โลโก้เว็บไซต์ ปวส.เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ปวส.เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ


 
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปฏิบัติงานด้านวิชาการเกี่ยวกับการเพาะขยายพันธุ์สัตว์น้ำ และอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน การเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ มีความรู้พื้นฐานในการวินิจฉัยโรคพยาธิสัตว์น้ำ การป้องกันควบคุมโรคพยาธิสัตว์น้ำ การใช้ยาและเคมีภัณฑ์ การสร้างสูตรอาหารและผลิตอาหารสัตว์น้ำ การจัดการฟาร์ม ธุรกิจการประมง การตลาดสัตว์น้ำ ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
2. ปฏิบัติการในหน้าที่ เจ้าพนักงานประมง ผู้ช่วยนักวิชาการประจำฟาร์ม ผู้ประกอบธุรกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พนักงานส่งเสริมการขาย และอาชีพอิสระ
3. พัฒนาเจตคติให้สามารถนำเอาความรู้และทักษะทางการประมงไปใช้ในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตเป็นคนที่มีคุณภาพในสังคม
 
 
 
 
 
 
 
     คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาเกษตรกรรม หรือเทียบเท่า
2. ต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครผู้ที่จะเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาประมง ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 
 
 
 
ศึกษาปกติ 2 ปี ไม่เกิน 4 ปี  (84 หน่วยกิต)
 
 
ความเป็นสากลของหลักสูตร
หลักสูตรภาษาไทย
 
 
เกรดต่ำสุดที่สามารถจบ
2.00 
 
 
วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรครั้งแรก
2548-11-28
 
 
วันที่ กพ. รับรองหลักสูตรครั้งแรก
2548-11-28
 
 
วันที่รับรองหลักสูตรโดย สกอ
2548-11-28
 
 
วันที่สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
2548-11-28
 
 
วันที่สภาวิชาชีพให้การรับรอง (ถ้ามี)
2548-11-28
 
 
ค่าใช้จ่าย
ตลอดหลักสูตรประมาณ  24,000  บาท (เทอมละ 6,000 บาท)
 
 
มทร.ล้านนา พิษณุโลก , ลำปาง
พื้นที่การเรียนการสอน
 
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา