โลโก้เว็บไซต์ การประกวดแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) งาน “๑๕๐ ปี วันประสูติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์” | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

การประกวดแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) งาน “๑๕๐ ปี วันประสูติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์”

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 มีนาคม 2566 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 85 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) ในหัวข้อ งานเฉลิมฉลอง “๑๕๐ ปี วันประสูติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์” ชิงเงินรางวัลรวม 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อใช้เป็นตราสัญลักษณ์ในการประชาสัมพันธ์การจัดงาน ในวาระครบรอบ ๑๕๐ ปี วันประสูติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
 2. เพื่อเปิดโอกาสให้ นักเรียน นักศึกษา ใด้มีส่วนร่วมในการออกแบบตราสัญลักษณ์วาระครบรอบ ๑๕๐ ปี วันประสูติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ อันเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลอง
 3. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้ถึงพระกรุณาธิคุณ พระเกียรติคุณ ตลอดจนพระคุณูปการที่ทรงมีต่อวงการกฏหมายไทย และประเทศไทย
คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
นักเรียน นักศึกษา ไม่เกินระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประกวด
 1. ผู้สนใจเข้าประกวดสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.cul.offpre.rmutp.ac.th
 2. ออกแบบผลงานได้อย่างอิสระ ไม่จำกัดรูปแบบ สามารถออกแบบด้วยโปรแกรม ๒ โปรแกรม รายละเอียดดังนี้
  • โปรแกรม Adobe Photoshop
   • ขนาดของภาพ ๑๕ x ๑๕ เซนติเมตร
   • ความละเอียด หรือ Resolution ๗๒ pixels/Inch
   • โหมดสีหรือ color Mode เป็น CMYK ๘ bit
   • สีพื้น หรือ Background contents เป็น White (สีขาว)
   • บันทึก เป็น Photoshop (.psd) พร้อมการบันทึกด้วยนามสกุล JEPG (jpg)
  • โปรแกรม Adobe Illustrator
   • ขนาดของภาพ ๑๕ x ๑๕ เซนติเมตร
   • ความละเอียด หรือ Resolution ๗๒ DPI
   • โหมดสีหรือ color Mode เป็น CMYK ๘ bit
   • สีพื้น หรือ Background contents เป็น White (สีขาว)
   • บันทึก เป็น Adobe Illustrator (.ai) พร้อมการบันทึกด้วยนามสกุล JEPG (jpg), PDF
 3. ต้องมีตราราชสกุลรพีพัฒน์ และคำว่า ๑๕๐ ปี วันประสูติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (เลขไทย) ประกอบในการออกแบบ
 4. การใช้ตัวอักษรในการออกแบบต้องสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่
 5. ภายหลังการประกวดเสร็จสิ้น ผู้ชนะการประกวดต้องมอบลิขสิทธิ์หรือสิทธิ์ขาดในการใช้ตราสัญลักษณ์ดังกล่าวแก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครแต่เพียงผู้เดียว
การส่งผลงานและประกาศผลรางวัล
 1. ส่งผลงานที่อีเมล์ acd@rmutp.ac.th พร้อมระบุหัวข้ออีเมล“rapee๑๕๐logocontest” ทั้งนี้ผลงานที่ส่งเข้ารับการพิจารณาต้องสามารถนำไปใช้งานได้จริงทั้งในการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ซึ่งไฟล์ผลงานการออกแบบที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีลายน้ำ ตัวอักษร กราฟิก หรือสัญลักษณ์ใดๆ ที่แสดงความเป็นเจ้าของอยู่บนผลงานการออกแบบ
 2. กำหนดส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ โดยยึดเวลาได้รับอีเมล์ ที่ปรากฏในอีเมล์ acd@rmutp.ac.th เป็นสำคัญ
 3. ประกาศผลการคัดเลือกวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ทางเว็บไซต์ www.cul.offpre.rmutp.ac.th (หมายเหตุ : วันประกาศผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม) ทั้งนี้ คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
รางวัลการประกวด
 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัลมูลค่า ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองขนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัลมูลค่า ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย เงินรางวัลมูลค่า ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) พร้อมเกียรติบัตร
ติดต่อสอบถาม
กองทุนพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 399 ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ติดต่อโทร. 02-665-3777 ต่อ 6630

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา