โลโก้เว็บไซต์ 2023-04-04 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 วันที่ : 2023-04-04

เกษตรศาสตร์ เชิญอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน อุตสาหกรรมชีวภาพ ฟรี
อังคาร 4 เมษายน 2566 / ข่าวบริการ

     ด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ดำเนินงาน "โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ" มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและยกระดับสมรรถะมาตรฐานในการประกอบอาชีพของบุคลากรในอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมชีวภาพให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยจะดำเนินการจัดฝึกอบรมรูปแบบ E -tainingให้กับบุคลากรในสาขาอาชีพ จำนวน 3 สาขา ประกอบด้วย 1) สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ระดับ 3 2) สาขาเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร ระดับ... >> อ่านต่อ


การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน CRCI 2023
อังคาร 4 เมษายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 9.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรจักร เมืองใจ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายเจ้าภาพร่วมการประชุมวิชาการ CRCI ครั้งที่ 2/2566 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร พัชรประกิติ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.ตะวัน วาทกิจ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ และเวลา 13.00 น. ประชุมร่วมกับคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุม ครั้งที่ 2/2566 ร่วมกับคณะ สถาบัน กอง ณ ห้องประชุมกาสะลอง ชั้น 2 อาคารอำนว... >> อ่านต่อ


บุคลากร มทร.ล้านนา เข้ารับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565
อังคาร 4 เมษายน 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

              วันที่ 3 เมษายน 2566  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิศรา จันทร์เจริญสุข คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ อนนท์ นำอิน อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น” ประจำปี 2565  จาก ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้... >> อ่านต่อ


กรมการขนส่งทางราง ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบมาสคอตและตราสัญลักษณ์ (MASCOT & LOGO CONTEST)
อังคาร 4 เมษายน 2566 / ข่าวบริการ

     กรมการขนส่งทางราง ขอเชิญชวนเข้าร่วมประกวดแข่งขันออกแบบมาสคอต (Mascot) หรือ ตราสัญลักษณ์ (Logo) ในหัวข้อ "การออกใบอนุญาตด้านการขนส่งทางรางผ่านระบบติจิทัล (e - License R)" ภายใต้โครงการศึกษาออกแบบ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการ และการออกใบอนุญาตด้านการขนส่งทางรางผ่านระบบดิจิทัล(e - License R) ชิงเงินรางวัล 100,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ การจดจำ และความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการออกใบอนุญาตต้านการขนส่งทางรางผ่านระบบดิจิทัลของกรมการขนส่งทางราง ซึ่งการออกใบอนุญา... >> อ่านต่อ


ประกวดคลิปสั้นประกันสังคม หัวข้อ
อังคาร 4 เมษายน 2566 / ข่าวบริการ

สํานักงานประกันสังคม ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้นประกันสังคม หัวข้อ "เจ็บป่วยประกันสังคมช่วยดูแล" และหัวข้อ "อุ่นใจวัยเกษียณ" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 230,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด มีสถานภาพเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นส... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา