โลโก้เว็บไซต์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ


ปรัชญา

 

“พัฒนากำลังคน ให้มีความเชี่ยวชาญ วิชาชีพ เทคโนโลยี นวัตกรรม บูรณาการสู่ชุมชนและสากล”

 

วิสัยทัศน์

 

“เป็นคณะชั้นนำ ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเกษตร ภายในปี พ.ศ. 2573 : SAT2030”

 

พันธกิจ

 

1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์ของประเทศ โดยเน้นการเรียนการสอนที่พัฒนาสมรรถนะและทักษะในการทำงานเชื่อมโยงกับสถานประกอบการ 

2. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเกษตร ให้สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์เพื่อสร้างผลงานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีศักยภาพเป็นผู้ประกอบการ

3. วิจัย พัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านการเกษตรและอาหาร ทั้งในเชิงวิชาการ เชิงพาณิชย์ หรือสาธารณประโยชน์ 

4. ให้บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อชุมชนเข้มแข็ง และยั่งยืน 

5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นทางการเกษตรและอาหาร สร้างสมดุลสังคมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6. บริหารจัดการองค์กรสู่องค์กรคุณภาพ (Quality Management)

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา