โลโก้เว็บไซต์ ข้อบังคับ-ระเบียบ-ประกาศ-คำสั่ง เกี่ยวกับคณะกรรมการประจำคณะ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ข้อบังคับ-ระเบียบ-ประกาศ-คำสั่ง เกี่ยวกับคณะกรรมการประจำคณะ


 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 199/2565 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จากหัวหน้าสาขา

 คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 9/2565 ลงวันที่ 6 มกราคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จากผู้ทรงคุณวุฒิ

 คำสั่งคณะบุคคลปฎิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 359/2564 ลง วันที่ 30 มีนาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จากผู้ทรงคุณวุฒิ

 คำสั่งคณะบุคคลปฎิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 1590/2563 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จากคณาจารย์ประจำ

 คำสั่งคณะบุคคลปฎิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 997/2563 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จากตัวแทนหัวหน้าสาขา

 คำสั่งคณะบุคคลปฎิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 1489/2562 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ. 2558

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการประจำคณะจากคณจารย์ประจำ พ.ศ. 2560

 คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่ 1669/2560 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 

 

 

 


 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา