โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผน


แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2562 - 2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อผลิตกำลังคนเป็นนักปฏิบัติวิชาชีพ (Hands-on) ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและด้านอุตสาหกรรมการเกษตร
  กลยุทธ์ 1.1  พัฒนากระบวนการคัดเลือกนักศึกษา
.......... กลยุทธ์ 1.2  พัฒนาหลักสูตรที่มีการบูรณาการระหว่างศาสตร์ เป็นผู้ประกอบการ และสามารถปฏิบัติงานได้จริง
  กลยุทธ์ 1.3  พัฒนาการเรียนการสอน โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี
  กลยุทธ์ 1.4  จัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอก
  กลยุทธ์ 1.5  บูรณาการเรียนการสอนกับงานวิจัย การบริการวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม
  กลยุทธ์ 1.6  พัฒนานักศึกษาตามคุณสมบัติที่พึงประสงค์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มขีดความสามารถการสร้างงานวิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อการเติบโตร่วมกับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
  กลยุทธ์ 2.1  พัฒนานักวิจัย
....... กลยุทธ์ 2.2  จัดหาแหล่งทุนภายนอก
  กลยุทธ์ 2.3  สร้างเครือข่ายความร่วมมือสร้างงานวิจัยพัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม
  กลยุทธ์ 2.4  พัฒนาวารสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และศาสตร์พระราชา มาสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน
  กลยุทธ์ 3.1  ศึกษาความเป็นไปได้ของการบริการวิชาการแก่ชุมชน
....... กลยุทธ์ 3.2  การบริการวิชาการได้ผลลัพธ์ตามแผนบริการวิชาการที่กำหนดไว้ตามวัตถุประสงค์
  กลยุทธ์ 3.3  พัฒนาการบริการวิชาการเพื่อสร้างรายได้ให้กับหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
.......... กลยุทธ์ 4.1  สนับสนุนกิจกรรมที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีการประเมินผลลัพธ์ความสำเร็จกิจกรรมนั้น
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่องค์กรคุณภาพ
  กลยุทธ์ 5.1  พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานและบูรณาการข้อมูลรอบด้านอย่างเป็นระบบ
.......... กลยุทธ์ 5.2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบและกลไกการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่องค์กรคุณภาพ
  กลยุทธ์ 5.3  ส่งเสริมการปฏิบัติงานให้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับดี
  กลยุทธ์ 5.4  พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีความรู้เชิงวิชาชีพ และมีผลสำเร็จตามแผนพัฒนาบุคลากร
  กลยุทธ์ 5.5  พัฒนาสภาพแวดล้อมภายใน ภายนอก และพื้นที่จัดการศึกษา สายวิทยาศาสตร์ให้มีบรรยากาศที่ดีในการจัดการเรียนการสอน
  กลยุทธ์ 5.6  การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศตามพันธกิจของคณะ

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

    แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี

.....   แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2562 - 2565 (ฉบับปรับปรุง 2562)

แผนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

      แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
     
.....   แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา