โลโก้เว็บไซต์ ตราสัญลักษณ์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ตราสัญลักษณ์


ตราประจำคณะ (TH)

 

ความหมายของตราสัญลักษณ์
 
 
สีเขียวมะกอก
สีเหลืองข้าวโพด
อิเล็กตรอน
รวงข้าว
เส้นโค้งวงแหวน
รูปคนยกแขน
 
 
หมายถึง   การมีคุณค่า  สดใส  และเข้มแข็ง  สงบสุข เป็นธรรมชาติ  มีพลัง  เจริญเติบโต  ความอุดมสมบูรณ์
หมายถึง   ความเจริญรุ่งเรืองจากด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
หมายถึง   การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ และองค์ความรู้
หมายถึง   สื่อถึงการเกษตร  ความเจริญงอกงาม
หมายถึง   มีลักษณะเคลื่อนไหวประสานกันอย่างไม่หยุดนิ่ง สื่อถึงพลังความร่วมมือ การเจริญเติบโต
หมายถึง   การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ มุ่งสู่ความเป็นเลิศในวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร  และเป็นที่พึ่งทางวิชาการแก่สังคม
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา