โลโก้เว็บไซต์ 2023-05-01 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 วันที่ : 2023-05-01

การประชุมวิชาการเครือข่ายพัมนาระบบงานห้องปฎิบัติการ ครั้งที่ 2 ระบบออนไลน์กับการพัฒนางานห้องปฎิบัติการ Smart Laboratory 2
จันทร์ 1 พฤษภาคม 2566 / ข่าวอบรม/เสวนา

     ตามที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) โดยฝ่ายเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุน ได้จัดตั้งเครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายของบุคลากรห้องปฏิบัติการในสถาบันอุดมศึกษาให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และเพื่อจัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้อันจะนำมาสู่การพัฒนางานในสถาบันอุดมศึกษา จึงนำมาสู่การจัด โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 "ระบบออนไลน์ก... >> อ่านต่อ


โครงการประกวดผลงานคลิปวิดีโอ โอวาทธรรมหลวงตามหาบัวเพื่อเยาวชน
จันทร์ 1 พฤษภาคม 2566 / ข่าวบริการ

     มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน จัดโครงการประกวดผลงานคลิปวิดีโอ โอวาทธรรมหลวงตามหาบัวเพื่อเยาวชน ระดับอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ธรรมะ ให้กับนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ชิงเงินรางวัลรวม 75,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร หลักการและเหตุผล เพื่อเป็นการส่งเสริม และพัฒนาสื่อธรรมะออนไลน์ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่จะเติบโตเป็นกําลังหลักของประเทศชาติ ได้มีโอกาสรับฟัง และน้อมนําหลักธรรมคําสอนขององค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด ไปใช้เป็นหลักใน ... >> อ่านต่อ


Thailand Education Technology Expo 2023
จันทร์ 1 พฤษภาคม 2566 / ข่าวบริการ

        ด้วย บริษัท เอ็น.ชี.ชี แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด จัดงาน "Thailand's Education Technology Expo 2023 (EdTex)" ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2566 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอวิธีการเรียนการสอนที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้และเพิ่มขีดความสามารถ ให้ผู้เรียนและผู้สอน นำไปสู่การเกิดสมรรถะที่สำคัญตามเป้าหมายของในแต่ละวิชา รวมทั้งเป็นแนวทางในการพัฒนาวงการศึกษาของประเทศไทย  >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ(ประกาศผลสอบสัมภาษณ์) รอบ 2 : TCAS 2 ปีการศึกษา 2566
จันทร์ 1 พฤษภาคม 2566 / ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่ ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการรับสมัคร นักศึกษาใหม่ รอบ 2 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2566 และได้จัดสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 26 เม.ย. 2566 ณ สนามสอบของมหาวิทยาลัย ไปแล้วนั้น มหาวิทยาลัย ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ(ประกาศผลสอบสัมภาษณ์) รอบ 2 : TCAS 2 โควตาและสอบตรง ปีการศึกษา 2566 ประกาศวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ที่นี่ และกำหนดการอื่นๆ เพื่อให้ผู้ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติ  ดังนี้ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา