โลโก้เว็บไซต์ สาขาสัตวศาสตร์และประมง | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาสัตวศาสตร์และประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร


พื้นที่ น่าน สาขาสัตวศาสตร์และประมง
อาจารย์สุธาทิพย์ ไชยวงศ์

อาจารย์สุธาทิพย์ ไชยวงศ์

หัวหน้าวิชาเอกสัตวศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : suthathip_ch@rmutl.ac.th

อาจารย์กฤษณธร สินตะละ

อาจารย์กฤษณธร สินตะละ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสัตวศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : kitsanathon@rmutl.ac.th

ผศ.ดร.รัชนี บัวระภา

ผศ.ดร.รัชนี บัวระภา

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสัตวศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : ratchanee_bo@rmutl.ac.th

ดร.วุฒิกร สระแก้ว

ดร.วุฒิกร สระแก้ว

อาจารย์ หลักสูตรสัตวศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : wuttigorn@rmutl.ac.th

อาจารย์กัญญ์ฐญา  จินต์ตนุวรกุล

อาจารย์กัญญ์ฐญา จินต์ตนุวรกุล

อาจารย์ หลักสูตรสัตวศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : kanthaya.s@rmutl.ac.th

ผศ.อมรชัย ล้อทองคำ

ผศ.อมรชัย ล้อทองคำ

หัวหน้าวิชาเอกประมง


เบอร์โทร : -

อีเมล : amornchai@rmutl.ac.th

ผศ.ดร.เอกชัย	ดวงใจ

ผศ.ดร.เอกชัย ดวงใจ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประมง


เบอร์โทร : -

อีเมล : ekachai@rmutl.ac.th

ดร.ชนินทร์ แก้วมณี

ดร.ชนินทร์ แก้วมณี

อาจารย์ หลักสูตรประมง


เบอร์โทร : -

อีเมล : k_chanin@rmutl.ac.th

ผศ.ดร.เชาวลีย์ ใจสุข

ผศ.ดร.เชาวลีย์ ใจสุข

อาจารย์ หลักสูตรประมง


เบอร์โทร : -

อีเมล : chaowalee@rmutl.ac.th

อาจารย์จุลทรรศน์  คีรีแลง

อาจารย์จุลทรรศน์ คีรีแลง

อาจารย์ หลักสูตรประมง


เบอร์โทร : -

อีเมล : junlatat@rmutl.ac.th

พื้นที่ พิษณุโลก สาขาสัตวศาสตร์และประมง
ผศ.จารวี เลิกสายเพ็ง

ผศ.จารวี เลิกสายเพ็ง

หัวหน้าวิชาเอกสัตว์ศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : job6942@rmutl.ac.th

อาจารย์จันทรา สโมสร

อาจารย์จันทรา สโมสร

อาจารย์สัตว์ศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : juhntra@rmutl.ac.th

ผศ.สมบัติ พนเจริญสวัสดิ์

ผศ.สมบัติ พนเจริญสวัสดิ์

อาจารย์สัตว์ศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : rit6912@rmutl.ac.th

ดร.อุษณีย์ภรณ์ สร้อยเพ็ชร์

ดร.อุษณีย์ภรณ์ สร้อยเพ็ชร์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสัตว์ศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : usaneeporn@rmutl.ac.th

อาจารย์ณวรรณพร	จิรารัตน์

อาจารย์ณวรรณพร จิรารัตน์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสัตว์ศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : nawannaporn@rmutl.ac.th

อาจารย์พรศิลป์ แก่นท้าว

อาจารย์พรศิลป์ แก่นท้าว

อาจารย์สัตว์ศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : pornsin@rmutl.ac.th

ดร.อัษฎาวุธ สนั่นนาม

ดร.อัษฎาวุธ สนั่นนาม

อาจารย์สัตว์ศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : adsadawut@rmutl.ac.th

ดร.อติชาต ทองนำ

ดร.อติชาต ทองนำ

อาจารย์สัตว์ศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : atichat_t@rmutl.ac.th

ผศ.ดร.รุ่งระวี ทองดอนเอ

ผศ.ดร.รุ่งระวี ทองดอนเอ

อาจารย์สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ


เบอร์โทร : -

อีเมล : rungrawee@rmutl.ac.th

อาจารย์ประวัติ ปรางสุรางค์

อาจารย์ประวัติ ปรางสุรางค์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประมง


เบอร์โทร : -

อีเมล : wat@rmutl.ac.th

อาจารย์อพิศรา หงส์หิรัญ

อาจารย์อพิศรา หงส์หิรัญ

อาจารย์หลักสูตรประมง


เบอร์โทร : -

อีเมล : moddy_moddy@rmutl.ac.th

อาจารย์สุภภณ พลอยอิ่ม

อาจารย์สุภภณ พลอยอิ่ม

อาจารย์หลักสูตรประมง


เบอร์โทร : -

อีเมล : supaphon@rmutl.ac.th

พื้นที่ ลำปาง สาขาสัตวศาสตร์และประมง
ผศ.จรูญ สินทวีวรกุล

ผศ.จรูญ สินทวีวรกุล

อาจารย์หลักสูตรสัตวศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : scharoon@rmutl.ac.th

ผศ.ดร.วรวุธ ชัยเนตร

ผศ.ดร.วรวุธ ชัยเนตร

อาจารย์หลักสูตรสัตวศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : wchaine@rmutl.ac.th

ผศ.ดร.วริษา สินทวีวรกุล

ผศ.ดร.วริษา สินทวีวรกุล

อาจารย์หลักสูตรสัตวศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : risasin@rmutl.ac.th

ผศ.ชากรณ์ ขันแก้ว

ผศ.ชากรณ์ ขันแก้ว

อาจารย์หลักสูตรสัตวศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : peach@rmutl.ac.th

ผศ.นิรันดร กองเงิน

ผศ.นิรันดร กองเงิน

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสัตวศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : tukkatafay@rmutl.ac.th

อาจารย์นิตยา ทองทิพย์

อาจารย์นิตยา ทองทิพย์

อาจารย์หลักสูตรสัตวศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : nittayathongtip@rmutl.ac.th

ผศ.พรพิมล จุลพันธ์

ผศ.พรพิมล จุลพันธ์

หัวหน้าวิชาเอกประมง


เบอร์โทร : -

อีเมล : pornpimol.j@rmutl.ac.th

อาจารย์เรืองพันธุ์	ทรัพย์มี

อาจารย์เรืองพันธุ์ ทรัพย์มี

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประมง


เบอร์โทร : -

อีเมล : supmee_r@rmutl.ac.th

อาจารย์สมเกียรติ ตันตา

อาจารย์สมเกียรติ ตันตา

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประมง


เบอร์โทร : -

อีเมล : superherokiat@rmutl.ac.th

อาจารย์สุภัทรชา ธุระกิจ

อาจารย์สุภัทรชา ธุระกิจ

อาจารย์หลักสูตรประมง


เบอร์โทร : -

อีเมล : suphattaracha@rmutl.ac.th

อาจารย์เพชรน้ำหนึ่ง เดชทิพย์พรพงศ์

อาจารย์เพชรน้ำหนึ่ง เดชทิพย์พรพงศ์

อาจารย์หลักสูตรสัตวศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : petnamnueng@rmutl.ac.th

ผศ.ดร.ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์

ผศ.ดร.ปิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน์

หัวหน้าวิชาเอกสัตวศาสตร์
(รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร)


เบอร์โทร : -

อีเมล : piyamaz@rmutl.ac.th

รศ.ดร.สุนทร วิทยาคุณ

รศ.ดร.สุนทร วิทยาคุณ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสัตวศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : w_suntorn@rmutl.ac.th

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา