โลโก้เว็บไซต์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ


 

ปรัชญาการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 

 “มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติวิชาชีพ เพื่อสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน (Focusing on producing professional hands-on graduates to create technolagy and innovations for sustainable community)"

 

ปรัชญา

 

 “พัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรและอาหารเพื่อสังคมและประเทศชาติ” 

 

วิสัยทัศน์

 

“ผู้นำในการผลิตบัณฑิตที่เชี่ยวชาญ ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเกษตร และอาหารสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

 

เป้าหมายวิสัยทัศน์

 

 บัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สามารถนำองค์ความรู้ที่เรียนมาใช้ประโยชน์ในการสร้างอาชีพ และสามารถเป็นผู้ประกอบการได้

 

  สร้างสรรค์ ผลงานวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม ที่ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

 

  เข้าสู่การจัดอันดับ มหาวิทยาลัยชั้นนำ QS World Ranking (Agriculture and Forestry)

 

พันธกิจ

 

  • จัดการศึกษา พัฒนากำลังคนของชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร และอาหาร โดยเน้นการเรียนการสอนที่พัฒนาสมรรถนะและทักษะในการทำงานเชื่อมโยงกับสถานประกอบการ เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีให้สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์เพื่อสร้างผลงานและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสามารถทำงานในภาคอุตสาหกรรม หรือเศรษฐกิจขนาดย่อม  รวมถึงการพัฒนาตนไปเป็นผู้ประกอบการทางการเกษตรและอาหาร
  • พัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เทคโนโลยีการเกษตร และอาหาร ทั้งในเชิงวิชาการ เชิงพาณิชย์ หรือสาธารณประโยชน์ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และ BCG Model และตลอดห่วงโซ่มูลค่าในภาคการผลิตและบริการ

  • ให้บริการวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร และอาหาร เพื่อสังคม อุตสาหกรรม และเศรษฐกิจภูมิภาค ให้เข้มแข็งและยั่งยืน
  • ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาทางการเกษตร ภูมิปัญญาอาหารล้านนา ร่วมกับวิถีชีวิต และวัฒนธรรมล้านนา เพื่อสร้างสมดุลของสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

  • สร้างความร่วมมือ ส่งเสริมบทบาทความร่วมมือทางวิชาการกับภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนการส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนควบคู่กับการปฏิบัติการจริง เพื่อสมรรถนะและทักษะในการทำงาน
  • การบริหารจัดการองค์กร สู่องค์กรคุณภาพ (Quality Management) บนพื้นฐานการจัดการคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPex)

 

 
ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร

Core Value & Organizational Culture
คือ SAT TEAM
 

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา