โลโก้เว็บไซต์ ปวส.เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ปวส.เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ


 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 
1. เพื่อผลิตผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
 
 
2. เพื่อสร้างผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่มีความรอบรู้ มีความสามารถด้านวิชาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ ร่วมกับเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมและสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
 
 
 
3. เพื่อสร้างผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมมีจิตสำนึกต่อจรรยาบรรณวิชาชีพและจิตสำนึกสาธารณะ
 
 
 
4. เพื่อสร้างผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่มีความพร้อม มีความเข้าใจเห็นความสำคัญของการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลและอนาคตได้อย่างมีคุณภาพและสร้างสรรค์
 
 
 
5. เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสามารถปฏิบัติงานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน หรือประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งสามารถใช้ความรู้ในภาคทฤษฎีและทักษะในภาคปฏิบัติเป็นพื้นฐานสำหรับการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้
 
 
 
6. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาของคนในท้องถิ่นให้สูงขึ้น
 
 
7. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยด้านการจัดการศึกษา
 
 
 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
 
1. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเพาะเลี้ยง ประมงหรือเทียบเท่าและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา การศึกษาระดับประกาศนียบัตร พ.ศ.2551 และข้อบังคับ มทร.ล้านนาที่ประกาศเพิ่มเติม หรือ
 
 
2. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทสาขาวิชาอื่นที่ไม่เป็นไป ตามข้อ 1 หรือมัยมศึกษาตอนปลาย ( ม.6 1 หรือเทียบเท่าและเป็นปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโรโลยีราชมงคลล้านนา การศึกษาระดับประกานียบัตร พ.ศ.2551 และข้อบังคับ มทร.ล้านนาที่ประกาศเพิ่มเติม
 
 
 
 
ศึกษาปกติ 2 ปี ไม่เกิน 4 ปี (83 หน่วยกิต)
 
 
 
ความเป็นสากลของหลักสูตร
 
หลักสูตรภาษาไทย
 
 
 
ค่าใช้จ่าย
 
ตลอดหลักสูตรประมาณ 38,000  บาท (เทอมละ 9,500 บาท)
 
 
 
พื้นที่การเรียนการสอน
 
มทร.ล้านนา พิษณุโลก , ลำปาง
 
 
 
 
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา