โลโก้เว็บไซต์ 2023-03-23 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 วันที่ : 2023-03-23

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการสหกิจศึกษาและฝึกงานทางอุตสาหกรรมอาหาร สร้างเสริมประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษา
พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม

        สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  จัดสัมมนาเชิงวิชาการ โครงการสหกิจศึกษาและฝึกงานทางอุตสาหกรรมอาหาร ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมซอมพอ อาคารวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โดยมีอาจารย์วัชรี เทพโยธิน หัวหน้าสาขาอุตสาหกรรมเกษตรเป็นประธานเปิดงาน ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา อบรมแนะแนวทางปฏิบัติเพื่อปฏิรูปการขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.) คาดสิ้นปีการศึกษา 66 จะมีบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ตำแหน่งครบตามเกณฑ์กระทรวง อว. อย่างมีคุณภาพและปลอดจากการซื้อผลงานทางวิชาการ 100%
พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566 / ข่าวกิจกรรม ข่าวบุคลากร ข่าวอบรม/เสวนา

วันที่ 23 มีนาคม 2566 งานพัฒนาบุคลากร กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการอบรม “แนวทางปฏิบัติเพื่อปฏิรูปการขอตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. รศ. ศ.)”  ณ ห้องประชุมกาสะลอง อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.ล้านนา ถ.ห้วยแก้ว และ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ ได้เสนอขอจัดทำผลงานวิชาการให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ กพอ. กำหนดและเข้าใจหลักเกณฑ์ประกาศ ก.พ.อ. 2564 และแนวทางก... >> อ่านต่อ


การประกวดแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) งาน “๑๕๐ ปี วันประสูติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์”
พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566 / ข่าวบริการ

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) ในหัวข้อ งานเฉลิมฉลอง “๑๕๐ ปี วันประสูติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์” ชิงเงินรางวัลรวม 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร   วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็น... >> อ่านต่อ


ประชาสัมพันธ์นักศึกษาเข้าร่วม การแข่งขัน ASEAN Data Science Explorer (ASEAN DSE) 20
พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566 / ข่าวบริการ

          ด้วยมูลนิธิอาเชียนและองค์กร SAP เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ASEAN Data Science Explorer (ASEAN DSE) 2023 ซึ่งเป็นโครงการจัดการแข่งขันที่มุ่งน้นการส่งเสริมให้เยาวชนอาเซียนมีความรู้และทักษะต้านการวิเคราะห์ข้อมูลบนแพลตฟอร์ม SAP Analytics Cloud โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเป็นพื้นฐานในการระบุและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาสังคมตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goal: SDGs) ได้แก่ 1) เป้าหมายที่ 6 น้ำสะอาดและสุขอนามัยสำหรับทุกคน 2) เป้าหมายที่ 7 ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา