โลโก้เว็บไซต์ ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร


 
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปฏิบัติการเชิงวิชาการในงานเครื่องจักรกลเกษตร เกี่ยวกับการสาธิต การให้คำแนะนำ การควบคุม การทดสอบ การรวบรวมข้อมูล และการนำเสนอ
2. ด้านปฏิบัติการในหน้าที่ช่างเทคนิค หรือผู้ช่วยผู้ชำนาญการด้านเครื่องจักรกลเกษตรในด้านการเลือกใช้ การใช้ การบริการ และการบำรุงรักษา การวิเคราะห์ข้อขัดข้อง การซ่อมแซม และปรับปรุงเครื่องมือ อุปกรณ์เครื่องจักรกลเกษตร และสามารถนำทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้งาน ในการพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน
3. ปฏิบัติงานตามหลักวิชาการ ด้วยการวางแผนและดำเนินงานอย่างรอบคอบ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิืตามเป้าหมายอย่างประหยัด รวดเร็ว เสร็จทันเวลา และมีคุณภาพสามารถแก้ปัญหาด้วยหลักการและเหตุผล
4. มีคุณธรรม ระเบียบวินัย มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักปรับปรุงตนองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ มีความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย์สุจริต ความสำนึกในจรรยาบรรณของงานอาชีพ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายวิชาเกษตรกรรม หรือเทียบเท่า 
2. ต้องมีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัครผู้ที่จะเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 
 
 
 
 
ศึกษาปกติ 2 ปี ไม่เกิน 4 ปี  (84 หน่วยกิต)
 
 
ความเป็นสากลของหลักสูตร
หลักสูตรภาษาไทย
 
 
เกรดต่ำสุดที่สามารถจบ
2.00 
 
 
วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรครั้งแรก
2548-11-28
 
 
วันที่ กพ. รับรองหลักสูตรครั้งแรก
2548-11-28
 
 
วันที่รับรองหลักสูตรโดย สกอ
2548-11-28
 
 
วันที่สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
2548-11-28
 
 
วันที่สภาวิชาชีพให้การรับรอง (ถ้ามี)
2548-11-28
 
 
ค่าใช้จ่าย
ตลอดหลักสูตรประมาณ  24,000  บาท (เทอมละ 6,000 บาท)
 
 
มทร.ล้านนา พิษณุโลก
พื้นที่การเรียนการสอน
 
 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา