โลโก้เว็บไซต์ วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ


 
     ปรัชญาของหลักสูตร
..
 
 
ผลิตมหาบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเกษตรมีความสามารถในการวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี และบูรณาการองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาวิชาชีพให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ สังคมและตนเอง
 
 
            วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
...
 
 
 
 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดีในการประกอบวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ
2. มีความรู้ มีทักษะในหลักทฤษฎีและสามารถปฏิบัติงานด้านธุรกิจอาหารและโภชนาการให้ตอบสนองกับความต้องการของท้องถิ่น สอดคล้องกับตลาดแรงงาน และสามารถเป็นผู้ประกอบการได้
3. มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถค้นคว้าวิจัย และพัฒนางานด้านธุรกิจอาหารและโภชนาการ
4. มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองและส่วนรวม ใฝ่รู้ พึ่งพาตนเองได้ ควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดีในการประกอบวิชาชีพ 
5. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กับการปฏิบัติงานด้านธุรกิจอาหารและโภชนาการ
 
                   คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
...
 
 
 
 
1. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ทุกแผนการเรียนหรือเทียบเท่าหรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
2. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยใช้วิธีการเทียบโอนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และข้อบังคับ มทร.ล้านนาที่ประกาศเพิ่มเติม
 
...
 
 
ความเป็นสากลของหลักสูตร
 
 
 
เกรดต่ำสุดที่สามารถจบ
 
 
 
ค่าใช้จ่าย
 
 
 
พื้นที่การเรียนการสอน
 
 
 
ศึกษาปกติ 4 ปี ไม่เกิน 8 ปี (133 หน่วยกิต)
 
หลักสูตรภาษาไทย
 
2.00 
 
ตลอดหลักสูตรประมาณ  56,000  บาท (เทอมละ 7,000 บาท)
 
มทร.ล้านนา ตาก
 
     
 
ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร
                                                     
                                                    
                                                            
                                               
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำไพ สงวนแวว
ชญาภา บัวน้อย
 
ประธานหลักสูตร/หัวหน้าหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 
 
 
 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา