โลโก้เว็บไซต์ ปวส.พืชศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ปวส.พืชศาสตร์


 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 
1. เพื่อผลิตผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทางด้านพืชศาสตร์
 
 
2. เพื่อสร้างผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่มีความรอบรู้ มีความสามารถด้านวิชาชีพพืชศาสตร์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมและสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
 
 
3.เพื่อสร้างผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึกต่อจรรยาบรรณวิชาชีพและจิตสานึกสาธารณะ
 
 
4. เพื่อสร้างผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่มีความพร้อม มีความเข้าใจ เห็นความสาคัญของการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และสามารถปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลและอนาคตได้อย่างมีคุณภาพและสร้างสรรค์
 
 
5. เพื่อให้ผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสามารถปฏิบัติงานด้านพืชศาสตร์ในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน หรือประกอบอาชีพอิสระ รวมทั้งสามารถใช้ความรู้ในภาคทฤษฎีและทักษะในภาคปฏิบัติเป็นพื้นฐานสาหรับการศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นได้
 
 
6. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาของคนในท้องถิ่นให้สูงขึ้น
 
 
7. เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยด้านการจัดการศึกษา
 
 
 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
 
1. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาสัตวศาสตร์หรือเทียบเท่าและเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา การศึกษาระดับประกาศนียบัตร พ.ศ.2551และข้อบังคับ มทร.ล้านนาทีประกาศเพิ่มเติม หรือ
 
 
2. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทสาขาวิชาอื่นที่ไม่เป็นไปตาม ข้อ 1 1.1 หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.6 ) หรือเทียบเท่า และเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา การศึกษาระดับประกาศนียบัตร พ.ศ.2551 และข้อบังคับ มทร.ล้านนาที่ประกาศเพิ่มเติม
 
 
 
 
ศึกษาปกติ 2 ปี ไม่เกิน 4 ปี (84 หน่วยกิต)
 
 
 
ความเป็นสากลของหลักสูตร
 
หลักสูตรภาษาไทย
 
 
 
ค่าใช้จ่าย
 
ตลอดหลักสูตรประมาณ 38,000  บาท (เทอมละ 9,500 บาท)
 
 
 
พื้นที่การเรียนการสอน
 
มทร.ล้านนา น่าน , พิษณุโลก , ลำปาง
 
 
 
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา