โลโก้เว็บไซต์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Bachelor of Science Program in Information Technology | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ Bachelor of Science Program in Information Technology


 
 
    วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล และระบบเครือข่าย และสามารถใช้เป็นพื้นฐานการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น หรือนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้.

2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถทำหน้าที่เป็นนักเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ฝ่ายสนุบสนุนการปฏิบัติงานทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ที่ปรึกษางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนบุคลากรคอมพิวเตอร์อื่นๆ ทั้งในหน่วยงานของรัฐ เอกชน และการประกอบอาชีพอิสระ 

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ขยันหมั่นเพียร ใฝ่รู้ มีความสำนึกต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม

4. เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นในการศึกษาหาความรู้และนำกลับไปใช้พัฒนาชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

1. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการเรียน หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

2. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิการศึกษาที่สูงกว่าทุกสาขาวิชา โดยใช้วิธีการเทียบโอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551

 

 

 
 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. นักวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3. นักเขียนโปรแกรม หรือ ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์
4. ผู้ดูแลระบบและเครือข่าย
5. ผู้จัดการโครงการสารสนเทศ
6. นักพัฒนาเว็บไซต์
7. ผู้จัดการซอฟต์แวร์
8. ผู้ดูแลและออกแบบระบบฐานข้อมูล
9. นักออกแบบและพัฒนางานกราฟิกและสื่อประสม
10 ที่ปรึกษาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
11. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
ระยะเวลาของหลักสูตร
ศึกษาปกติ 4 ปี ไม่เกิน 8 ปี (129 หน่วยกิต)
 
 
เกรดต่ำสุดที่สามารถจบ
2.00 
 
 
วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรครั้งแรก
2557-09-05
 
 
วันที่ กพ. รับรองหลักสูตรครั้งแรก
2558-04-08
 
 
วันที่รับรองหลักสูตรโดย สกอ
2558-04-08
 
 
วันที่สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
2557-07-03
 
 
วันที่สภาวิชาชีพให้การรับรอง (ถ้ามี)
2558-04-08
 
 
ค่าใช่จ่าย
ตลอดหลักสูตรประมาณ  56,000  บาท (เทอมละ 7,000 บาท)
 
 
พื้นที่การเรียนการสอน
มทร.ล้านนา ตาก / พิษณุโลก
 
 

 

 

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร
                                                     
                                                    
                                                            
                                               
 
 
 
 
 
         
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่ง หมูล้อม
 
 
 
 
ประธานหลักสูตร/หัวหน้าหลักสูตร
 
 
 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
 
 
 
         
         
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
                                                     
                                                    
                                                            
                                               
 
 
 
 
 
 
 
อาจารย์ วันชนะ จูบรรจง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤตาพร พัชระสุภา
อาจารย์ ธานินทร์ สินพรมมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ ทับเกิด
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
 
 
 
 
         
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
                                                     
                                                    
                                                            
                                               
 
 
         
อาจารย์ อมิตตา คล้ายทอง
อาจารย์ วิไรวรรณ แสนชะนะ
อาจารย์ ปฏิกมล โพธิคามบำรุง
อาจารย์ มรกต ทองพรหม
 
หัวหน้าหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
 
 
 
 
 
         
       
         
อาจารย์ จรรยา เกษวิทย์        
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร        
         

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา