โลโก้เว็บไซต์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์


 
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะศาสตร์การคำนวณ สามารถคิดเป็นระบบ แก้ไขปัญหาด้วยเหตุผล ซึ่งเป็นพื้นฐานการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และต่อยอดกับงานด้านอื่นได้ 
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นพื้นฐานการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถประกอบอาชีพด้านคอมพิวเตอร์ ได้แก่ นักวิทยาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ เจ้าหน้าที่ทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ในหน่วยงานของรัฐ เอกชน และสามารถเป็นผู้ประกอบการประกอบอาชีพอิสระด้านคอมพิวเตอร์ได้
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ความรู้ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์กับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และนำกลับไปพัฒนาชุมชนหรือประเทศชาติได้
5. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ขยันหมั่นเพียร ใฝ่รู้ มีความสำนึกต่อจรรยาบรรณอาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม
6. เพื่อผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องการเข้าสู่สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations หรือ ASEAN) และมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2552
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
1. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
2. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคนิคคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ โดยใช้วิธีการเทียบโอนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และข้อบังคับ มทร.ล้านนาที่ประกาศเพิ่มเติม
 
 
 
 
 
 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. นักวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือนักวิทยาศาสตร์คอมพืวเตอร์
2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์
3. นักวิเคาระห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
4. นักเขียนโปรแกรม ผู้พัฒนาเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
5.ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและแม่ข่าย
6. ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
7. ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์
8. ผู้ประสานงานโครงการซอฟต์แวร์
9. นักพัฒนาเว็บไซต์
10. นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศึกษาปกติ 4 ปี ไม่เกิน 8 ปี (131 หน่วยกิต)
 
 
ความเป็นสากลของหลักสูตร
หลักสูตรภาษาไทย
 
 
เกรดต่ำสุดที่สามารถจบ
2.00 
 
 
วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรครั้งแรก
2560-01-06
 
 
วันที่ กพ. รับรองหลักสูตรครั้งแรก
2560-01-06
 
 
วันที่รับรองหลักสูตรโดย สกอ
2560-01-06
 
 
วันที่สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
2559-12-01
 
 
วันที่สภาวิชาชีพให้การรับรอง (ถ้ามี)
2560-01-06
 
 
ค่าใช้จ่าย
ตลอดหลักสูตรประมาณ  56,000  บาท (เทอมละ 7,000 บาท)
 
 
มทร.ล้านนา น่าน
พื้นที่การเรียนการสอน

 

 

 
ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร
 
 
ประธานหลักสูตร/หัวหน้าหลักสูตร
     
                              
 
 
 
 
       
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนุช เกตุ้ย อาจารย์ ขนิษฐา หอมจันทร์ อาจารย์ ปกรณ์ สุนทรเมธ อาจารย์ วรวิทย์ ฝั้นคำอ้าย
 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา