โลโก้เว็บไซต์ 2023-04-07 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 วันที่ : 2023-04-07

สวพ.เข้าร่วมโครงการ “การประยุกต์ใช้และขยายผลเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อสร้างขีดความสามารถและโอกาสทางสังคม สำหรับคนจนเป้าหมายในพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์”
ศุกร์ 7 เมษายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร พัชรประกิติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับพัฒนาแผนงาน โครงการ “การประยุกต์ใช้และขยายผลเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อสร้างขีดความสามารถและโอกาสทางสังคม สำหรับคนจนเป้าหมายในพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์” เพื่อกำหนดกรอบเวลาตัวชี้วัดในการติดตามโครงการวิจัย และตอบวัตถุประสงค์การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อสร้างโอกาสทางสังคม และสนับสนุนพื้นที่ยุทธศาสตร์ขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม (Strategic Research Areas : SRA) ณ ห้องประ... >> อ่านต่อ


ทีมวิจัย“อย่างแจ่ม” มทร.ล้านนา ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นภายใต้โครงการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรม
ศุกร์ 7 เมษายน 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

     ตามที่ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) สํานักงานสภานโยบายการ อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) สนับสนุนทุนโครงการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัย “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่” ปีงบประมาณ 2564 จํานวน 21 โครงการ จากการประเมินผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ โครงการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรม เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและสังคม เมืองแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได... >> อ่านต่อ


สทศ ประชาสัมพันธ์ให้บริการการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน TEC-w ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
ศุกร์ 7 เมษายน 2566 / ข่าวบริการ

           สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. กำหนดจัดให้บริการการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน TEC-w ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยจัดการทดสอบ ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 24 ธันวาคม 2565 ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 11 มีนาคม 2566 ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 24 มิถุนายน 2566 และครั้งที่ 4/2566 วันที่ 9 กันยายน 2566 โดยเปิดสนามสอบให้บริการทดสอบ จำนวน 28 จังหวัดทั่วประเทศ ตามหนังสือแนบมานี้ นักศึกษาและบุคลากรท่านใด ที่สนใจเข้าร่... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา