โลโก้เว็บไซต์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร


 
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์เครื่องจักรกลเกษตร และเครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมเกษตร และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ และทักษะในการใช้งาน การบำรุงรักษา การซ่อมแซม เครื่องจักรกลเกษตร เครื่องจักรในงานอุตสาหกรรมเกษตร และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ทางด้านงานเครื่องจักรกลเกษตรอย่างเหมาะสม
3. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม ระเบียบวินัย มีความคิดสร้างสรรค์ ปรับปรุงตนเอง ให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต สำนึกในจรรยาบรรณ ของนักวิชาการที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและการเสริมสร้างเอกลักษณ์ ของไทย
 
 
 
 
 
 
 
     คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
1. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกแผนการเรียน หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
2. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร/ช่างกลเกษตร/เกษตรกรรมทุกสาขา/ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา โดยใช้วิธีการเทียบโอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551
 
 
 
 
 
 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. ครู (ศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 1 ปี)
2. อาจารย์
3. นักวิจัยในหน่วยงานราชการและเอกชน
4. พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรม
5. นักวิจัยอิสระ
6. เจ้าหน้าที่ขายเครื่องจักรกลเกษตร
7. พนักงานบริษัทเอกชน
8. ประกอบอาชีพอิสระ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศึกษาปกติ 4 ปี ไม่เกิน 8 ปี (135 หน่วยกิต)
 
 
ความเป็นสากลของหลักสูตร
หลักสูตรภาษาไทย
 
 
เกรดต่ำสุดที่สามารถจบ
2.00 
 
 
วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรครั้งแรก
2555-03-03
 
 
วันที่ กพ. รับรองหลักสูตรครั้งแรก
2555-10-04
 
 
วันที่รับรองหลักสูตรโดย สกอ
2555-10-04
 
 
วันที่สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
2554-11-14
 
 
วันที่สภาวิชาชีพให้การรับรอง (ถ้ามี)
2555-10-0
 
 
ค่าใช้จ่าย
ตลอดหลักสูตรประมาณ  56,000  บาท (เทอมละ 7,000 บาท)
 
 
มทร.ล้านนา พิษณุโลก
พื้นที่การเรียนการสอน
 
 
 
 
 
ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ประธานหลักสูตร/หัวหน้าหลักสูตร
 
                                                          
    
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา