โลโก้เว็บไซต์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร


พื้นที่ ตาก สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
รศ.ดร.อัจฉรา ดลวิทยาคุณ

รศ.ดร.อัจฉรา ดลวิทยาคุณ

อาจารย์ สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ


เบอร์โทร : -

อีเมล : achara_d@rmutl.ac.th

อาจารย์ชญาภา บัวน้อย

อาจารย์ชญาภา บัวน้อย

อาจารย์ สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ


เบอร์โทร : -

อีเมล : chayarpar@rmutl.ac.th

ผศ.อำไพ สงวนแวว

ผศ.อำไพ สงวนแวว

อาจารย์ สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ


เบอร์โทร : -

อีเมล : ampai_04@rmutl.ac.th

ดร.ดลพร ว่องไวเวช

ดร.ดลพร ว่องไวเวช

อาจารย์ สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ


เบอร์โทร : -

อีเมล : donporn@rmutl.ac.th

อาจารย์วรรณวิมล	พุ่มโพธิ์

อาจารย์วรรณวิมล พุ่มโพธิ์

อาจารย์ สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ


เบอร์โทร : -

อีเมล : wanvimon@rmutl.ac.th

อาจารย์สุภัตรา	สิริสถิรสุนทร

อาจารย์สุภัตรา สิริสถิรสุนทร

อาจารย์ สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ดร.ณัฐวลิณคล  เศรษฐปราโมทย์

ดร.ณัฐวลิณคล เศรษฐปราโมทย์

อาจารย์ สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ


เบอร์โทร : -

อีเมล : natwalin@rmutl.ac.th

พื้นที่ น่าน สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
ผศ.มลิวรรณ์ กิจชัยเจริญ

ผศ.มลิวรรณ์ กิจชัยเจริญ

หัวหน้าวิชาเอก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


เบอร์โทร : -

อีเมล : maliwankit@rmutl.ac.th

ผศ.ดร.ปิยะนุช  รสเครือ

ผศ.ดร.ปิยะนุช รสเครือ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


เบอร์โทร : -

อีเมล : piyanuch@rmutl.ac.th

ผศ.ดร.ประกิต ทิมขำ

ผศ.ดร.ประกิต ทิมขำ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


เบอร์โทร : -

อีเมล : prakit_ti@rmutl.ac.th

ดร.เสกสรร วงศ์ศิริ

ดร.เสกสรร วงศ์ศิริ

อาจารย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


เบอร์โทร : -

อีเมล : seksanwongsiri@rmutl.ac.th

อาจารย์บุษบา มะโนแสน

อาจารย์บุษบา มะโนแสน

อาจารย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


เบอร์โทร : -

อีเมล : kai@rmutl.ac.th

ผศ.ดร.สุภาวดี  ศรีแย้ม

ผศ.ดร.สุภาวดี ศรีแย้ม

อาจารย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


เบอร์โทร : -

อีเมล : supawadee_s@rmutl.ac.th

ดร.สุทธิดา ปัญญาอินทร์

ดร.สุทธิดา ปัญญาอินทร์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


เบอร์โทร : -

อีเมล : sutthida1@rmutl.ac.th

ดร.จิรรัชต์ กันทะขู้

ดร.จิรรัชต์ กันทะขู้

อาจารย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


เบอร์โทร : -

อีเมล : jirarattim@rmutl.ac.th

พื้นที่ พิษณุโลก สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
ผศ.จักรพันธุ์ รอดทรัพย์

ผศ.จักรพันธุ์ รอดทรัพย์

หัวหน้าวิชาเอก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


เบอร์โทร : -

อีเมล : krodsup@rmutl.ac.th

ผศ.ดร.เฉลิมพล ถนอมวงค์

ผศ.ดร.เฉลิมพล ถนอมวงค์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


เบอร์โทร : -

อีเมล : chalermpol@rmutl.ac.th

ผศ.ดร.กฤษดา กาวีวงศ์

ผศ.ดร.กฤษดา กาวีวงศ์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


เบอร์โทร : -

อีเมล : krikaweewong@rmutl.ac.th

ผศ.ดร.อรรณพ ทัศนอุดม

ผศ.ดร.อรรณพ ทัศนอุดม

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


เบอร์โทร : -

อีเมล : unnop_tas@rmutl.ac.th

ผศ.ดร.สุริยาพร นิพรรัมย์

ผศ.ดร.สุริยาพร นิพรรัมย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


เบอร์โทร : -

อีเมล : suriya_food@rmutl.ac.th

อาจารย์วรรณภา  สระพินครบุรี

อาจารย์วรรณภา สระพินครบุรี

อาจารย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


เบอร์โทร : -

อีเมล : wannapa_noo@rmutl.ac.th

อาจารย์เมธาวี อนะวัชกุล

อาจารย์เมธาวี อนะวัชกุล

อาจารย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


เบอร์โทร : -

อีเมล : metawee@rmutl.ac.th

ผศ.ดร.วิทยา พรหมพฤกษ์

ผศ.ดร.วิทยา พรหมพฤกษ์

ประธานหลักสูตร/หัวหน้าหลักสูตร เครื่องจักรกลเกษตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : prompuge@rmutl.ac.th

ผศ.นพดล ตรีรัตน์

ผศ.นพดล ตรีรัตน์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เครื่องจักรกลเกษตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : noppadol@rmutl.ac.th

ผศ.บุญเจิด กาญจนา

ผศ.บุญเจิด กาญจนา

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เครื่องจักรกลเกษตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : jerd2549@rmutl.ac.th

อาจารย์บุญฤทธิ์ สโมสร

อาจารย์บุญฤทธิ์ สโมสร

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เครื่องจักรกลเกษตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : naybun@rmutl.ac.th

อาจารย์วรกฤช ดอนคำเพ็ง

อาจารย์วรกฤช ดอนคำเพ็ง

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เครื่องจักรกลเกษตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : sdoncome@rmutl.ac.th

อาจารย์ปิยะพงษ์ วงค์ขันแก้ว

อาจารย์ปิยะพงษ์ วงค์ขันแก้ว

อาจารย์ เครื่องจักรกลเกษตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : piyaw@rmutl.ac.th

อาจารย์สุวรรณ เอกรัมย์

อาจารย์สุวรรณ เอกรัมย์

อาจารย์สาขาเครื่องจักรกลเกษตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : aekram@rmutl.ac.th

พื้นที่ ลำปาง สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
ผศ.นภาพร ดีสนาม

ผศ.นภาพร ดีสนาม

ประธานหลักสูตร/หัวหน้าหลักสูตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


เบอร์โทร : -

อีเมล : mamnapadee@rmutl.ac.th

ผศ.ดร.อรทัย บุญทะวงศ์

ผศ.ดร.อรทัย บุญทะวงศ์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


เบอร์โทร : -

อีเมล : orathai_bun@rmutl.ac.th

ดร.ลชินี ปานใจ

ดร.ลชินี ปานใจ

อาจารย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


เบอร์โทร : -

อีเมล : lachinee_p@rmutl.ac.th

อาจารย์ชณิชา จินาการ

อาจารย์ชณิชา จินาการ

อาจารย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


เบอร์โทร : -

อีเมล : chanicha@rmutl.ac.th

อาจารย์วัชรี เทพโยธิน

อาจารย์วัชรี เทพโยธิน

อาจารย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


เบอร์โทร : -

อีเมล : tapyotin@rmutl.ac.th

ดร.ปรัศนีย์ กองวงค์

ดร.ปรัศนีย์ กองวงค์

อาจารย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


เบอร์โทร : -

อีเมล : pratsanee@rmutl.ac.th

ผศ.ดร.ธัญลักษณ์ บัวผัน

ผศ.ดร.ธัญลักษณ์ บัวผัน

วิชาเอกพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร


เบอร์โทร : -

อีเมล : tunyaluk@rmutl.ac.th

ผศ.รุ่งทิวา กองเงิน

ผศ.รุ่งทิวา กองเงิน

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร


เบอร์โทร : -

อีเมล : Rungtiwa@rmutl.ac.th

อาจารย์ธีรวัฒน์ เทพใจกาศ

อาจารย์ธีรวัฒน์ เทพใจกาศ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร


เบอร์โทร : -

อีเมล : teeravat@rmutl.ac.th

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร สาขาอุตสาหกรรมเกษตร
ดร.พยุงศักดิ์ มะโนชัย

ดร.พยุงศักดิ์ มะโนชัย

อาจารย์


เบอร์โทร : -

อีเมล : pk_manochai@rmutl.ac.th

ผศ.ดร.นิอร โฉมศรี

ผศ.ดร.นิอร โฉมศรี

อาจารย์


เบอร์โทร : -

อีเมล : niornchomsri@rmutl.ac.th

ดร.ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ

ดร.ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ

อาจารย์


เบอร์โทร : -

อีเมล : s_patr@rmutl.ac.th

ดร.ศิริศักดิ์ บุตรกระจ่าง

ดร.ศิริศักดิ์ บุตรกระจ่าง

อาจารย์


เบอร์โทร : -

อีเมล : pomology2014@rmutl.ac.th

ผศ.ดร.จิรภา พงษ์จันตา

ผศ.ดร.จิรภา พงษ์จันตา

อาจารย์


เบอร์โทร : -

อีเมล : pongjanta@rmutl.ac.th

ดร.สุภาวดี แช่ม

ดร.สุภาวดี แช่ม

อาจารย์


เบอร์โทร : -

อีเมล : chamsupawadee@rmutl.ac.th

ดร.รัตนพล พนมวัน ณ อยุธยา

ดร.รัตนพล พนมวัน ณ อยุธยา

อาจารย์


เบอร์โทร : -

อีเมล : rattanapol@rmutl.ac.th

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา