โลโก้เว็บไซต์ การประชุมวิชาการเครือข่ายพัมนาระบบงานห้องปฎิบัติการ ครั้งที่ 2 ระบบออนไลน์กับการพัฒนางานห้องปฎิบัติการ Smart Laboratory 2 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

การประชุมวิชาการเครือข่ายพัมนาระบบงานห้องปฎิบัติการ ครั้งที่ 2 ระบบออนไลน์กับการพัฒนางานห้องปฎิบัติการ Smart Laboratory 2

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 พฤษภาคม 2566 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 107 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     ตามที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) โดยฝ่ายเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุน ได้จัดตั้งเครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างเครือข่ายของบุคลากรห้องปฏิบัติการในสถาบันอุดมศึกษาให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และเพื่อจัดกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้อันจะนำมาสู่การพัฒนางานในสถาบันอุดมศึกษา จึงนำมาสู่การจัด โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 "ระบบออนไลน์กับการพัฒนางานห้องปฏิบัติการ (Smart Laboratory 2)" ระหว่าง วันที่ 13-14 มิถุนายน 2566 ผ่านทาง Zoom Cloud meetings อัตราค่าลงทะเบียน 1,500 บาท กำหนดการรับสมัครถึง วันที่ 5 มิถุนายน 2566 โดยมีรายละเอียดของโครงการดังเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้  ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิ์บิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากต้นสังกัดแล้ว ผู้สนใจสมัครได้ที่ www.council-uast.com ระบบลงทะเบียนการประชุม
ออนไลน์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 029 843 9890 และ 083 022 8732 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา