โลโก้เว็บไซต์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์


 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีความซื่อสัตย์ มีวินัย รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานด้านการเกษตร รวมทั้งมีจิตสาธารณะ มีภาวะผู้นำ และทำงานเป็นทีมได้
2. เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีความรู้ทางวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมทางการเกษตร มีความคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ สามารถบูรณาการความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของตนเอง ชุมชน และท้องถิ่น
 
 
 
 
 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
1. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียนหรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
2. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเกษตรกรรมหรือเทียบเท่า และ/หรือสำเร็จการศึกษาระดับที่สูงกว่าเข้าศึกษาในภาคปกติ โดยใช้วิธีการเทียบโอนหน่วยกิตตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และข้อบังคับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่ประกาศเพิ่มเติม
 
 
 
 
 
 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. รับราชการ เป็นนักวิจัย หรือนักวิทยาศาสตร์ ในสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย หรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับทางการเกษตร
2. พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในธุรกิจบริษัทหรือสถานประกอบการทางการเกษตร หรือด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์เกษตรที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายบริการวิชาการและส่งเสริมการขาย เป็นต้น
3. พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในภาคอุตสาหกรรมเกษตรที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายควบคุมการผลิต ฝ่ายจัดหา/จัดซื้อวัตถุดิบ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายบำบัดและงานสิ่งแวดล้อม ฝ่ายตรวจวิเคราะห์ในห้องปฎิบัติการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
4. ประกอบอาชีพส่วนตัวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่นธุรกิจการเกษตร ธุรกิจด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และเคมีภัณฑ์เกษตร เป็นต้น
5. ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นทางด้านเกษตรศาสตร์หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศึกษาปกติ 4 ปี ไม่เกิน 8 ปี (132 หน่วยกิต)
 
 
ความเป็นสากลของหลักสูตร
หลักสูตรภาษาไทย
 
 
พืชศาสตร์ , สัตวศาสตร์ , ประมง
 
 
เกรดต่ำสุดที่สามารถจบ
2.00 
 
 
วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรครั้งแรก
2561-01-05
 
 
วันที่ กพ. รับรองหลักสูตรครั้งแรก
2561-01-05
 
 
วันที่รับรองหลักสูตรโดย สกอ
2561-01-05
 
 
วันที่สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
2560-12-07
 
 
วันที่สภาวิชาชีพให้การรับรอง (ถ้ามี)
2561-01-05
 
 
ค่าใช้จ่าย
ตลอดหลักสูตรประมาณ 56,000  บาท (เทอมละ 7,000 บาท)
 
 
พื้นที่การเรียนการสอน
มทร.ล้านนา น่าน , พิษณุโลก , ลำปาง 
 
 

 

 

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิฐิมา เฉลิมแสน
ประธานหลักสูตร
 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

     
วิชาเอกพืชศาสตร์ วิชาเอกสัตวศาสตร์ วิชาเอกประมง
     
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา รุจิพจน์ อาจารย์ สุธาทิพย์ ไชยวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรชัย ล้อทองคำ
หัวหน้าวิชาเอก/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หัวหน้าวิชาเอก/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หัวหน้าหลักสูตร/หัวหน้าวิชาเอก
    ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
     
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ทิมขำ อาจารย์ กฤษณธร สินตะละ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย ดวงใจ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
     
     
ดร.อภิรยา เทพสุคนธ์ ดร.รัชนี บัวระภา อาจารย์ เชาวลีย์ ใจสุข
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
     

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

     
วิชาเอกพืชศาสตร์ วิชาเอกสัตวศาสตร์ วิชาเอกประมง
     
     
ดร.ยรรยง เฉลิมแสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิฐิมา เฉลิมแสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารวี เลิกสายเพ็ง
หัวหน้าวิชาเอก/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หัวหน้าหลักสูตร/หัวหน้าวิชาเอก หัวหน้าหลักสูตร/หัวหน้าวิชาเอก
  ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
     
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ เกียรติดำรงค์กุล ดร.อุษณีย์ภรณ์ สร้อยเพ็ชร์ อาจารย์ ประวัติ ปรางสุรางค์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
     
     
อาจารย์ พรวิภา สะนะวงศ์ อาจารย์ ณวรรณพร จิรารัตน์ ดร.รุ่งระวี ทองดอนเอ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
     

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

     
วิชาเอกพืชศาสตร์ วิชาเอกสัตวศาสตร์ วิชาเอกประมง
     
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลวิชญ์ พานิชกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล จุลพันธ์
หัวหน้าวิชาเอก/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หัวหน้าวิชาเอก/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หัวหน้าหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
     
     
     
อาจารย์ ชัยธวัช จารุทรรศน์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร วิทยาคุณ อาจารย์ เรืองพันธุ์ ทรัพย์มี
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หัวหน้าวิชาเอก/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
     
     
รองศาสตราจารย์สุมิตรา สุปินราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรันดร กองเงิน อาจารย์ สมเกียรติ ตันตา
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
     

 

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา