โลโก้เว็บไซต์ บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร


เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานคณบดี
 
นางสาวภาวิณี คำม่วง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
นางสาววรัญญา กันทะ
นักวิชาการศึกษา
นางอุมาพร เจริญธนากุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางน้ำฝน สุทธิกุญชร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
       
       
 
นางสาวปวีณ์สุดา บุษยธานินทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายสุริยะ พิจารณ์
นักวิชาการศึกษา
นายนคร คำกิติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 
       
       
 
 
เจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่การศึกษา
 
  •  มทร.ล้านนา เชียงราย
 
 
นางชนิกานต์ คำสมุทร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายสรายุทธ บุญช่วย
นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ
 
 
       
       
 
  • มทร.ล้านนา เชียงใหม่

นางสาวเสาวลักษณ์ พรหมมินทร์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวอังคณาพร จิระวัฒนากูล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายอัครเดช กาลมาลา
นักวิทยาศาสตร์
นางสาวจารุวรรณ กล้าหาญ
ผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์
       
       
 
  • มทร.ล้านนา ตาก

นายศศิพล รุจิราวงศ์วรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางปภัสรา อินทร์ครอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวนิภาพร นันตา
นักวิชาการศึกษา
นางสาวณฐกมล คุณทะสิงห์
นักวิทยาศาสตร์
       
       
   
นางสาวไอรดา พิลึก
นักวิทยาศาสตร์
นายสมโภช เฟื่องดี
นักวิทยาศาสตร์
   
       
       
 
  • มทร.ล้านนา น่าน

นางสกาวเดือน เมฆวิไล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชำนาญการ
นางสาวรัชนียา ผัดอิน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวเจนจิรา ถุงเสน
นักวิชาการเกษตร
นางสาวลักษมี กาถม
นักวิชาการเกษตร
       
       
นายภานุวัฒน์ ไชยยง
นักวิชาการเกษตร
นางสาวสุมาลี ปินตาคำ
นักวิชาการเกษตร
นายชุมพล พาใจธรรม
นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ
นายพิมพ์ชนก บัวเมฆ
นักวิทยาศาสตร์
       
       
นางสาวธิดารัตน์ คำเทพ
นักวิทยาศาสตร์
นางอนงค์นาฏ เรืองอินตา
นักวิทยาศาสตร์
นางสาวสุภาพร จันทร์พล
เจ้าพนักงานการเกษตร
นายศุภกฤต คำนาน
เจ้าพนักงานการเกษตร
       
       
นายทเวศน์ เชื้อหมอ
พนักงานการเกษตร
นายนาดอน คำยอดม่วง
พนักงานการเกษตร
นายมิตร เชื้อหมอ
พนักงานประจำห้องทดลอง
นายคำแก้ว บุญเรือง
พนักงานบริการ
       
       
 
  • มทร.ล้านนา พิษณุโลก

นางสาวลัดดา พิกุนทอง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวแพรววิไล หาญปรี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นายดำรงค์ศักดิ์ สุวรรณศรี
นักวิชาการเกษตร
นางสาววราภรณ์ เกตุปาน
นักวิทยาศาสตร์
       
       
นางสาวทิพย์สุดา  พรมรักษา
นักวิทยาศาสตร์
นางสาวรัชนู แก้วเมือง
นักวิทยาศาสตร์
นางจุฑารัตน์ จีนด้วง
เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์
นางสาวธัญรัตน์ จารี
นักวิชาการสัตวบาล
       
       
   
นายกฤษณะ หมีนิ่ม
เจ้าพนักงานสัตวบาล
นางประภาภรณ์ พ่วงเพ็ง
คนงานห้องปฏิบัติการ
   
       
       
 
  • มทร.ล้านนา ลำปาง

นางสาวพจมาศ คำปัน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวบุษบรรณ ปัญญายืน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาวเพ็ญผกา กิจวรรณ
เจ้าพนักงานการเกษตร
นางสาวเกษชไม บุญโสม
นักวิทยาศาสตร์
       
       
 
นางสาวปรียานุช วังงิ้ว
เจ้าพนักงานนักวิทยาศาสตร์
นางสาวศิริขวัญ ธาตุรักษ์
นักวิชาการสัตวบาล
นายประเสริฐ คำเครือ
พนักงานห้องปฏิบัติการ
 
       
       

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา