โลโก้เว็บไซต์ ตราสัญลักษณ์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ตราสัญลักษณ์


ตราประจำคณะ (TH)

 

 

 
ความหมายของตราสัญลักษณ์
 

สีเขียวมะกอก

หมายถึง   การมีคุณค่า  สดใส  และเข้มแข็ง  สงบสุข เป็นธรรมชาติ  มีพลัง  เจริญเติบโต  ความอุดมสมบูรณ์

สีเหลืองข้าวโพด

หมายถึง   ความเจริญรุ่งเรืองจากด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

อิเล็กตรอน

หมายถึง   การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ และองค์ความรู้

รวงข้าว

หมายถึง   สื่อถึงการเกษตร  ความเจริญงอกงาม

เส้นโค้งวงแหวน

หมายถึง   มีลักษณะเคลื่อนไหวประสานกันอย่างไม่หยุดนิ่ง สื่อถึงพลังความร่วมมือ การเจริญเติบโต

รูปคนยกแขน

หมายถึง   การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มุ่งสู่ความเป็นเลิศในวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร  และเป็นที่พึ่งทางวิชาการแก่สังคม

 

 

 

 

ตราประจำคณะรอง

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา