โลโก้เว็บไซต์ ดร.รัชนี บัวระภา | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ดร.รัชนี บัวระภา  

 

 
 
 
 
 
ดร.รัชนี บัวระภา
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิชาเอกสัตวศาสตร์ วท.บ.เกษตรศาสตร์
มทร.ล้านนา น่าน
 

 

การศึกษา :               

   
  • ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  - สัตวศาสตร์ - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
  • ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต - สัตวศาสตร์ - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   
  • ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต  - วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ - สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

 

ผลงานทางวิชาการ :

  

 

 

วิชาที่สอน :       

  • อาหารและการแปรรูปอาหารสัตว์
  • การผลิตสุกร
  • เนื้อและผลิตภัณฑ์ 
  • สัมมนาสัตวศาสตร์
  • พืชอาหารสัตว์

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา