โลโก้เว็บไซต์ โครงการประกวดผลงานคลิปวิดีโอ โอวาทธรรมหลวงตามหาบัวเพื่อเยาวชน | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

โครงการประกวดผลงานคลิปวิดีโอ โอวาทธรรมหลวงตามหาบัวเพื่อเยาวชน

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 พฤษภาคม 2566 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 210 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน จัดโครงการประกวดผลงานคลิปวิดีโอ โอวาทธรรมหลวงตามหาบัวเพื่อเยาวชน ระดับอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ธรรมะ ให้กับนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ชิงเงินรางวัลรวม 75,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หลักการและเหตุผล

เพื่อเป็นการส่งเสริม และพัฒนาสื่อธรรมะออนไลน์ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่จะเติบโตเป็นกําลังหลักของประเทศชาติ
ได้มีโอกาสรับฟัง และน้อมนําหลักธรรมคําสอนขององค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด ไปใช้เป็นหลักใน
การดําเนินชีวิต การศึกษาเล่าเรียน ให้ประสบกับความสุข และความสําเร็จ ในการศึกษา เป็นเยาวชนคนดีของสังคม มูลนิธิเสียง
ธรรมเพื่อประชาชนฯ จึงได้จัดโครงการประกวดผลงานผลิตสื่อคลิปวิดีโอสั้นระดับอุดมศึกษา เพื่อเผยแผ่โอวาทธรรมขององค์
หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ที่มีเนื้อหาคําสั่งสอนเหมาะสมกับกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนโดยทั่วไป ซึ่งจะได้นํา
ผลงานที่ส่งเข้าประกวด และผ่านเกณฑ์ประเมินนําไปเผยแผ่ในช่องทางสื่อธรรมะออนไลน์ของมูลนิธิฯ พร้อมกับเชิญชวน
นักศึกษาที่มีผลงานผ่านเกณฑ์ประเมิน ใช้เวลาว่างมาช่วยผลิตสื่อธรรมะคลิปโอวาทธรรม เพื่อรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิฯ ต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. ส่งเสริมการเผยแผ่ธรรมะ ให้กับนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนโดยทั่วไป

 2. สนับสนุนส่งเสริมการใช้เวลาว่างของนักศึกษา ให้เกิดประโยชน์ คุณค่าต่อสังคม และสนับสนุนทุนการศึกษา
 3. พัฒนาสื่อธรรมะออนไลน์ ที่เหมาะสมกับนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนโดยทั่วไป
 4. เพิ่มกําลังคน ในการพัฒนาผลิตสื่อธรรมะออนไลน์ ในรูปคลิปวิดีโอสั้น ซึ่งเป็นสื่อที่ได้รับความนิยมในยุคปัจจุบัน

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

มีสถานภาพเป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ทุกระดับชั้นในขณะที่ส่งผลงานเข้าประกวด

รายละเอียดการดําเนินงาน และระยะเวลา

 1. แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงาน

 2. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ และดําเนินการประชาสัมพันธ์ให้กับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน
 3. เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ผ่านลิงค์ Google Form : https://forms.gle/SdTSNHGgwV7mn2769
 4. คณะกรรมการตัดสิน พิจารณาผลงานและดําเนินการตัดสิน และประกาศแจ้งผลการประกวดในวันที่ 28 พฤษภาคม 2566 ผ่านช่องทางเว็บไซต์ luangta.com
 5. ดําเนินการมอบรางวัลในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 งานบุญแผ่เมตตาสามแดนโลกธาตุ ณ วัดป่าบ้านตาด (กรณีมาร่วมงานได้)
 6. ดําเนินการเชิญชวนผู้ที่ได้รับรางวัลทุกประเภท เข้าร่วมเป็นจิตอาสาช่วยงานผลิตสื่อคลิปโอวาทธรรมหลวงตามหาบัวโดยได้รับทุนการศึกษาเป็นสินน้ําใจ
 7. นําผลงานที่ผ่านเกณฑ์ประเมินไปเผยแผ่ ในช่องสื่อธรรมะออนไลน์ของมูลนิธิ

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวด

 1. ให้คัดเนื้อหาในการนํามาผลิตคลิปวิดีโอ โดยใช้เสียงจริงขององค์หลวงตา โดยคัดจากพระธรรมเทศนาของพระธรรมวิสุทธิมงคล (องค์หลวงตาพระมหาบัว ญาญสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด) โดยมีความยาวคลิปไม่เกิน 5 นาที ที่มีเนื้อหาธรรมะ เหมาะสมกับการสั่งสอน เตือนสติ นักเรียน นักศึกษาในยุคปัจจุบัน

 2. กําหนดให้ค้นหาคัดเลือกเนื้อหาโอวาทธรรม จากช่องทางดังนี้เว็บไซต์ luangta.com, ไลน์หลวงตา มหาบัว (Line ID:@luangta.com), แอปพลิเคชันมือถือ (luangta.com) เป็นต้น ให้ระบุชื่อกัณฑ์เทศน์ วันที่แสดงพระธรรมเทศนา ที่คัดเนื้อหามาใช้ในท้ายคลิปด้วย
 3. กรณีมีการใช้ภาพองค์หลวงตาประกอบพื้นหลังคลิป สามารถค้นหาได้ทุกช่องทาง รวมถึงข้อมูลภาพไดคัทองค์หลวงตาบน Google Drive ตามลิงค์ Google Drive https:// shorturl.at/epIZ6
 4. กรณีใช้วิดีโอหลวงตาประกอบพื้นหลังคลิป สามารถค้นหาได้ทุกช่องทาง หรือในช่องยูทูป “หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
 5. สามารถส่งผลงานได้มากกว่าหนึ่งชุดโอวาทธรรม โดยหนึ่งชุดโอวาทธรรมประกอบด้วย คลิปวิดีโอแนวนอน(16:9) และคลิปวิดีโอแนวตั้ง(9:16) โดยการ upload ไฟล์รูปแบบ mp4 ความละเอียด Full HD ขึ้น Google Drive/One Drive แล้วแชร์ลิงค์ที่มีสิทธิอ่านผลงาน ในแบบฟอร์ม Google Form : https://forms.gle/SdTSNHGgwV7mn2769
 6. ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดในโครงการนี้ ถือว่าได้ยินยอมให้สิทธิอนุญาตให้มูลนิธิฯ นําไปเผยแผ่ต่อในช่องทางธรรมะออนไลน์ของมูลนิธิฯ ผลงานที่ผ่านการประเมินทุกผลงานจะถูก upload ขึ้นช่องยูทูป “โอวาทธรรมหลวงตามหาบัวเพื่อเยาวชน” https://www.youtube.com/channel/UCm3jLkHwOdw_OWpzikTQnHA
 7. วิธีตัดสินการประกวด คณะกรรมการตัดสินจะดําเนินการคัดผลงานเข้ารอบสุดท้ายที่จะได้รับรางวัลทุกท่าน จํานวน 13 ผลงาน โดยใช้เกณฑ์ประเมินสามหัวข้อเรื่องรวม 100 คะแนน ดังนี้
  • เนื้อหามีความเหมาะสมในการสั่งสอนนักเรียน นักศึกษา และเยาวชนโดยทั่วไป 50 คะแนน
  • ภาพ หรือวิดีโอพื้นหลังมีความเหมาะสม สอดคล้องกับโอวาทธรรมหลวงตา 20 คะแนน
  • ความโดดเด่น ความน่าสนใจ โดยภาพรวมของคลิปวิดีโอโอวาทธรรมหลวงตา 30 คะแนน
  การตัดสินลําดับรางวัลจะใช้วิธีการให้คะแนนโหวต จากตัวแทนนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ตัวแทนนักเรียนระดับมัธยม และ ตัวแทนนักเรียนระดับประถม เป็นผู้โหวตลําดับของผลการตัดสิน
 8. คําตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นข้อสิ้นสุด

รางวัลการประกวด

 1. รางวัลชนะเลิศ จํานวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 20,000 บาท และเกียรติบัตร

 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง จํานวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 15,000 บาท และเกียรติบัตร
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จํานวน 1 รางวัล ทุนการศึกษา 10,000 บาท และเกียรติบัตร
 4. รางวัลชมเชย จํานวน 10 รางวัล ทุนการศึกษา 3,000 บาท และเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

นายวิชัย คลังทอง 088-0600875


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา