โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผน


แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2562 - 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อผลิตกำลังคนเป็นนักปฏิบัติวิชาชีพ (Hands-on) ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและด้านอุตสาหกรรมการเกษตร 
 

กลยุทธ์ 1.1  พัฒนากระบวนคัดเลือกนักศึกษา เพื่อให้ได้จำนวนนักศึกษาที่มีคุณลักษณะที่เหมาะสมตามแผนการรับนักศึกษาของแต่ละหลักสูตร

กลยุทธ์ 1.2  พัฒนาหลักสูตรที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ เป็นผู้ประกอบการ และสามารถปฏิบัติงานได้จริง

กลยุทธ์ 1.3  พัฒนาการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี

กลยุทธ์ 1.4  จัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอก

กลยุทธ์ 1.5  บูรณาการเรียนการสอนกับงานวิจัย การบริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธ์ 1.6  พัฒนานักศึกษาตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เร่งพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ตอบโจทย์ชุมชนและประเทศชาติ
 

กลยุทธ์ 2.1  พัฒนานักวิจัย

กลยุทธ์ 2.2  จัดหาแหล่งทุนภายนอก

กลยุทธ์ 2.3  สร้างเครือข่ายความร่วมมือ

กลยุทธ์ 2.4  พัฒนาวารสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเกษตร

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และศาสตร์พระราชา มาสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน
 

กลยุทธ์ 3.1  ศึกษาความเป็นไปได้ของการบริการวิชาการแก่ชุมชน

กลยุทธ์ 3.2  การบริการวิชาการได้ผลลัพธ์ตามแผนบริการวิชาการที่กำหนดไว้ตามวัตถุประสงค์

กลยุทธ์ 3.3  พัฒนาการบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้ให้กับหน่วยงาน

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 

กลยุทธ์ 4.1  สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีการประเมินผลลัพธ์ความสำเร็จกิจกรรมนั้น

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่องค์กรคุณภาพ

 

กลยุทธ์ 5.1  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานและบูรณาการข้อมูลรอบด้านอย่างเป็นระบบ

กลยุทธ์ 5.2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบและกลไกการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่องค์กรคุณภาพ

กลยุทธ์ 5.3  ส่งเสริมการปฏิบัติงานให้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับดี

กลยุทธ์ 5.4  พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีความรู้เชิงวิชาชีพ และมีผลสำเร็จตามแผนพัฒนาบุคลากร

กลยุทธ์ 5.5  พัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก และพื้นที่จัดการศึกษา สายวิทยาศาสตร์ให้มีบรรยากาศที่ดีในการจัดการเรียนการสอน

กลยุทธ์ 5.6  การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศตามพันธกิจของคณะ

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

 

 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563

 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564

 

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี

 

 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2562 - 2565 (ฉบับปรับปรุง 2562)

 

แผนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา