โลโก้เว็บไซต์ สาขาพืชศาสตร์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร


พื้นที่ น่าน สาขาพืชศาสตร์
อาจารย์ภาณุพงศ์	สิทธิวุฒิ

อาจารย์ภาณุพงศ์ สิทธิวุฒิ

อาจารย์หลักสูตรพืชศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : -

ผศ.ดร.ปราโมทย์ ทิมขำ

ผศ.ดร.ปราโมทย์ ทิมขำ

ผู้รับผิดชอบหลักพืชศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : noon@rmutl.ac.th

รศ.ดร.อนุชา จันทรบูรณ์

รศ.ดร.อนุชา จันทรบูรณ์

อาจารย์ หลักสูตรพืชศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : chantaraboon.a@rmutl.ac.th

ดร.อภิรยา	เทพสุคนธ์

ดร.อภิรยา เทพสุคนธ์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพืชศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : apiraya@rmutl.ac.th

อาจารย์บรรจง อูปแก้ว

อาจารย์บรรจง อูปแก้ว

อาจารย์ หลักสูตรพืชศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : landscape@rmutl.ac.th

ดร.ปัทมา จันทร์เรือง

ดร.ปัทมา จันทร์เรือง

อาจารย์ หลักสูตรพืชศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : Pattama_ja@rmutl.ac.th

พื้นที่ พิษณุโลก สาขาพืชศาสตร์
อาจารย์พรวิภา สะนะวงศ์

อาจารย์พรวิภา สะนะวงศ์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพืชศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : pornwipa9@rmutl.ac.th

อาจารย์สุรีย์รัตน์ บัวชื่น

อาจารย์สุรีย์รัตน์ บัวชื่น

อาจารย์หลักสูตรพืชศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : sureeratb@rmutl.ac.th

อาจารย์ณัฐชญา สายคำวงศ์

อาจารย์ณัฐชญา สายคำวงศ์

อาจารย์หลักสูตรพืชศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : s.natchaya@rmutl.ac.th

อาจารย์วิศิษฎ์ พงศ์บุรพัฒน์

อาจารย์วิศิษฎ์ พงศ์บุรพัฒน์

อาจารย์หลักสูตรพืชศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : wisit_p@rmutl.ac.th

ดร.ธนะภูมิ เหล่าจันตา

ดร.ธนะภูมิ เหล่าจันตา

อาจารย์หลักสูตรพืชศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : Tanapoom@rmutl.ac.th

ดร.สุจริตพรรณ บุญมี

ดร.สุจริตพรรณ บุญมี

อาจารย์หลักสูตรพืชศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : sutjaritpanbm@rmutl.ac.th

ดร.อนุสรา จบศรี

ดร.อนุสรา จบศรี

อาจารย์หลักสูตรพืชศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : Anussara@rmutl.ac.th

อาจารย์ศุภกร วงศ์สุข

อาจารย์ศุภกร วงศ์สุข

อาจารย์หลักสูตรพืชศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : supakorn@rmutl.ac.th

อาจารย์อรณิช	คำยง

อาจารย์อรณิช คำยง

อาจารย์หลักสูตรพืชศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : Oranid@rmutl.ac.th

อาจารย์พีรพันธ์ ทองเปลว

อาจารย์พีรพันธ์ ทองเปลว

อาจารย์หลักสูตรพืชศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : pheeraphan@rmutl.ac.th

พื้นที่ ลำปาง สาขาพืชศาสตร์
ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา

ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา

ประธานหลักสูตร/หัวหน้าหลักสูตร วทม.เทคโนโลยีการเกษตร


เบอร์โทร : -

อีเมล : suraphon.c@rmutl.ac.th

ผศ.กุลวิชญ์ พานิชกุล

ผศ.กุลวิชญ์ พานิชกุล

อาจารย์หลักสูตรพืชศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : kullawich@rmutl.ac.th

รศ.สุมิตรา สุปินราช

รศ.สุมิตรา สุปินราช

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพืชศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : sumidtra@rmutl.ac.th

อาจารย์ภูพิงค์ ศรีภูมินทร์

อาจารย์ภูพิงค์ ศรีภูมินทร์

อาจารย์หลักสูตรพืชศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : phuping.s@rmutl.ac.th

อาจารย์ทวีสิน ปัญญาสีห์

อาจารย์ทวีสิน ปัญญาสีห์

อาจารย์หลักสูตรพืชศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : taveesin@rmutl.ac.th

ผศ.อิศร์ 	สุปินราช

ผศ.อิศร์ สุปินราช

อาจารย์หลักสูตรพืชศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : eedsara@rmutl.ac.th

อาจารย์เมทินี	นาคดี

อาจารย์เมทินี นาคดี

อาจารย์หลักสูตรพืชศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : methinee@rmutl.ac.th

อาจารย์ณัฐอมร จวงเจิม

อาจารย์ณัฐอมร จวงเจิม

อาจารย์หลักสูตรพืชศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : wee69_ohm@rmutl.ac.th

ดร.นทีทิพย์ สวัสดิ์รักษา

ดร.นทีทิพย์ สวัสดิ์รักษา

อาจารย์สาขาพืชศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : s.nateetip@rmutl.ac.th

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร สาขาพืชศาสตร์
รศ.ดร.ชิติ	ศรีตนทิพย์

รศ.ดร.ชิติ ศรีตนทิพย์

ประธานหลักสูตร วทม.พืชศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : chiti@rmutl.ac.th

ผศ.ดร.อภิชาติ	ชิดบุรี

ผศ.ดร.อภิชาติ ชิดบุรี

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพืชศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : chidburee@rmutl.ac.th

ผศ.วัลลภ พงษ์ยืน

ผศ.วัลลภ พงษ์ยืน

อาจารย์หลักสูตรพืชศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : maewang9@rmutl.ac.th

อาจารย์พิทักษ์ พุทธวรชัย

อาจารย์พิทักษ์ พุทธวรชัย

อาจารย์หลักสูตรพืชศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : puttawarachai@rmutl.ac.th

อาจารย์ศักดิ์ดา สุขวัฒนากร

อาจารย์ศักดิ์ดา สุขวัฒนากร

อาจารย์หลักสูตรพืชศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : sak4122@rmutl.ac.th

ผศ.สันติ ช่างเจรจา

ผศ.สันติ ช่างเจรจา

อาจารย์หลักสูตรพืชศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : c_sunti@rmutl.ac.th

ดร.สุเทพ ทองมา

ดร.สุเทพ ทองมา

อาจารย์หลักสูตรพืชศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : sutheptongma@rmutl.ac.th

อาจารย์กิตติพันธ์ เพ็ญศรี

อาจารย์กิตติพันธ์ เพ็ญศรี

อาจารย์หลักสูตรพืชศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : kit_kittiphan@rmutl.ac.th

อาจารย์ศิริพร	อ่ำทอง

อาจารย์ศิริพร อ่ำทอง

อาจารย์หลักสูตรพืชศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : amthong62@rmutl.ac.th

ผศ.ปริญญาวดี	ศรีตนทิพย์

ผศ.ปริญญาวดี ศรีตนทิพย์

อาจารย์หลักสูตรพืชศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : parinyawadee@rmutl.ac.th

ผศ.พงศ์ยุทธ นวลบุญเรือง

ผศ.พงศ์ยุทธ นวลบุญเรือง

อาจารย์หลักสูตรพืชศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : phongyuth@rmutl.ac.th

รศ.ดร.รุ่งนภา ช่างเจรจา

รศ.ดร.รุ่งนภา ช่างเจรจา

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพืชศาสตร์


เบอร์โทร : -

อีเมล : changjeraja@rmutl.ac.th

รศ.ดร.มาลี ตั้งระเบียบ

รศ.ดร.มาลี ตั้งระเบียบ

อาจารย์หลักสูตรพืชศาสตร์
(ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร)


เบอร์โทร : -

อีเมล : mthungrabeab@rmutl.ac.th

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา