โลโก้เว็บไซต์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ


 
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดีในการประกอบวิชาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ
2. มีความรู้ มีทักษะในหลักทฤษฎีและสามารถปฏิบัติงานด้านธุรกิจอาหารและโภชนาการให้ตอบสนองกับความต้องการของท้องถิ่น สอดคล้องกับตลาดแรงงาน และสามารถเป็นผู้ประกอบการได้
3. มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถค้นคว้าวิจัย และพัฒนางานด้านธุรกิจอาหารและโภชนาการ
4. มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองและส่วนรวม ใฝ่รู้ พึ่งพาตนเองได้ ควบคู่กับการมีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตคติที่ดีในการประกอบวิชาชีพ 
5. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กับการปฏิบัติงานด้านธุรกิจอาหารและโภชนาการ
 
 
 
 
 
 
 
     คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
1. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ทุกแผนการเรียนหรือเทียบเท่าหรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
2. รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยใช้วิธีการเทียบโอนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และข้อบังคับ มทร.ล้านนาที่ประกาศเพิ่มเติม
 
 
 
 
 
 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. รับราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น นักวิชาการขด้านอาหารและโภชนาการ
2.ผู้ประกอบการด้านอาหารและโภชนาการ และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
3.พนักงานในบริษัทผลิตแลจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านอาหารและโภชนาการ
5.โภชนากรในสถานบริการสุขภาพ
6. โภชนากรในโรงเรียน เรืองจำ โรงงาน เป็นต้น
 
 
 
 
 
 
ศึกษาปกติ 4 ปี ไม่เกิน 8 ปี (133 หน่วยกิต)
 
 
ความเป็นสากลของหลักสูตร
หลักสูตรภาษาไทย
 
 
เกรดต่ำสุดที่สามารถจบ
2.00 
 
 
วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรครั้งแรก
2560-01-06
 
 
วันที่ กพ. รับรองหลักสูตรครั้งแรก
2560-01-06
 
 
วันที่รับรองหลักสูตรโดย สกอ
2560-01-06
 
 
วันที่สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
2559-12-01
 
 
วันที่สภาวิชาชีพให้การรับรอง (ถ้ามี)
2560-01-06
 
 
ค่าใช้จ่าย
ตลอดหลักสูตรประมาณ  56,000  บาท (เทอมละ 7,000 บาท)
 
 
มทร.ล้านนา ตาก
พื้นที่การเรียนการสอน
 
 
ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร

ประธานหลักสูตร/หัวหน้าหลักสูตร
                                                     
                                                    
                                                                 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
 

 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา