โลโก้เว็บไซต์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร


 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารระดับปริญญาตรีที่มีความรู้ความสามารถทั้งทฤษฎีและปฏิบัติในงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร
2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพมีคุณธรรมจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรของประเทศให้มีองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อพัฒนางานทางด้านอุตสาหกรรมอาหารโดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านอุตสาหกรรมอาหารให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม
 
 
 
 
 
 
 
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
1. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าหรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
2. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร หรือเทียบเท่าโดยใช้วิธีการเทียบโอนตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551
 
 
 
 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
1. ประกอบอาชีพในโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร เช่น
- ตำแหน่งผู้ควบคุมงานระดับหัวหน้าฝ่าย (Supervisor) หรือระดับหัวหน้าแผนกทั้งในฝ่าย การผลิต ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
- นักพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
2. ประกอบอาชีพในงานระบบประกันคุรภาพด้านอาหารเช่น 
- ที่ปรึกษาระบบคุณภาพด้านอาหาร เช่น GMP  HACCP  ISO22000
- ผู้ตรวจประเมิน (Auditor) ระบบคุณภาพด้านอาหาร เช่น GMP  HACCP  ISO22000
3. ผู้แทนจำหน่าย (Sale representative) ของบริษัท เช่น จำหน่ายสารเคมี และวัตถุเจือปนอาหาร
4. นักวิชาการในหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น
- อาจารย์ในสถาบันการศึกษา
- สำนักงานสาธารณสุขประจำจังหวัด/สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมห้องปฎิบัติการกลาง
5. เจ้าของธุรกิจด้านการแปรรูปอาหาร นำเข้าหรือส่งออกผลิตภัณฑ์อาหาร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ศึกษาปกติ 4 ปี ไม่เกิน 8 ปี (135 หน่วยกิต)
 
 
ความเป็นสากลของหลักสูตร
หลักสูตรภาษาไทย
 
 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร , พัฒนาผลิตถัณฑ์อาหาร
 
 
เกรดต่ำสุดที่สามารถจบ
2.00  
 
 
วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรครั้งแรก
2561-01-05
 
 
วันที่ กพ. รับรองหลักสูตรครั้งแรก
2561-01-05
 
 
วันที่รับรองหลักสูตรโดย สกอ
2561-01-05
 
 
วันที่สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
2560-12-07
 
 
วันที่สภาวิชาชีพให้การรับรอง (ถ้ามี)
2561-01-05
 
 
ค่าใช้จ่าย
ตลอดหลักสูตรประมาณ 56,000  บาท (เทอมละ 7,000 บาท)
 
 
พื้นที่การเรียนการสอน
มทร.ล้านนา น่าน , พิษณุโลก , ลำปาง 
 
 

 

ข้อมูลอาจารย์ประจำหลักสูตร
 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร ดีสนาม
ประธานหลักสูตร
 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   
     
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มลิวรรณ กิจชัยเจริญ ดร.สุทธิดา ปัญญาอินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช รสเครือ
หัวหน้าหลักสูตร/หัวหน้าวิชาเอก ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    
     
 
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกิต ทิมขำ อาจารย์ บุษบา มะโนแสน  
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
     

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   
     
     
อาจารย์ จักรพันธุ์ รอดทรัพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล ถนอมวงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ ทัศนอุดม
หัวหน้าหลักสูตร/หัวหน้าวิชาเอก ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    
     
 
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา กาวีวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยาพร นิพรรัมย์  
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
     

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

วิชาเอกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
   
     
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร ดีสนาม ดร.อรทัย บุญทะวงศ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ จิตรเจริญ
หัวหน้าหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หัวหน้าวิชาเอก/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
     
     
วิชาเอกพัฒนาผลิตถัณฑ์อาหาร    
     
ดร.ธัญลักษณ์ บัวผัน อาจารย์  ธีรวัฒน์ เทพใจกาศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งทิวา กองเงิน
หัวหน้าวิชาเอก/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
     
     

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา