โลโก้เว็บไซต์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์


 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีความรับผิดชอบ ชื่อสัตย์ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงานด้านการเกษตร รวมทั้งมีจิตสาธารณะ มีภาวะผู้นำ และทำงานเป็นทีมได้
 
 
2. เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติให้มีความรู้ทางวิชาการและวิชาขีพ สามารถพัฒนาและใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมที่เหมาะสมทางการเกษตร คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ บูรณาการความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และสังคม
 
 
 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
 
การรับนักศึกษาต้องให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และข้อบังคับ มทร.ล้านนาที่ประกาศเพิ่มเติม ดังนี้
 
 
1. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน หรือ เทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
 
 
2. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเกษตรกรรมหรือเทียบเท่า และ/หรือสำเร็จการศึกษาระดับที่สูงกว่าเข้าศึกษาในภาคปกติ โดยใช้วิธีการเทียบโอนหน่วยกิตตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่ประกาศเพิ่มเติม
 
 
 
อาชีพที่สามารถประกอบได้
หลังสำเร็จการศึกษา
 
1. รับราชการ เป็นนักวิจัย นักวิซาการ หรือนักวิทยาศาสตร์ ในสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัยหรือในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกซน ที่เกี่ยวข้องกับทางการเกษตร
 
 
2. พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในธุรกิจบริษัทหรือสถานประกอบการทางการเกษตร หรือด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์เกษตรที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายการขาย ฝ่ายบริการวิชาการและส่งเสริมการขาย เป็นต้น
 
 
3. พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในภาคอุตสาหกรรมเกษตรที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายควบคุมการผลิต ฝ่ายจัดหา/จัดซื้อวัตถุดิบ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่ายบำบัดและงานสิ่งแวดล้อม ฝ่ายตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
 
 
4. ประกอบอาชีพส่วนตัวอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ธุรกิจการเกษตร ธุรกิจด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์เกษตร เป็นต้น
 
 
5. ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นทางด้านเกษตรศาสตร์หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
ศึกษาปกติ 4 ปี ไม่เกิน 8 ปี (132 หน่วยกิต)
 
 
 
 
พืชศาสตร์ , สัตวศาสตร์ , ประมง
 
 
 
ความเป็นสากลของหลักสูตร
 
หลักสูตรภาษาไทย
 
 
 
ค่าใช้จ่าย
 
ตลอดหลักสูตรประมาณ 95,000  บาท (เทอมละ 12,000 บาท)
 
 
 
พื้นที่การเรียนการสอน
 
มทร.ล้านนา น่าน , พิษณุโลก , ลำปาง 
 
 
 
 
 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรชัย ล้อทองคำ

ประธานหลักสูตร

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 

วิชาเอกพืชศาสตร์

วิชาเอกสัตวศาสตร์ 

วิชาเอกเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

     

ดร.อภิรยา เทพสุคนธ์

หัวหน้าวิชาเอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี บัวระภา

หัวหน้าวิชาเอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรชัย ล้อทองคำ

หัวหน้าวิชาเอก / หัวหน้าหลักสูตร

     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ทิมขำ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์สุธาทิพย์ ไชยวงศ์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย ดวงใจ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

     

อาจารย์ปัทมา จันทร์เรือง

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์กฤษณธร สินตะละ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์เชาวลีย์ ใจสุข

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

     
     

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 

วิชาเอกพืชศาสตร์

วิชาเอกสัตวศาสตร์ 

วิชาเอกเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

     

อาจารย์พรวิภา สะนะวงศ์

หัวหน้าวิชาเอก

อาจารย์ณวรรณพร จิรารัตน์

หัวหน้าวิชาเอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารวี เลิกสายเพ็ง

หัวหน้าวิชาเอก / หัวหน้าหลักสูตร

     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ เกียรติดำรงค์กุล

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ดร.อุษณีย์ภรณ์ สร้อยเพ็ชร์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ประวัติ ปรางสุรางค์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

     

ดร.สุจริตพรรณ บุญมี

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ดร.อัษฎาวุธ สนั่นนาม

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผศ.ดร.รุ่งระวี ทองดอนเอ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 

วิชาเอกพืชศาสตร์

วิชาเอกสัตวศาสตร์ 

วิชาเอกเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กุลวิชญ์ พานิชกุล

หัวหน้าวิชาเอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์

หัวหน้าวิชาเอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล จุลพันธ์

หัวหน้าวิชาเอก

     

รองศาสตราจารย์สุมิตรา สุปินราช

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิรันดร กองเงิน

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์สมเกียรติ ตันตา

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / หัวหน้าหลักสูตร

     

อาจารย์เมทินี นาคดี

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ ชัยเนตร

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ เรืองพันธุ์ ทรัพย์มี

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา