โลโก้เว็บไซต์ สาขาวิทยาศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร


พื้นที่ เชียงราย สาขาวิทยศาสตร์
ผศ.มานัส แสวงงาม

ผศ.มานัส แสวงงาม

อาจารย์แผนกวิชาสถิติ


เบอร์โทร : -

อีเมล : manus_s@rmutl.ac.th

ดร.ถาวร อินทโร

ดร.ถาวร อินทโร

อาจารย์แผนกวิชาฟิสิกส์


เบอร์โทร : -

อีเมล : taworn_i@rmutl.ac.th

อาจารย์ชัยยุทธ นนทะโคตร

อาจารย์ชัยยุทธ นนทะโคตร

อาจารย์แผนกวิชาฟิสิกส์


เบอร์โทร : -

อีเมล : yud_n2000@rmutl.ac.th

ดร.ปภาวดี  เนตรสุวรรณ

ดร.ปภาวดี เนตรสุวรรณ

อาจารย์แผนกวิชาเคมี


เบอร์โทร : -

อีเมล : papawadee@rmutl.ac.th

ดร.สมอ บุญพันธ์

ดร.สมอ บุญพันธ์

อาจารย์แผนกวิชาฟิสิกส์


เบอร์โทร : -

อีเมล : samor356@rmutl.ac.th

รศ.ดร.ธัญญรัตน์ จิตรพีระ

รศ.ดร.ธัญญรัตน์ จิตรพีระ

อาจารย์แผนกวิชาคณิตศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : thanyarat@rmutl.ac.th

รศ.ดร.ไภสัชชา อินพูลใจ

รศ.ดร.ไภสัชชา อินพูลใจ

อาจารย์แผนกวิชาคณิตศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : phaisat@rmutl.ac.th

ผศ.ดร.มนต์ธิรา สุวรรณประภา

ผศ.ดร.มนต์ธิรา สุวรรณประภา

อาจารย์แผนกวิชาคณิตศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : montira.s@rmutl.ac.th

ดร.กาญจนา  บุญทาศรี

ดร.กาญจนา บุญทาศรี

อาจารย์แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ


เบอร์โทร : -

อีเมล : kan_boon@rmutl.ac.th

ผศ.ดร.รัตนาพร นรรัตน์

ผศ.ดร.รัตนาพร นรรัตน์

อาจารย์แผนกวิชาฟิสิกส์


เบอร์โทร : -

อีเมล : rattanaporn@rmutl.ac.th

ดร.กรุณา ใจนนถีย์

ดร.กรุณา ใจนนถีย์

อาจารย์แผนกวิชาเคมี


เบอร์โทร : -

อีเมล : kjainontee@rmutl.ac.th

ผศ.กนกทิพย์ อโนราช

ผศ.กนกทิพย์ อโนราช

อาจารย์แผนกวิชาสถิติ


เบอร์โทร : -

อีเมล : kanoktip@rmutl.ac.th

ผศ.ดร.สุบิน ใจทา

ผศ.ดร.สุบิน ใจทา

อาจารย์แผนกวิชาเคมี


เบอร์โทร : -

อีเมล : s_jaita@rmutl.ac.th

ดร.พรพิมล กุณมา

ดร.พรพิมล กุณมา

อาจารย์แผนกวิชาสถิติ


เบอร์โทร : -

อีเมล : Pornpimol@rmutl.ac.th

อาจารย์สุริยงค์ ประชาเขียว

อาจารย์สุริยงค์ ประชาเขียว

อาจารย์แผนกวิชาฟิสิกส์


เบอร์โทร : -

อีเมล : langmu@rmutl.ac.th

ผศ.กนกพงษ์ ศรีเที่ยง

ผศ.กนกพงษ์ ศรีเที่ยง

อาจารย์แผนกวิชาชีววิทยา


เบอร์โทร : -

อีเมล : kanokpong@rmutl.ac.th

ผศ.ดร.จิรพัฒน์พงษ์ เสนาบุตร

ผศ.ดร.จิรพัฒน์พงษ์ เสนาบุตร

อาจารย์แผนกวิชาเคมี


เบอร์โทร : -

อีเมล : jirapatpong_chem@rmutl.ac.th

พื้นที่ เชียงใหม่ สาขาวิทยศาสตร์
อาจารย์ณัฐวุฒิ สังข์ทอง

อาจารย์ณัฐวุฒิ สังข์ทอง

อาจารย์แผนกวิชาคณิตศาสตร์
(หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์ เชียงใหม่)


เบอร์โทร : -

อีเมล : nuthawud@rmutl.ac.th

ผศ.ดร.รดา สมเขื่อน

ผศ.ดร.รดา สมเขื่อน

อาจารย์แผนกวิชาคณิตศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : rada@rmutl.ac.th

ผศ.ดร.ศิรดา ปินใจ

ผศ.ดร.ศิรดา ปินใจ

อาจารย์แผนกวิชาคณิตศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : sirada@rmutl.ac.th

รศ.ดร.ศราวุธ พั้วป้อง

รศ.ดร.ศราวุธ พั้วป้อง

อาจารย์แผนกวิชาคณิตศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : Sarawutp@rmutl.ac.th

อาจารย์นพรัตน์ เตชะพันธ์รัตนกุล

อาจารย์นพรัตน์ เตชะพันธ์รัตนกุล

อาจารย์แผนกวิชาคณิตศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : noparat@rmutl.ac.th

อาจารย์มิ่งขวัญ กันจินะ

อาจารย์มิ่งขวัญ กันจินะ

อาจารย์แผนกวิชาคณิตศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : mingkwan@rmutl.ac.th

อาจารย์รัตนากาล คำสอน

อาจารย์รัตนากาล คำสอน

อาจารย์แผนกวิชาคณิตศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : rattanakarn@rmutl.ac.th

ผศ.ดร.ชลวัฒน์	พุกเพียรเลิศ

ผศ.ดร.ชลวัฒน์ พุกเพียรเลิศ

อาจารย์แผนกวิชาคณิตศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : chollawat_j@rmutl.ac.th

ดร.กนกวรรณ แสวงทรัพย์

ดร.กนกวรรณ แสวงทรัพย์

อาจารย์แผนกวิชาคณิตศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : kanokwan.sws@rmutl.ac.th

ผศ.ดร.ชินานาฏ วิทยาประภากร

ผศ.ดร.ชินานาฏ วิทยาประภากร

อาจารย์แผนกวิชาเคมี


เบอร์โทร : -

อีเมล : chinanat@rmutl.ac.th

ผศ.ดร.วัชรี ฝั้นเฟือนหา

ผศ.ดร.วัชรี ฝั้นเฟือนหา

อาจารย์แผนกวิชาเคมี


เบอร์โทร : -

อีเมล : watcharee@rmutl.ac.th

ผศ.สาวิตรี กาทองทุ่ง

ผศ.สาวิตรี กาทองทุ่ง

อาจารย์แผนกวิชาเคมี


เบอร์โทร : -

อีเมล : sawitree@rmutl.ac.th

รศ.ดร.วาณิช หลิมวานิช

รศ.ดร.วาณิช หลิมวานิช

อาจารย์แผนกวิชาเคมี


เบอร์โทร : -

อีเมล : wanich.lim@rmutl.ac.th

อาจารย์กิตติชัย จินะไชย

อาจารย์กิตติชัย จินะไชย

อาจารย์แผนกวิชาเคมี


เบอร์โทร : -

อีเมล : kittichai.121@rmutl.ac.th

ดร.สมัชญ์ ทวีเกษมสมบัติ

ดร.สมัชญ์ ทวีเกษมสมบัติ

อาจารย์แผนกวิชาเคมี


เบอร์โทร : -

อีเมล : namebct@rmutl.ac.th

อาจารย์ปรัชญา นามวงค์

อาจารย์ปรัชญา นามวงค์

อาจารย์แผนกวิชาเคมีอุตสาหกรรม


เบอร์โทร : -

อีเมล : prachaya@rmutl.ac.th

อาจารย์ณัฏฐ์วรินท์ ธุวะคำ

อาจารย์ณัฏฐ์วรินท์ ธุวะคำ

อาจารย์แผนกวิชาจุลชีววิทยา


เบอร์โทร : -

อีเมล : nutwarin_p@rmutl.ac.th

ดร.ศกุนตลา สายใจ

ดร.ศกุนตลา สายใจ

อาจารย์แผนกวิชาชีววิทยา


เบอร์โทร : -

อีเมล : sakuntala@rmutl.ac.th

อาจารย์กชกร มั่งมี

อาจารย์กชกร มั่งมี

อาจารย์แผนกวิชาฟิสิกส์


เบอร์โทร : -

อีเมล : kot_ch@rmutl.ac.th

ผศ.ดร.สุวิชช์ ธนะศานวรคุณ

ผศ.ดร.สุวิชช์ ธนะศานวรคุณ

อาจารย์แผนกวิชาฟิสิกส์
(รองคณบดี)


เบอร์โทร : -

อีเมล : suvit_th@rmutl.ac.th

ผศ.ดร.ศิริพงษ์ สมวรรณ

ผศ.ดร.ศิริพงษ์ สมวรรณ

อาจารย์แผนกวิชาฟิสิกส์


เบอร์โทร : -

อีเมล : siripong@rmutl.ac.th

ดร.หฤทัย ล่องกุลบุตร

ดร.หฤทัย ล่องกุลบุตร

อาจารย์แผนกวิชาฟิสิกส์


เบอร์โทร : -

อีเมล : lharu@rmutl.ac.th

ดร.สุภาณี ใหม่จันทร์ดี

ดร.สุภาณี ใหม่จันทร์ดี

อาจารย์แผนกวิชาฟิสิกส์


เบอร์โทร : -

อีเมล : supanee_j@rmutl.ac.th

อาจารย์กิตติศักดิ์ อำมา

อาจารย์กิตติศักดิ์ อำมา

อาจารย์แผนกวิชาฟิสิกส์


เบอร์โทร : -

อีเมล : umma_rt@rmutl.ac.th

อาจารย์รัตนา อระภักดี

อาจารย์รัตนา อระภักดี

อาจารย์แผนกวิชาฟิสิกส์


เบอร์โทร : -

อีเมล : R.Oorapakdee@rmutl.ac.th

ดร.อัมพิกา ราชคม

ดร.อัมพิกา ราชคม

อาจารย์แผนกวิชาฟิสิกส์


เบอร์โทร : -

อีเมล : ampika_aom@rmutl.ac.th

อาจารย์นิวัติ จันต๊ะมา

อาจารย์นิวัติ จันต๊ะมา

อาจารย์แผนกวิชาฟิสิกส์


เบอร์โทร : -

อีเมล : niwat_jhuntama@rmutl.ac.th

อาจารย์อรอุมา เมธาเกษร

อาจารย์อรอุมา เมธาเกษร

อาจารย์แผนกวิชาฟิสิกส์


เบอร์โทร : -

อีเมล : pookonuma_k@rmutl.ac.th

อาจารย์เถกิงศักดิ์ ภูสิทธิอัคคโชติ

อาจารย์เถกิงศักดิ์ ภูสิทธิอัคคโชติ

อาจารย์แผนกวิชาฟิสิกส์


เบอร์โทร : -

อีเมล : zenjea@rmutl.ac.th

อาจารย์ธนิษฐา เกษมุณี

อาจารย์ธนิษฐา เกษมุณี

อาจารย์แผนกวิชาสถิติ


เบอร์โทร : -

อีเมล : tanitta_ying@rmutl.ac.th

ดร.ขวัญชีวา  วัฒนตรีภพ

ดร.ขวัญชีวา วัฒนตรีภพ

อาจารย์แผนกวิชาคณิตศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : khwancheewa.wat@rmutl.ac.th

พื้นที่ ตาก สาขาวิทยศาสตร์
อาจารย์ธานินทร์ สินพรมมา

อาจารย์ธานินทร์ สินพรมมา

อาจารย์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ


เบอร์โทร : -

อีเมล : thanin1774@rmutl.ac.th

ผศ.รุ่ง หมูล้อม

ผศ.รุ่ง หมูล้อม

อาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ


เบอร์โทร : -

อีเมล : rung@rmutl.ac.th

ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล

ผศ.ดร.ทนงศักดิ์ ยาทะเล

อาจารย์แผนกวิชาคณิตศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : naidoi@rmutl.ac.th

ผศ.ดร.มานิตา ดุมกลาง

ผศ.ดร.มานิตา ดุมกลาง

อาจารย์แผนกวิชาเคมี


เบอร์โทร : -

อีเมล : manitajun@rmutl.ac.th

ดร.เฉลา วงศ์แสง

ดร.เฉลา วงศ์แสง

อาจารย์แผนกวิชาฟิสิกส์


เบอร์โทร : -

อีเมล : chalao2515@rmutl.ac.th

อาจารย์ธิดารัตน์ คงทน

อาจารย์ธิดารัตน์ คงทน

อาจารย์แผนกวิชาฟิสิกส์


เบอร์โทร : -

อีเมล : thidarat@rmutl.ac.th

อาจารย์บุณฑริก รอดบำรุง

อาจารย์บุณฑริก รอดบำรุง

อาจารย์แผนกวิชาชีววิทยา


เบอร์โทร : -

อีเมล : boontarik@rmutl.ac.th

ผศ.ดร.สินเดิม ดีโต

ผศ.ดร.สินเดิม ดีโต

อาจารย์แผนกวิชาฟิสิกส์


เบอร์โทร : -

อีเมล : deeto_s@rmutl.ac.th

อาจารย์สุรัสวดี ปลิโพธ

อาจารย์สุรัสวดี ปลิโพธ

อาจารย์แผนกวิชาเคมี


เบอร์โทร : -

อีเมล : scisur@rmutl.ac.th

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ วัฒนวิฑูร

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ วัฒนวิฑูร

อาจารย์แผนกวิชาคณิตศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : kriengsak.wat@rmutl.ac.th

รศ.ดร.พายัพ เกตุชั่ง

รศ.ดร.พายัพ เกตุชั่ง

อาจารย์แผนกวิชาคณิตศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : p.katchang@rmutl.ac.th

ผศ.ดร.เนรัญชรา เกตุมี

ผศ.ดร.เนรัญชรา เกตุมี

อาจารย์แผนกวิชาสถิติ


เบอร์โทร : -

อีเมล : narun_ess@rmutl.ac.th

ผศ.ดร.ธวัชชัย ปัญญาติ๊บ

ผศ.ดร.ธวัชชัย ปัญญาติ๊บ

อาจารย์แผนกวิชาคณิตศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : t.panyatip@rmutl.ac.th

ดร.อารุณี วงษ์ขาว

ดร.อารุณี วงษ์ขาว

อาจารย์แผนกวิชาคณิตศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : r_poo@rmutl.ac.th

ดร.ศิริลักษณ์ ผลอินทร์

ดร.ศิริลักษณ์ ผลอินทร์

อาจารย์แผนกวิชาคณิตศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : spp060072@rmutl.ac.th

ดร.ธนิสสรา พินิจมนตรี

ดร.ธนิสสรา พินิจมนตรี

อาจารย์แผนกวิชาเคมี


เบอร์โทร : -

อีเมล : tanissara_p@rmutl.ac.th

อาจารย์ศิโรจน์ ปรีชาไว

อาจารย์ศิโรจน์ ปรีชาไว

อาจารย์แผนกวิชาฟิสิกส์


เบอร์โทร : -

อีเมล : azimuth@rmutl.ac.th

อาจารย์ทัศวรรณ อินทะสร้อย

อาจารย์ทัศวรรณ อินทะสร้อย

อาจารย์แผนกวิชาสถิติ


เบอร์โทร : -

อีเมล : thatsawan@rmutl.ac.th

อาจารย์ธณษา ชัยธนาปรีชา

อาจารย์ธณษา ชัยธนาปรีชา

อาจารย์แผนกวิชาฟิสิกส์


เบอร์โทร : -

อีเมล : phatchaya@rmutl.ac.th

อาจารย์สุทธิศักดิ์ สุขัมศรี

อาจารย์สุทธิศักดิ์ สุขัมศรี

อาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ


เบอร์โทร : -

อีเมล : sutthisak@rmutl.ac.th

อาจารย์เพ็ญพร วินัยเรืองฤทธิ์

อาจารย์เพ็ญพร วินัยเรืองฤทธิ์

อาจารย์แผนกวิชาเคมี


เบอร์โทร : -

อีเมล : huab@rmutl.ac.th

อาจารย์วันชนะ จูบรรจง

อาจารย์วันชนะ จูบรรจง

อาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ


เบอร์โทร : -

อีเมล : wanchanaj@rmutl.ac.th

ดร.วชิระ หล่อประดิษฐ์

ดร.วชิระ หล่อประดิษฐ์

อาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ


เบอร์โทร : -

อีเมล : wachira@rmutl.ac.th

พื้นที่ น่าน สาขาวิทยศาสตร์
ผศ.ดร.พชร สายปาระ

ผศ.ดร.พชร สายปาระ

อาจารย์แผนกวิชาคณิตศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : saipara@rmutl.ac.th

ดร.กาศรี นามเคน

ดร.กาศรี นามเคน

อาจารย์แผนกวิชาเคมี


เบอร์โทร : -

อีเมล : namkane@rmutl.ac.th

ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ

ผศ.ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ

อาจารย์แผนกวิชาสถิติ


เบอร์โทร : -

อีเมล : wiroj@rmutl.ac.th

ผศ.สวาท สายปาระ

ผศ.สวาท สายปาระ

อาจารย์แผนกวิชาชีววิทยา


เบอร์โทร : -

อีเมล : sirisawat@rmutl.ac.th

ดร.กฤษฎา  ยาใจ

ดร.กฤษฎา ยาใจ

อาจารย์แผนกวิชาคณิตศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : k_krissada@rmutl.ac.th

ผศ.พรรณพร กุลมา

ผศ.พรรณพร กุลมา

อาจารย์แผนกวิชาชีววิทยา


เบอร์โทร : -

อีเมล : punch019@rmutl.ac.th

อาจารย์ปกรณ์ สุนทรเมธ

อาจารย์ปกรณ์ สุนทรเมธ

อาจารย์แผนกวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : pakorns@rmutl.ac.th

ดร.ปกรณ์ จันทร์อินทร์

ดร.ปกรณ์ จันทร์อินทร์

อาจารย์แผนกวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : pakornc@rmutl.ac.th

ผศ.ดร.นงนุช เกตุ้ย

ผศ.ดร.นงนุช เกตุ้ย

อาจารย์แผนกวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : nongnuchketui@rmutl.ac.th

อาจารย์วิรัน วิสุทธิธาดา

อาจารย์วิรัน วิสุทธิธาดา

อาจารย์แผนกวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ


เบอร์โทร : -

อีเมล : runvi_k@rmutl.ac.th

ผศ.ดร.ศินุพล พิมพ์พก

ผศ.ดร.ศินุพล พิมพ์พก

อาจารย์แผนกวิชาฟิสิกส์


เบอร์โทร : -

อีเมล : sci_nan@rmutl.ac.th

อาจารย์ศิริลักษณ์ แก้วศิริรุ่ง

อาจารย์ศิริลักษณ์ แก้วศิริรุ่ง

อาจารย์แผนกวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : siriluxk@rmutl.ac.th

ผศ.ชัชชัย ดีสุหล้า

ผศ.ชัชชัย ดีสุหล้า

อาจารย์แผนกวิชาคณิตศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : chouchman204@rmutl.ac.th

อาจารย์เจนจิรา ลานแก้ว

อาจารย์เจนจิรา ลานแก้ว

อาจารย์แผนกวิชาเคมี


เบอร์โทร : -

อีเมล : janejirajb@rmutl.ac.th

ผศ.ขนิษฐา หอมจันทร์

ผศ.ขนิษฐา หอมจันทร์

อาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : kanithahomjun@rmutl.ac.th

อาจารย์วรวิทย์ ฝั้นคำอ้าย

อาจารย์วรวิทย์ ฝั้นคำอ้าย

อาจารย์หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : worawit@rmutl.ac.th

ดร.ภัทรานิษฐ์	ดำรงค์โรจน์ธนัท

ดร.ภัทรานิษฐ์ ดำรงค์โรจน์ธนัท

อาจารย์แผนกวิชาเคมี


เบอร์โทร : -

อีเมล : d.phattranit@rmutl.ac.th

พื้นที่ พิษณุโลก สาขาวิทยศาสตร์
ผศ.ศศิธร ปรือทอง

ผศ.ศศิธร ปรือทอง

อาจารย์แผนกวิชาชีววิทยา


เบอร์โทร : -

อีเมล : sasi@rmutl.ac.th

อาจารย์สุกัญญา ทับทิม

อาจารย์สุกัญญา ทับทิม

อาจารย์แผนกวิชาฟิสิกส์


เบอร์โทร : -

อีเมล : kungie1@rmutl.ac.th

ผศ.ดร.วาสนา สิงห์ดวง

ผศ.ดร.วาสนา สิงห์ดวง

อาจารย์แผนกวิชาเคมี


เบอร์โทร : -

อีเมล : wassana08@rmutl.ac.th

ดร.สุจิตรา เรืองเดชาวิวัฒน์

ดร.สุจิตรา เรืองเดชาวิวัฒน์

อาจารย์แผนกวิชาเคมี


เบอร์โทร : -

อีเมล : civil80@rmutl.ac.th

ผศ.ดร.พรเทพ เกียรติดำรงกุล

ผศ.ดร.พรเทพ เกียรติดำรงกุล

อาจารย์แผนกวิชาพันธุศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : pornthep@rmutl.ac.th

ผศ.ดร.โสภณา สำราญ

ผศ.ดร.โสภณา สำราญ

อาจารย์แผนกวิชาสถิติ


เบอร์โทร : -

อีเมล : Ssophana@rmutl.ac.th

อาจารย์ศิริจรรยา จันทร์มี

อาจารย์ศิริจรรยา จันทร์มี

อาจารย์แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


เบอร์โทร : -

อีเมล : sirichanyac@rmutl.ac.th

อาจารย์คัชรินทร์ ทองฟัก

อาจารย์คัชรินทร์ ทองฟัก

อาจารย์แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


เบอร์โทร : -

อีเมล : kacharin@rmutl.ac.th

อาจารย์คชรัตน์ ทองฟัก

อาจารย์คชรัตน์ ทองฟัก

อาจารย์แผนกวิชาเคมี


เบอร์โทร : -

อีเมล : kodcharat@rmutl.ac.th

อาจารย์อมิตตา คล้ายทอง

อาจารย์อมิตตา คล้ายทอง

อาจารย์แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


เบอร์โทร : -

อีเมล : amitta@rmutl.ac.th

ผศ.ดร.นันทยา เก่งเขตร์กิจ

ผศ.ดร.นันทยา เก่งเขตร์กิจ

อาจารย์แผนกวิชาเคมี


เบอร์โทร : -

อีเมล : nanthaya@rmutl.ac.th

อาจารย์ขนิษฐา ตลอดภพ

อาจารย์ขนิษฐา ตลอดภพ

อาจารย์แผนกวิชาสถิติ


เบอร์โทร : -

อีเมล : khanittha_t@rmutl.ac.th

ดร.ณัฏฐิรา ก๋าวินจันทร์

ดร.ณัฏฐิรา ก๋าวินจันทร์

อาจารย์แผนกวิชาชีววิทยา


เบอร์โทร : -

อีเมล : nuttira224@rmutl.ac.th

ผศ.ดร.ปัณณวิช คำรอด

ผศ.ดร.ปัณณวิช คำรอด

อาจารย์แผนกวิชาคณิตศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : pk_g@rmutl.ac.th

ดร.สุจิตตรา อินทอง

ดร.สุจิตตรา อินทอง

อาจารย์แผนกวิชาฟิสิกส์


เบอร์โทร : -

อีเมล : s.inthong@rmutl.ac.th

ผศ.วิไรวรรณ แสนชะนะ

ผศ.วิไรวรรณ แสนชะนะ

อาจารย์แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


เบอร์โทร : -

อีเมล : wiraiwans@rmutl.ac.th

ดร.อรรถพล ตันไสว

ดร.อรรถพล ตันไสว

อาจารย์แผนกวิชาจุลชีววิทยา


เบอร์โทร : -

อีเมล : uttapoln_tan@rmutl.ac.th

อาจารย์เพ็ญศิริ  ใจวัน

อาจารย์เพ็ญศิริ ใจวัน

อาจารย์แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ


เบอร์โทร : -

อีเมล : pensiri@rmutl.ac.th

อาจารย์อภิชญาพร  ปรางสุรางค์

อาจารย์อภิชญาพร ปรางสุรางค์

อาจารย์แผนกวิชาคณิตศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : suktes@rmutl.ac.th

พื้นที่ ลำปาง สาขาวิทยศาสตร์
ผศ.นันทวรรณ์ ไชยเรียน

ผศ.นันทวรรณ์ ไชยเรียน

อาจารย์แผนกวิชาคณิตศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : n_mean@rmutl.ac.th

ผศ.เพียงพิมพ์ ชิดบุรี

ผศ.เพียงพิมพ์ ชิดบุรี

อาจารย์แผนกวิชาชีววิทยา


เบอร์โทร : -

อีเมล : piengpim@rmutl.ac.th

ผศ.วรัญญา ธาราเวชรักษ์

ผศ.วรัญญา ธาราเวชรักษ์

อาจารย์แผนกวิชาเคมี


เบอร์โทร : -

อีเมล : kwan_or@rmutl.ac.th

ดร.อาทิตย์ วรรณแวก

ดร.อาทิตย์ วรรณแวก

อาจารย์แผนกวิชาเคมี


เบอร์โทร : -

อีเมล : atit_wannawek@rmutl.ac.th

ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.ทนงศักดิ์ สัสดีแพง

ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.ทนงศักดิ์ สัสดีแพง

อาจารย์แผนกวิชาชีววิทยา


เบอร์โทร : -

อีเมล : tanongsaks@rmutl.ac.th

อาจารย์อรพรรณ จันทร์งาม

อาจารย์อรพรรณ จันทร์งาม

อาจารย์แผนกวิชาสถิติ


เบอร์โทร : -

อีเมล : oory99@rmutl.ac.th

ดร.วัชรพงศ์ ศรีแสง

ดร.วัชรพงศ์ ศรีแสง

อาจารย์แผนกวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ


เบอร์โทร : -

อีเมล : wsrisang@rmutl.ac.th

ผศ.ดร.ญาณี  คีรีต๊ะ

ผศ.ดร.ญาณี คีรีต๊ะ

อาจารย์แผนกวิชาเคมี


เบอร์โทร : -

อีเมล : yanee@rmutl.ac.th

อาจารย์วาที พันธุวัฒน์

อาจารย์วาที พันธุวัฒน์

อาจารย์แผนกวิชาฟิสิกส์


เบอร์โทร : -

อีเมล : puntuwat@rmutl.ac.th

อาจารย์ศิริประภา ศรีทอง

อาจารย์ศิริประภา ศรีทอง

อาจารย์แผนกวิชาชีววิทยา


เบอร์โทร : -

อีเมล : yuii_siriprapa@rmutl.ac.th

อาจารย์ศุภินันท์ จันมา

อาจารย์ศุภินันท์ จันมา

อาจารย์แผนกวิชาคณิตศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : supinan@rmutl.ac.th

ผศ.ดร.ณฤทธิ์  ฝั้นสืบ

ผศ.ดร.ณฤทธิ์ ฝั้นสืบ

อาจารย์แผนกวิชาฟิสิกส์


เบอร์โทร : -

อีเมล : pan503@rmutl.ac.th

ดร.ปัทม์	ปราณอมรกิจ

ดร.ปัทม์ ปราณอมรกิจ

อาจารย์แผนกวิชาเคมี


เบอร์โทร : -

อีเมล : p.pranamornkith@rmutl.ac.th

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา