โลโก้เว็บไซต์ สวพ.เข้าร่วมโครงการ “การประยุกต์ใช้และขยายผลเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อสร้างขีดความสามารถและโอกาสทางสังคม สำหรับคนจนเป้าหมายในพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์” | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สวพ.เข้าร่วมโครงการ “การประยุกต์ใช้และขยายผลเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อสร้างขีดความสามารถและโอกาสทางสังคม สำหรับคนจนเป้าหมายในพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 เมษายน 2566 โดย ณิชกมล โพธิ์แก้ว จำนวนผู้เข้าชม 3183 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพพร พัชรประกิติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับพัฒนาแผนงาน โครงการ “การประยุกต์ใช้และขยายผลเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อสร้างขีดความสามารถและโอกาสทางสังคม สำหรับคนจนเป้าหมายในพื้นที่วิจัยเชิงยุทธศาสตร์” เพื่อกำหนดกรอบเวลาตัวชี้วัดในการติดตามโครงการวิจัย และตอบวัตถุประสงค์การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อสร้างโอกาสทางสังคม และสนับสนุนพื้นที่ยุทธศาสตร์ขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคม (Strategic Research Areas : SRA) ณ ห้องประชุมโรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค (Century Park Hotel) กรุงเทพฯ

ทั้งนี้โครงการนี้เป็นการพัฒนาข้อเสนอโครงการต่อหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) ภายใต้แผนงานวิจัยและนวัตกรรม “ขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำโดยการเพิ่มโอกาสและลดช่องว่างของการเข้าถึงการพัฒนาอาชีพ การศึกษาเรียนรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” ปีงบประมาณ 2566 ร่วมกันของเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นหน่วยบริหารจัดการแผนงานวิจัย ดำเนินการในพื้นที่เป้าหมายจำนวน 7 จังหวัด


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา