โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนแผนกลยุทธ์ 5 ปี (พ.ศ. 2557-2561) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


ยุทธศาสตร์ 1 ด้านการพัฒนาจัดการศึกษาวิชาชีพและผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ


กลยุทธที่ 1.1 การส่งเสริมการผลิตกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กลยุทธที่ 1.2  พัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการศาสตร์ให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

กลยุทธ์ที่ 1.3  เสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (ด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยี) ตามความต้องการของผู้ใช้ บัณฑิต

กลยุทธ์ที่ 1.4 การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีความเชี่ยวชาญ (วิชาชีพ) และมีคุณธรรมจริยธรรม


ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการวิจัย สร้างองค์ความรู้สู่สากลและคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม

กลยุทธ์ที่ 2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์สร้างผลงานเพื่อสร้างชื่อเสียงให้คณะ/มหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักในระดับ ชาติและนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 2.2 การสร้างสรรงานวิจัยแบบบูรณาการศาสตร์ที่ตอบสนองต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม


ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการให้บริการทางวิชาการ และการจัดการวงจรความรู้

กลยุทธ์ที่ 3.1 การบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดี


ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนาและภูมิปัญญาเกษตรไทย

กลยุทธ์ที่ 4.1 การสืบสานวิถีเกษตรไทยและวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นล้านนา


ยุทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการ

กลยุทธที่ 5.1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพระหว่างคณะกับเขตพื้นที่ (การบริหารแบบมีส่วนร่วม และกระจายอำนาจ)
กลยุทธ์ที่ 5.2 การบริหารและพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องตามพันธกิจ
กลยุทธที่ 5.3 การจัดการความรู้ และการบริหารความเสี่ยง
กลยุทธที่ 5.4 การบริหารงานด้วยระบบวงจรคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 5.5 การยกระดับการจัดการศึกษาและการวิจัยสู่สากล

เอกสารดาว์โหลด


แผนปฏิบัติราชการประจำปีแผนกลยุทธ 5 ปี


แผนของมหาวิทยาลัยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา