โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร


 

รศ.ดร.สุนทร วิทยาคุณ

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

รองคณบดี
 
 
รองคณบดี
กำกับดูแลด้านงานบริหาร
 
รองคณบดี ตาก
กำกับดูแลด้านแผนงานและกิจการพิเศษ
 
รองคณบดี น่าน
กำกับดูแลด้านวิจัยและบริการวิชาการ
 
รองคณบดี พิษณุโลก
กำกับดูแลด้านวิจัยและบริการวิชาการ
 
รองคณบดี ลำปาง
กำกับดูแลด้านวิชาการและกิจการนักศึกษา

 

หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ 
 

 

หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์
เชียงราย

หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์
เชียงใหม่

หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์
ตาก

 

         

 

หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์
น่าน

หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์
พิษณุโลก

หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์
ลำปาง

 

 

หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมเกษตร 

 

หัวหน้าสาขา อุตสาหกรรมเกษตร น่าน

หัวหน้าสาขา อุตสาหกรรมเกษตร พิษณุโลก  

หัวหน้าสาขา อุตสาหกรรมเกษตร ลำปาง
 
 
 
 
 
 

 

หัวหน้าสาขาพืชศาสตร์ 
 

 

หัวหน้าสาขา พืชศาสตร์
น่าน

 

หัวหน้าสาขา พืชศาสตร์
ลำปาง

 

 

หัวหน้าสาขาสัตวศาสตร์และประมง 
 

 

หัวหน้าสาขา สัตวศาสตร์และประมง 
น่าน

 

หัวหน้าสาขา สัตวศาสตร์และประมง 
ลำปาง
 

 

หัวหน้ากลุ่มงาน
 

นางสาวภาวิณี คำม่วง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
 

นางสาววรัญญา กันทะ
หัวหน้ากลุ่มงานบริการการศึกษา
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา