โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร


คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 

รองคณบดี 

ผศ.ดร.สุวิชช์  ธนะศานวรคุณ
รองคณบดี
กำกับดูแลด้านงานบริหาร

 

 

ผศ.ดร.ทนงศักดิ์  ยาทะเล
รองคณบดี ตาก
กำกับดูแลด้านแผนงานและกิจการพิเศษ
 

รศ.ดร.กชา  คูหา
รองคณบดี น่าน
กำกับดูแลด้านวิจัยและบริการวิชาการ
 

ดร.โสภณา สำราญ
รองคณบดี พิษณุโลก
กำกับดูแลด้านวิจัยและบริการวิชาการ
 

ผศ.ดร.ปิยมาสฐ์  ตัณฑ์เจริญรัตน์ฐ
รองคณบดี ลำปาง
กำกับดูแลด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา

 

 

หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ 

             
 

ผศ.มานัส แสวงงาม
หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์
เชียงราย
 

อาจารย์ณัฐวุฒิ  สังข์ทอง
หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์
เชียงใหม่
 

ดร.สินเดิม ดีโต
หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์
ตาก
 
             
 

ผศ.พรรณพร กุลมา
หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์
น่าน
 

ผศ.ศศิธร ปรือทอง
หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์
พิษณุโลก
 

ผศ.เพียงพิมพ์ ชิดบุรี
หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์
ลำปาง
 

 

 

หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร 

                 
 

อาจารย์พิมพ์ภัช โรจน์บุญยนนท์
หัวหน้าสาขา อุตสาหกรรมเกษตร ตาก  
 

อาจารย์ บุษบา มะโนแสน
หัวหน้าสาขา อุตสาหกรรมเกษตร น่าน  
 

ผศ. ดร.กฤษดา กาวีวงศ์
หัวหน้าสาขา อุตสาหกรรมเกษตร พิษณุโลก  
 

อาจารย์วัชรี เทพโยธิน
หัวหน้าสาขา อุตสาหกรรมเกษตร ลำปาง
 

 

 

หัวหน้าสาขาพืชศาสตร์ 

                 
   

อาจารย์ภาณุพงศ์ สิทธิวุฒิ
หัวหน้าสาขา พืชศาสตร์
น่าน
 

ดร.ยรรยง เฉลิมแสน
หัวหน้าสาขา พืชศาสตร์
พิษณุโลก
 

ผศ.กุลวิชญ์ พานิชกุล
หัวหน้าสาขา พืชศาสตร์
ลำปาง
 
 

 

 

หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และประมง 

                 
   

ผศ.ดร.เอกชัย ดวงใจ
หัวหน้าสาขา สัตวศาสตร์และประมง 
น่าน
 

ผศ. ดร.ณิฐิมา เฉลิมแสน
หัวหน้าสาขา สัตวศาสตร์และประมง 
พิษณุโลก
 

ผศ.นิรันดร กองเงิน
หัวหน้าสาขา สัตวศาสตร์และประมง 
ลำปาง

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา