โลโก้เว็บไซต์ การสมัครขอรับทุนการศึกษา “The ZAWACKA NAWA Programme” | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

การสมัครขอรับทุนการศึกษา “The ZAWACKA NAWA Programme”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 เมษายน 2566 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 186 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปแลนด์ประจำประเทศไทย “The Polish National Agency for Academic Exchange (NAWA)”ขอเสนอทุนการศึกษา “The ZAWACKA NAWA Programme” ให้แก่นักศึกษาและนักวิจัยไทย จำนวน 5 ทุน ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี เพื่อเดินทางไปศึกษา/ทำงานวิจัย (โดยไม่จำกัดสาขา) ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ ซึ่งผู้ขอทุนต้องมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีถึงดีมาก โดยรัฐบาลโปแลนด์จะสนนันบสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้รับทุน ได้แก่ ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าใช้จ่ายรายเดือนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา