โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผน


แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2560 - 2570

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา