โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร


คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 

รองคณบดี 

รองคณบดี
กำกับดูแลด้านงานบริหาร

 

 

รองคณบดี ตาก
กำกับดูแลด้านแผนงานและกิจการพิเศษ
 

รองคณบดี น่าน
กำกับดูแลด้านวิจัยและบริการวิชาการ
 

รองคณบดี พิษณุโลก
กำกับดูแลด้านวิจัยและบริการวิชาการ
 

กำกับดูแลด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา

 

 

หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ 

             
 

หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์
เชียงราย
 

หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์
เชียงใหม่
 

หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์
ตาก
 
             
 

หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์
น่าน
 

หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์
พิษณุโลก
 

หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์
ลำปาง
 

 

 

หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร 

                 
 

หัวหน้าสาขา อุตสาหกรรมเกษตร ตาก  
 

หัวหน้าสาขา อุตสาหกรรมเกษตร น่าน  
 

หัวหน้าสาขา อุตสาหกรรมเกษตร พิษณุโลก  
 

หัวหน้าสาขา อุตสาหกรรมเกษตร ลำปาง
 

 

 

หัวหน้าสาขาพืชศาสตร์ 

                 
   

หัวหน้าสาขา พืชศาสตร์
น่าน
 

หัวหน้าสาขา พืชศาสตร์
พิษณุโลก
 

หัวหน้าสาขา พืชศาสตร์
ลำปาง
 
 

 

 

หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และประมง 

                 
   

หัวหน้าสาขา สัตวศาสตร์และประมง 
น่าน
 

หัวหน้าสาขา สัตวศาสตร์และประมง 
พิษณุโลก
 

หัวหน้าสาขา สัตวศาสตร์และประมง 
ลำปาง

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา