โลโก้เว็บไซต์ วช. ประชาสัมพันธ์นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ส่งผลงงานนวัตกรรมเข้าร่วมในกิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566  | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

วช. ประชาสัมพันธ์นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ส่งผลงงานนวัตกรรมเข้าร่วมในกิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 เมษายน 2566 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 89 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ส่งผลงงานนวัตกรรมเข้าร่วมในกิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 (Thailand Research Expo 2023)” ระหว่างวันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

ผู้สนใจที่จะส่งผลงงานเข้าร่วมประกวด จะต้องส่งเอกสาร ดังนี้
1. ลงทะเบียนส่งชื่อผลงานและข้อมูลโดยสรุป ทาง QR Code ด้านล่าง
2. จัดทำข้อเสนอโครงการส่งให้ วช. จำนวน 8 ชุด ส่งทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
3. ส่งข้อเสนอโครงการ ไฟล์สกุล .doc .pdf และรูปภาพนวัตกรรม ไฟล์สกุล .jpg, png
จำนวน 3-5 รูป มายัง E-mail: rinudom@nrct.go.th


***ทั้งนี้ ขอให้ผู้ส่งผลงานดำเนินการให้ครบทั้ง 3 ขั้นตอน***

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการส่งผลงานและแบบฟอร์มการเขียนข้อเสนอโครงการ

ได้ที่ www.nrct.go.th หรือ https://1th.me/rWyeH

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2579 1370 – 9
- คุณไอยลดา ชนะชัย                ต่อ 516
- คุณธนาเอก แปลงกาย             ต่อ 516
- คุณรัชกรศ์ แสงอำไพ               ต่อ 524
- คุณอรอนงค์ สิงห์บุบผา            ต่อ 530


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา