โลโก้เว็บไซต์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ


ปรัชญา

 

"สร้างความรู้จากประสบการณ์ เชี่ยวชาญวิชาชีพ เชิดชูคุณธรรม นำความรู้สู่ชุมชน" 

 

วิสัยทัศน์

 

"เป็นคณะชั้นนำในการผลิตบัณฑิตนักปฎิบัติเข้าสู่ระบบการเกษตร บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม"  

 

พันธกิจ

 

1. จัดการศึกษา ด้านวิชาชีพในอุตสาหกรรมเกษตร ที่ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานโดยให้โอกาสผู้สำเร็จอาชีวศึกษาได้ศึกษาต่อ

2. วิจัยเพื่อพัฒนาและยกระดับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตรสู่สากล

3. จัดการวงจรความรู้ (Knowledge cycle) วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร แก่เกษตรกร และ Startup 

4. สร้างคุณค่า "วิถีเกษตรและอาหารล้านนา" เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

5. สร้างระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา