โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร


 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
รองคณบดี
 
 

รองคณบดี
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา

รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ

 

รศ.ดร.อัจฉรา ดลวิทยาคุณ
รองคณบดี ตาก

ผศ.ดร.พชร สายปาระ
 รองคณบดี น่าน

ผศ.ดร.โสภณา สำราญ
รองคณบดี พิษณุโลก

 

หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ 

 

ดร.ถาวร อินทโร
หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์
เชียงราย

หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์
เชียงใหม่

หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์
ตาก

หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์
น่าน

หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์
พิษณุโลก

หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์
ลำปาง

 

หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร 

 

หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร น่าน

หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร พิษณุโลก

หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร ลำปาง

 

หัวหน้าสาขาพืชศาสตร์ 

 

หัวหน้าสาขาพืชศาสตร์
น่าน

 

หัวหน้าสาขาพืชศาสตร์
พิษาณุโลก

หัวหน้าสาขาพืชศาสตร์
ลำปาง

 

หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และประมง 

 

หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และประมง 
น่าน
หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และประมง 
พิษาณุโลก

หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และประมง 
ลำปาง

 

หัวหน้ากลุ่มงาน
 

นางสาวภาวิณี คำม่วง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
 

นางสาววรัญญา กันทะ
หัวหน้ากลุ่มงานบริการการศึกษา
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา