โลโก้เว็บไซต์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


 

    วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล และระบบเครือข่าย และสามารถใช้เป็นพื้นฐานการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น หรือนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้.

2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สามารถทำหน้าที่เป็นนักเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ฝ่ายสนุบสนุนการปฏิบัติงานทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ที่ปรึกษางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนบุคลากรคอมพิวเตอร์อื่นๆ ทั้งในหน่วยงานของรัฐ เอกชน และการประกอบอาชีพอิสระ 

3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ขยันหมั่นเพียร ใฝ่รู้ มีความสำนึกต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม

4. เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ข้อมูลท้องถิ่นในการศึกษาหาความรู้และนำกลับไปใช้พัฒนาชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

1. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกแผนการเรียน หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

2. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิการศึกษาที่สูงกว่าทุกสาขาวิชา โดยใช้วิธีการเทียบโอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2551

 

 

 
 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. นักวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
3. นักเขียนโปรแกรม หรือ ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์
4. ผู้ดูแลระบบและเครือข่าย
5. ผู้จัดการโครงการสารสนเทศ
6. นักพัฒนาเว็บไซต์
7. ผู้จัดการซอฟต์แวร์
8. ผู้ดูแลและออกแบบระบบฐานข้อมูล
9. นักออกแบบและพัฒนางานกราฟิกและสื่อประสม
10 ที่ปรึกษาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
11. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
ระยะเวลาของหลักสูตร
ศึกษาปกติ 4 ปี ไม่เกิน 8 ปี (129 หน่วยกิต)
 
 
เกรดต่ำสุดที่สามารถจบ
2.00 
 
 
วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรครั้งแรก
2557-09-05
 
 
วันที่ กพ. รับรองหลักสูตรครั้งแรก
2558-04-08
 
 
วันที่รับรองหลักสูตรโดย สกอ
2558-04-08
 
 
วันที่สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
2557-07-03
 
 
วันที่สภาวิชาชีพให้การรับรอง (ถ้ามี)
2558-04-08
 
 
ค่าใช่จ่าย
ตลอดหลักสูตรประมาณ  56,000  บาท (เทอมละ 7,000 บาท)
 
 
พื้นที่การเรียนการสอน
มทร.ล้านนา ตาก / พิษณุโลก
 
 

 

 

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่ง หมูล้อม
ประธานหลักสูตร
 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก
                                                     
                                                    
                                                            
                                               
 
 
 
 
 
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่ง หมูล้อม อาจารย์ วันชนะ จูบรรจง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กฤตาพร พัชระสุภา อาจารย์ ธานินทร์ สินพรมมา
หัวหน้าหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
 
 
 
 
         
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
                                                     
                                                    
                                                            
                                               
 
 
         
อาจารย์ วิไรวรรณ แสนชะนะ
อาจารย์ ปฏิกมล โพธิคามบำรุง
อาจารย์ มรกต ทองพรหม
 
หัวหน้าหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
 
 
 
 
 
         

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา