โลโก้เว็บไซต์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะ โดยใช้ฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ เชื่อมโยงกับองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในเชิงบูรณาการ เช่น การวิเคราะห์และออกแบบระบบ การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ การจัดการฐานข้อมูล คลังข้อมูล การจัดการข้อมูลมหัต ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบความมั่งคงปลอดภัย เพื่อแก้ปัญหา พัฒนาปรับปรุงระบบงาน และสร้างนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนการใช้เป็นพื้นฐานการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น หรือนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้
 
 
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทัดเทียมในระดับสากล เพื่อสามารถประกอบอาชีพทั้งในหน่วยงานของรัฐ เอกชน และการประกอบอาชีพอิสระ เช่น นักวิเคราะห์ระบU (System Analyst) ผู้ดูแลระบบ (System Administrator) ผู้ผลิตซอฟต์แวร์ (Software Developer/ Programmer) ผู้ดูแลระบบและจัดการฐานข้อมูล (Database Administrator) ผู้บริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Administrator) นักออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย (Multimedia and Graphic Designer) เป็นต้น
 
 
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ขยันหมั่นเพียร ใฝ่รู้ มีความสำนึกต่อจรรยาบรรณอาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม
 
 
4. เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ประเด็นปัญหา หรือข้อมูลระดับท้องถิ่นในการตั้งสมมติฐานเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อนำกลับไปใช้แก้ไขและพัฒนาชุมชน
 
 
 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
 
การรับนักศึกษาต้องให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และข้อบังคับ มทร.ล้านนาที่ประกาศเพิ่มเติม ดังนี้
 
 
1. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ทุกแผนการเรียนหรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิการศึกษาที่สูงกว่าทุกสาขาวิชา
 
 
2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมส์และแอนิเมชันสาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ โดยใช้วิธีการเทียบโอนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และข้อบังคับ มทร.ล้านนาที่ประกาศเพิ่มเติม
 
 
 
อาชีพที่สามารถประกอบได้
หลังสำเร็จการศึกษา
 
1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
2. เจ้าหน้าที่บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 
3. ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
 
 
4. นักพัฒนาเว็บไซต์
 
 
5. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
    6. นักเขียนโปรแกรม หรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์
    7. ผู้จัดการโครงการสารสนเทศ
    8. ผู้ดูแลและออกแบบระบบฐานข้อมูล
    9. นักออกแบบและพัฒนางานกราฟิกและสื่อประสม
 
 
10. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
     
 
ศึกษาปกติ 4 ปี ไม่เกิน 8 ปี (131 หน่วยกิต)
 
 
 
ความเป็นสากลของหลักสูตร
 
หลักสูตรภาษาไทย
 
 
 
ค่าใช้จ่าย
 
ตลอดหลักสูตรประมาณ 96,000  บาท (เทอมละ 12,000 บาท)
 
 
 
พื้นที่การเรียนการสอน
 
มทร.ล้านนา ตาก , ลำปาง, พิษณุโลก
 
 
 
 
 
 เล่ม มคอ. 2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

 

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่ง หมูล้อม

ประธานหลักสูตร

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่ง หมูล้อม

หัวหน้าหลักสูตร

อาจารย์ธานินทร์ สินพรมมา

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ดร.วชิระ หล่อประดิษฐ์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

     
     

อาจารย์วันชนะ จูบรรจง

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤตาพร พัชระสุภา

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิติวัฒน์ ตาคำ

หัวหน้าหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นราวิชญ์ ความหมั่น

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์คนึงนุช สารอินจักร์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

     

อาจารย์สุขุมาล ตั้วสกุล

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์สุวรรณี เจียรสุวรรณ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

     

อาจารย์คัชรินทร์ ทองฟัก

หัวหน้าหลักสูตร

อาจารย์อมิตตา คล้ายทอง

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ศิริจรรยา จันทร์มี

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

     

อาจารย์วิไรวรรณ แสนชะนะ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์เพ็ญศิริ ใจวัน

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา