โลโก้เว็บไซต์ เจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

เจ้าหน้าที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร


เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานคณบดี
 
นางสาวภาวิณี คำม่วง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
นางสาววรัญญา กันทะ
นักวิชาการศึกษา
นางอุมาพร เจริญธนากุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชำนาญการ
นางน้ำฝน สุทธิกุญชร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
       
       
 
นางสาวปวีณ์สุดา บุษยธานินทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายสุริยะ พิจารณ์
นักวิชาการศึกษา
ชำนาญการ
นายนคร คำกิติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
       
       
 
 
เจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่การศึกษา
 
  •  มทร.ล้านนา เชียงราย
 
 
นางชนิกานต์ คำสมุทร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชำนาญการ
นายสรายุทธ บุญช่วย
นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ
 
 
       
       
 
  • มทร.ล้านนา เชียงใหม่

นางสาวเสาวลักษณ์ พรหมมินทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวอังคณาพร จิระวัฒนากูล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายอัครเดช กาบมาลา
นักวิทยาศาสตร์
นางสาวจารุวรรณ กล้าหาญ
ผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์
       
       
 
  • มทร.ล้านนา ตาก

นายศศิพล รุจิราวงศ์วรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายธีระพล  กันฟัก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายณัฐพงษ์  มาลีแก้ว
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวนิภาพร นันตา
นักวิชาการศึกษา
       
       
 
นายวชิรศักดิ์ จันตะบุตร
นักวิชาการศึกษา
นางสาวณฐกมล คุณทะสิงห์
นักวิทยาศาสตร์
นายศุภมงคล กิตติขจร
นักวิทยาศาสตร์
 
       
       
 
  • มทร.ล้านนา น่าน

นางสกาวเดือน เมฆวิไล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชำนาญการ
นางสาวรัชนียา ผัดอิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวเจนจิรา ถุงเสน
นักวิชาการเกษตร
นางสาวลักษมี กาถม
นักวิชาการเกษตร
       
       
นายภานุวัฒน์ ไชยยง
นักวิชาการเกษตร
นางสาวสุมาลี ปินตาคำ
นักวิชาการเกษตร
นายชุมพล พาใจธรรม
นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ
นางสาวพิมพ์ชนก บัวเมฆ
นักวิทยาศาสตร์
       
       
นางสาวธิดารัตน์ คำเทพ
นักวิทยาศาสตร์
นางอนงค์นาฏ เรืองอินตา
นักวิทยาศาสตร์
นางสาวสุภาพร จันทร์พล
เจ้าพนักงานการเกษตร
นายศุภกฤต คำนาน
เจ้าพนักงานการเกษตร
       
       
 
นายทเวศน์ เชื้อหมอ
พนักงานการเกษตร
นายนาดอน คำยอดม่วง
พนักงานการเกษตร
นายคำแก้ว บุญเรือง
พนักงานบริการ
 
       
       
 
  • มทร.ล้านนา พิษณุโลก

 
นางสาวลัดดา พิกุนทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
นายดำรงค์ศักดิ์ สุวรรณศรี
นักวิชาการเกษตร
นางสาววราภรณ์ เกตุปาน
นักวิทยาศาสตร์
       
       
นางสาวทิพย์สุดา  พรมรักษา
นักวิทยาศาสตร์
นางสาวรัชนู แก้วเมือง
นักวิทยาศาสตร์
นางจุฑารัตน์ จีนด้วง
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์
นางสาวธัญรัตน์ จารี
นักวิชาการสัตวบาล
       
       
 
นายกฤษณะ หมีนิ่ม
เจ้าพนักงานสัตวบาล
นางประภาภรณ์ พ่วงเพ็ง
คนงานห้องปฏิบัติการ
นางสาวเกษร กลีบบัว
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย
 
    หน่วยนวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ประกอบการ  
       
 
  • มทร.ล้านนา ลำปาง

นางสาวพจมาศ คำปัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวบุษบรรณ ปัญญายืน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวปรียานุช วังงิ้ว
เจ้าพนักงานนักวิทยาศาสตร์
นางสาวเกษชไม บุญโสม
นักวิทยาศาสตร์
       
       
 
นางสาวศิริขวัญ ธาตุรักษ์
นักวิชาการสัตวบาล
นายประเสริฐ คำเครือ
พนักงานห้องปฏิบัติการ
นายเกรียงศักดิ์  ลือชัย
ตำแหน่งนักวิจัย
 
    หน่วยวิจัยและพัฒนาด้านการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร  

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา