โลโก้เว็บไซต์ ข่าวบริการ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวบริการ

การประกวดสื่อสังคมออนไลน์ การป้องกันยาเสพติดและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา
พฤหัสบดี 8 มิถุนายน 2566

     ด้วยวิทยาลัยเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย และมหาวิทยาแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินการจัดโครงการประกวดสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในพื้นที่สื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายนักศึกษาในกิจกรรมการป้องกันยาเสพติดและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา เครือข่ายภาคเหนือตอนบน การประกวดสื่อสังคมออนไลน์ประกอบด้วย 2 กิจกรรมคือ  1) การประกวดคลิปวีดีโอสั้น  2) คลิป TikTok >> อ่านต่อ


การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 The 3rd National and The 1st International MJU-Phrae Conference
พุธ 7 มิถุนายน 2566

     มหาวิทยาลัยแม่โจ้-เพร่ เฉลิมพระเกียรติ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 (The 3rd National and The 1st International MU-Phrae Conference) ภายใต้หัวข้อ "เทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างสรรค์สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)" (Creative Technology and Innovation for SDGs) เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการ ให้อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา นักเรียน และผู้สนใจทั่วไป ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการวิจัย สร้างเครือข่ายควา... >> อ่านต่อ


กรมการจัดหางาน ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan
พุธ 7 มิถุนายน 2566

         กรมการจัดหางาน ประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 4 (เพศชาย) ณ ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม - 18 มิถุนายน 2566 รายละเอียดปรากฎตาม  >> อ่านต่อ


MDES ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลยุทธ์ธุรกิจดิจิหัล รุ่น 2
พฤหัสบดี 1 มิถุนายน 2566

     กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย เป็นเจ้าภาพร่วมในงาน Rethink Academy 2023 ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกลยุทธ์ธุรกิจดิจิทัล รุ่น 2 (Digital Business Strategy Course #2) วันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราซดำริ (BTS สถานีราชดำริ ทางออก 4) ... >> อ่านต่อ


ประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) ในระดับอุดมศึกษา ปีที่ 2
พฤหัสบดี 1 มิถุนายน 2566

     สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ร่วมกิจกรรมการประกวดโครงร่างวิจัยพลังงาน (Pitching) ในระดับอุดมศึกษา ปีที่ 2 ขึ้น ภายใต้ชื่อ "New Gen Energy Research Showcase" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมประกวด เป็นนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีจำนวน 4 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 2 คน รวมสมาชิกในทีมจำนวน 6 คนต่อทีม หมายเหตุ น... >> อ่านต่อ


สวทช ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการฝึกอบรมด้านเกษตรสมัยใหม่ Modern Agriculture Training Series
พุธ 31 พฤษภาคม 2566

          ด้วย สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีกำหนดจัดอบรมในชุดหลักสูตรฝึกอบรมด้านการเกษตรสมัยใหม่ Modern Agriculture Training Series ประจำปี 2566 ประกอบด้วย  3 หลักสูตร ดังนี้ 1. หลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพรด้วยโรงปลูกพืชแนวตั้ง Vertical Farming ตอน กัญชา (Cannabis) (Mastering Indoor Vertical Farming for Cannabis) (Mastering Indoor Vertical Farming for Cannabis) รุ่นที่ 4  2. หลักสูตรรู้จริงเทคโนโลยีโรงปลูก... >> อ่านต่อ


ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประกวดสื่อสร้างสรรค์ด้านพลังงาน ภายใต้หัวข้อ ใครไม่ Change Climate Change
อังคาร 30 พฤษภาคม 2566

กบจูเนียร์ บริษัท ทีวีบูรพา จํากัด เปิดรับสมัครวัยรุ่นระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า เข้าร่วมกิจกรรม และประกวดสื่อสร้างสรรค์ ในรูปแบบ Clip VDO ชิงเงินรางวัล 700,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร กลุ่มเป้าหมาย เยาวชนไทยระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า วัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชนไทยได้มีความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้พลังงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งในระดับบุคคลชุมชน สังคม จนถึงระดับประเทศในทุกๆ มิติ ทั้งด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้... >> อ่านต่อ


ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 11th PSU Education Conference “Academic Honesty in Disruptive Education: a Challenge to Global Citizens
ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2566

     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญขวน คณาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษาบุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาในสถาบันของท่าน เข้าร่วมการประชุมวิชาการ The 11t PSU Education Conference "Academic Honesty in Disruptive Education:  a Challenge to Global Ctizens" ระหว่างวันที่ 15 -16  มิถุนายน 2566 โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการในครั้งนี้ผ่านเว็บไซต์ https://educonf.psu.ac.th/ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 มิถ... >> อ่านต่อ


กรมการจัดหางานกำหนดจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2023
ศุกร์ 26 พฤษภาคม 2566

          กรมการจัดหางานกำหนดจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2023 ระหว่างวันที 8-10 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนานคร เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ และความต้องของประชาชนที่ต้องการมีงานทำ มีอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ตนเอง หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลาย ซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างมั่นคงและยั่งยืนให้กับประขาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเปิดตลาดของการทำงานใน... >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการในงาน การประชุมมังสวิรัติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 8
พฤหัสบดี 25 พฤษภาคม 2566

         ด้วยสมาคมมังสวิรัติไทย จะได้จัดงานการประชุมมังสวิรัติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 8  ในธีม "อาหารจากพืชผักเพื่อชีวิตที่ดีกว่า (Plant - based diets for a better ife)" ในวันที่ 4- 6 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ร่วมกับงาน Lanna Expo 2023 ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 3 - 9 กรกฎาคม 2566 ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการและฝึกปฎิบัติ ดังเอกสารรายละเอียดแนบมานี้ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 10 ทั้งหมด 180


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา