โลโก้เว็บไซต์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ


 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้

 
 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณที่ดี และความรับผิดชอบต่อสังคมในการดำเนินธุรกิจอาหารและโภชนาการ
 
 
2. มีความรู้ และมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านธุรกิจอาหารและโภชนาการที่ตอบสนองกับความต้องการของท้องถิ่น สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และสามารถเป็นผู้ประกอบการได้
    3. มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถนคว้าวิจัย และพัฒนางานด้านธุรกิจอาหารและโภชนาการ
    4. มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองและส่วนรวม ใฝ่รู้ พึ่งพาตนเองได้
    5. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กับการปฏิบัติงานต้านธุรกิจอาหารและโภชนาการ
     
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
 
1. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ทุกแผนการเรียนหรือเทียบเท่าหรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการหรือคหกรรมศาสตร์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
 
2. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิซาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โตยใช้วิธีการเทียบโอนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่ประกาศ
 
 
 
อาชีพที่สามารถประกอบได้
หลังสำเร็จการศึกษา
 
1. รับราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น นักวิชาการด้านอาหารและโภชนาการ
 
 
2. ผู้ประกอบการต้านอาหารและโภชนาการ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
 
 
3. พนักงานบริษัทผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารและโภชนาการ
 
 
4. โภชนากรในโรงพยาบาล สถานบริการสุขภาพ โรงเรียน เรือนจำ และโรงงาน เป็นต้น
 
 
5. งานครัวและงานบริการอาหารในโรงแรม และร้านอาหาร
     
 
ศึกษาปกติ 4 ปี ไม่เกิน 8 ปี (133 หน่วยกิต)
 
 
 
ความเป็นสากลของหลักสูตร
 
หลักสูตรภาษาไทย
 
 
 
ค่าใช้จ่าย
 
ตลอดหลักสูตรประมาณ 96,000  บาท (เทอมละ 12,000 บาท)
 
 
 
พื้นที่การเรียนการสอน
 
มทร.ล้านนา ตาก
 
 
 
 
 

 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 

อาจารย์ดลพร ว่องไวเวช

ประธานหลักสูตร

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 

     

ดร.ดลพร ว่องไวเวช

หัวหน้าวิชาเอก

รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ดลวิทยาคุณ

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์วรรณวิมล พุ่มโพธิ์

หัวหน้าวิชาเอก

     

อาจารย์ชญาภา บัวน้อย

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ณัฎวลิณคล เศรษฐปราโมทย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

 

 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา