โลโก้เว็บไซต์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผน


แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2565 - 2569

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการจัดการศึกษา ทุกช่วงวัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ที่ตอบโจทย์ความต้องการทางด้านเศรษฐกิจและสังคมสู่ศตวรรษที่ 21
 

กลยุทธ์ 1.1  พัฒนากระบวนการคัดเลือก และร่วมผลิตตัวป้อนสายวิชาชีพ เชิงรุก

กลยุทธ์ 1.2  การพัฒนากระบวนการจัดการศึกษาเน้นปฏิบัติวิชาชีพ 

กลยุทธ์ 1.3  พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ

กลยุทธ์ 1.4  พัฒนามาตรฐานอาชีพที่เกี่ยวข้อง ตามกรอบ RMUTL Certificate

กลยุทธ์ 1.5  พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการใหม่ให้แก่นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชนทั่วไป

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างความเข้มแข็ง การวิจัย และสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสู่ BCG Model 
 

กลยุทธ์ 2.1  ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์และนักวิจัย เพื่อพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสู่ BCG โมเดล

กลยุทธ์ 2.2  ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย จากแหล่งทุนภายนอก

กลยุทธ์ 2.3  สร้างเครือข่ายความร่วมมืองานวิจัย การนำงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตามศาสตร์พระราชา เพื่อยกระดับและเสริมสร้างความเข็มแข็ง ให้กับเศรษฐกิจและสังคมสู่สากล
 

กลยุทธ์ 3.1  ส่งเสริมบุคลากรและนักศึกษาให้นำองค์ความรู้จากงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามอัตลักษณ์เชิงพื้นที่

กลยุทธ์ 3.2  ส่งเสริมความเข็มแข็งภาคธุรกิจบริการ ภาคเกษตรกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ชุมชนและสถานประกอบการ

กลยุทธ์ 3.3  ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อสร้างผู้ประกอบการรายใหม่

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาปัจจัยเอิ้อเพื่อการบริหารจัดการองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพ สู่ความเป็นสากล
 

กลยุทธ์ 4.1  ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการคณะให้มีธรรมาภิบาล

กลยุทธ์ 4.2  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการและสื่อสารองค์กร ระหว่างคณะและมหาวิทยาลัย

กลยุทธ์ 4.3  ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคณะ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ตลอดจนพัฒนาความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ หน่วยงานภาคอุตสาหกรรม

กลยุทธ์ 4.4  พัฒนาความร่วมมือของคณะ เพื่อความเป็นนานาชาติ

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

 

 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2565

 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564

 แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563

 

แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี

 

 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  (2566-2570) 

 แผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2562 - 2565 (ฉบับปรับปรุง 2562)

 

แผนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา