โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร


 

ผศ.ดร.ปิยมาสฐ์  ตัณฑ์เจริญรัตน์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
รองคณบดี
 
 

ผศ.วรัญญา ธาราเวชรักษ์ 
รองคณบดี
ฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์

ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.ทนงศักดิ์ สัสดีแพง
รองคณบดี
ฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ

 

 

รศ.ดร.อัจฉรา ดลวิทยาคุณ
รองคณบดี ตาก
 

ผศ.ดร.พชร สายปาระ
 รองคณบดี น่าน
 

ผศ.ดร.โสภณา สำราญ
รองคณบดี พิษณุโลก

 

หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ 

 

ผศ.กนกทิพย์ อโนราช
หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์
เชียงราย

ผศ.ชินานาฏ วิทยาประภากร
หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์
เชียงใหม่

ผศ.ดร.สินเดิม ดีโต
หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์
ตาก
     

ผศ.ศินุพล พิมพ์พก
หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์
น่าน

อาจารย์คชรัตน์ ทองฟัก
หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์
พิษณุโลก

ผศ.ดร.ญาณี คีรีต๊ะ
หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์
ลำปาง

 

หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร 

 

ดร.ดลพร ว่องไวเวช
หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร ตาก

ผศ.ดร.สุภาวดี ศรีแย้ม
หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร น่าน

ผศ.ดร.กฤษดา กาวีวงศ
หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร พิษณุโลก

อาจารย์เสกสรร วงศ์ศิริ
หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร ลำปาง

 

หัวหน้าสาขาพืชศาสตร์ 

 

อาจารย์ภาณุพงศ์ สิทธิวุฒิ
หัวหน้าสาขาพืชศาสตร์
น่าน

 

อาจารย์พรวิภา สะนะวงศ์
หัวหน้าสาขาพืชศาสตร์
พิษณุโลก

ผศ.กุลวิชญ์ พานิชกุล
หัวหน้าสาขาพืชศาสตร์
ลำปาง

 

หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และประมง 

 

อาจารย์กฤษณธร สินตะละ
หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และประมง 
น่าน

ดร.อัษฎาวุธ สนั่นนาม
หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และประมง 
พิษณุโลก

อาจารย์เรืองพันธุ์ ทรัพย์มี
หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และประมง 
ลำปาง

 

หัวหน้ากลุ่มงาน
 

นางสาวภาวิณี คำม่วง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
 

นางสาววรัญญา กันทะ
หัวหน้ากลุ่มงานบริการการศึกษา
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา