โลโก้เว็บไซต์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์


 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 
1. เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะความรู้ความสามารถด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ คิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยเหตุและผล และสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์
 
 
 
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ ความรู้ด้นริทยาการคอมหิวเตอร์ที่เป็นรากฐานของคอมพิวเตอร์ร่วมกับศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรืองานวิจัยและต่อยอดไปพัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นภาคเหนือ หรือประเทศชาติ ได้
 
 
 
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีเจตคติที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย ชยันหมั่นเพียร ใผ่รู้ มีความสำนึกต่อจรรยาบรรณอาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม
   
4. เพื่อผลิตบัณฑิตที่สามารถประกอบอาชีพด้านคอมพิวเตอร์ เช่น นักวิทยาการคอมพิวเตอร์นักพัฒนาชอฟต์แวร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เจ้าหน้าที่ทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และผู้ประกอบการด้านคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
     
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
 
1. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ทุกแผนการเรียนหรือเทียบเท่าหรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการหรือคหกรรมศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 
2. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิซาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โตยใช้วิธีการเทียบโอนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่ประกาศ
 
 
 
อาชีพที่สามารถประกอบได้
หลังสำเร็จการศึกษา
 
1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หรือนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 
 
2. นักวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
 
 
3. ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมเมอร์
 
 
4. ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 
 
5. ผู้ออกแบบ พัฒนา และดูแลระบบฐานข้อมูล
    6. นักพัฒนาเว็บไชต์
    7. นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
    8. นักนวัตกรด้านปัญญาประดิษฐ์
    9. ผู้ประกอบการด้านซอฟต์แวร์
    10. นักออกแบบนวัตกรรมและโซลูชั่นอัจฉริยะ
    11. นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้วิทยาการคอมพิวเตอร์
     
 
ศึกษาปกติ 4 ปี ไม่เกิน 8 ปี (128 หน่วยกิต)
 
 
 
ความเป็นสากลของหลักสูตร
 
หลักสูตรภาษาไทย
 
 
 
ค่าใช้จ่าย
 
ตลอดหลักสูตรประมาณ 96,000  บาท (เทอมละ 12,000 บาท)
 
 
 
พื้นที่การเรียนการสอน
 
มทร.ล้านนา น่าน
 
 
 
 
 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 

อาจารย์วรวิทย์ ฝั้นคำอ้าย

ประธานหลักสูตร

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

 

     

อาจารย์วรวิทย์ ฝั้นคำอ้าย

หัวหน้าหลักสูตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นงนุช เกตุ้ย

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ปกรณ์ สุนทรเมธ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขนิษฐา หอมจันทร์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ศิริลักษณ์ แก้วศิริรุ่ง

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา