โลโก้เว็บไซต์ ข่าวทุน/วิจัย | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวทุน/วิจัย

ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้ที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภททุน Fundamental Fund : FF68 (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2568
ศุกร์ 9 มิถุนายน 2566

ขอเชิญชวนนักวิจัยและผู้ที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ประเภททุน Fundamental Fund : FF68 (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2568 สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักวิจัยและบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (Full Proposal) เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงา... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลรัสเซียระดับปริญญาตรี โท เอก ปีการศึกษา 2567-2568 (2024-2025)
พฤหัสบดี 8 มิถุนายน 2566

          สถานเอกอัครราชทูตรัสเชียประจำประเทศไทย ประกาศรับสมัครนักศึกษาไทยที่มีความประสงค์จะไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในสหพันธรัฐรัสเชีย ในปีการศึกษา 2567-2568 (2024-2025) ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในระดับปริญญาตรี โท เอก ทุนวิจัยในสาขาต่าง ๆ รวมถึง ... >> อ่านต่อ


ทุนวิจัยสำหรับเยาวชน Silk Roads Youth Research Grant ครั้งที่ 3
ศุกร์ 19 พฤษภาคม 2566

          ด้วยองค์การยูเนสโกมีหนังสือประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยสำหรับเยาวชน "Silk Roads Youth Research Grant" ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการเส้นทางสายไหมของยูเนสโก (UNESCO Silk Roads Programme) และการสนับสนุนจากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโกของสาธารณรัฐประชาชนจีน (National Commission of the People's Republic of China for UNESCO) เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยรุ่นเยาว์ในการศึกษาเกี่ยวกับมรดกร่วมและพหุอัตลักษณ์ที่มีพัฒนาการมาหลายศตวรรษในการปฏิสัมพันธ์ก... >> อ่านต่อ


เปิดรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility 2566
อังคาร 16 พฤษภาคม 2566

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU เปิดรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปี 2566  โดยเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2566  โครงการสนับสนุนการสร้างศักยภาพสถาบันอุดมศึกษาในการทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม Pre-Talent Mobility ผ่านกลไก ประจำปีงบประมาณ 2566 สนับสนุน... >> อ่านต่อ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ขอเรียนเชิญนักวิจัย มทร.ล้านนา ทำแบบสำรวจความพร้อมของสถานประกอบการและนักวิจัยในการเข้าร่วม โครงการ Talent Mobility รูปแบบใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566
พฤหัสบดี 4 พฤษภาคม 2566

กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ขอเรียนเชิญนักวิจัย มทร.ล้านนา ที่สนใจโครงการ Talent Mobility รูปแบบใหม่ ประจำปี 2566 ทำแบบสำรวจความพร้อมของสถานประกอบการและนักวิจัยในการเข้าร่วม โครงการ Talent Mobility รูปแบบใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 มทร.ล้านนา  Track 1 การเคลื่อนย้ายบุคลากรด้านการวิจัยเพื่อติดตั้งเทคโนโลยีในสถานประกอบการ(Talent Mobility for SME’s Technology Installation) (peace sign) Track 2.1 การพัฒนาผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างกลยุทธ์และแผนปฏิบัติด้านก... >> อ่านต่อ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU ประชุมชี้แจง แนวทางการเปิดรับข้อเสนอโครงการ Talent Mobility รูปแบบใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566
อังคาร 2 พฤษภาคม 2566

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. ถึง 14.00 น. กลุ่มงานยุทธศาสตร์ SPU นำโดย รศ.ดร.อุเทน  คำน่าน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืน และ ผศ.ว่าที่ร้อยโทสุรพิน  พรมแดน ได้ประชุมชี้แจงแนวทางการเปิดรับข้อเสนอโครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)  รูปแบบใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักวิจัยในการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอขอรับทุน Talent Mobility รูปแบบใหม่ ให้นักวิจัยได้ทราบ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Microsoft... >> อ่านต่อ


เปิดรับสมัครโครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden ประจำปี 2023
พุธ 26 เมษายน 2566

     สำนักเลขาธิการโครงการ ASEM-DUO Fellowship Programme แจ้งการเปิดรับสมัคร โครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden ประจำปี 2023 ระหว่างวันที่ 11 เมษายน - 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566(ตามเวลาประเทศสวีเดน) เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาสวีเดนและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศในภูมิภาคเอเขีย นักศึกษาที่สนใจสมัครรับทุน สามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://mhesi.e-office.cloud/d/e631ec6b ทั้งนี้ หากมีข้... >> อ่านต่อ


เชิญประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ Asia Pacific Conference on Mosquito and Vector Control (AMV)
พุธ 26 เมษายน 2566

     ตามที่ภาควิชากีฎวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีกำหนดจัดประชุมวิชาการนานาชาติ Asia Pacific Conference on Mosquito and Vector Control (AMV) วันที่ 27 - 30 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง โดยมีเวทีในการนำเสนอผลงานวิชาการหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การแสดงสาธิต การนำเสนอแบบบรรยายปากเปล่า Oral Presentation และการนำเสนอแบบโปสเตอร์ Poster Presentation โดยมีรายละเอียดการจัดงานดังเอกสารแนบ >> อ่านต่อ


การสมัครขอรับทุนการศึกษา “The ZAWACKA NAWA Programme”
ศุกร์ 21 เมษายน 2566

     สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปแลนด์ประจำประเทศไทย “The Polish National Agency for Academic Exchange (NAWA)”ขอเสนอทุนการศึกษา “The ZAWACKA NAWA Programme” ให้แก่นักศึกษาและนักวิจัยไทย จำนวน 5 ทุน ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี เพื่อเดินทางไปศึกษา/ทำงานวิจัย (โดยไม่จำกัดสาขา) ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ ซึ่งผู้ขอทุนต้องมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีถึงดีมาก โดยรัฐบาลโปแลนด์จะสนนันบสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้รับทุน ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายรายเดือน >> อ่านต่อ


การประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการ Pre-TM ประจำปี 2565 รอบ 12 เดือน ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
พุธ 29 มีนาคม 2566

      เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 9.00 น. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) นำโดย นายศิรัสก์  ศิริสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ, นายบัญชา  ชลพิทักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนายวิทยา  กันยามา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงาน โครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรมผ่านกลไก... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 226


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา