โลโก้เว็บไซต์ คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร


 
คณบดี
ประธานกรรมการ

 

 

ดร.กัญญณัช  ศิริธัญญา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.สัมฤทธิ์ โม้พวง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

คุณบัลลพ์กุล ทิพย์เนตร
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณเมธัส สุริวงษ์นา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

รองคณบดี
กรรมการ

รองคณบดี ตาก
กรรมการ

รองคณบดี น่าน
กรรมการ

รองคณบดี พิษณุโลก
กรรมการ

รองคณบดี ลำปาง
กรรมการ

 

อาจารย์ณัฐวุฒิ  สังข์ทอง
กรรมการจากหัวหน้า
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

กรรมการจากหัวหน้า
สาขาพืชศาสตร์

ผศ.ดร.เอกชัย ดวงใจ
กรรมการจากหัวหน้า
สาขาวิชาสัตวศาสตร์และประมง

ผศ.ดร.กฤษดา กาวีวงศ์
กรรมการจากหัวหน้า
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
 
 
 
 

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ วัฒนวิฑูร
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

รศ.ดร.ชิติ ศรีตนทิพย์
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
ในสาขาวิชาพืชศาสตร์

ดร.อัษฎาวุธ สนั่นนาม
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
ในสาขาวิชาสัตวศาสตร์และประมง

ผศ.ดร.ปิยะนุช รสเครือ
กรรมการจากคณาจารย์ประจำ
ในสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
เลขานุการ
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา