โลโก้เว็บไซต์ 2022-09-22 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 วันที่ : 2022-09-22

สำนักบริหารเครือข่ายทางธุรกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) เชิญชวนนักศึกษาร่วมโครงการ Leadership Development Program
พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 / ข่าวบริการ

          สำนักบริหารเครือข่ายทางธุรกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) เชิญชวนนักศึกษาร่วมโครงการ "Leadership Development Program" รุ่นที่ 54 วันที่ 11-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ The Pine Resort จ.ปทุมธานี           คุณสมบัติผู้ที่สมัครฯ ต้องเป็นผู้ที่ทำกิจกรรมของ คณะชมรม/สโมสร/ชุมนุมต่ง ๆ และกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 2, 3 ของทุกสาขาวิชา ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะทำการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเข้าร่วมโครงการฯ และรับผิดชอบ... >> อ่านต่อ


สาขาธุรกิจอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ พัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพนักศึกษา ประจำปี 2565
พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

         เมื่อเร็วๆนี้ สาขาธุรกิจอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตาก จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ดลวิทยาคุณ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตาก เป็นประธานในพิธีเปิด โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงศักยภาพทางด้านวิชาชีพ กล้าแสดงออก สามารถทำงานร่วมกับผู้... >> อ่านต่อ


คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ตาก จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการนำเสนอผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษา รูปแบบภาคภาษาอังกฤษ SAT Exhibition 2022
พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

          เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการนำเสนอผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาในรูปแบบภาคภาษาอังกฤษ (SAT Exhibition 2022) ณ ห้องทองกวาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉรา ดลวิทยาคุณ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตาก เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตร... >> อ่านต่อ


คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา คว้ารางวัลประกวดแนวปฏิบัติที่ดี RMUTL Good Practice Award 2022
พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 / ข่าวกิจกรรม ข่าวรับรางวัล

         เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดโครงการ ประกวดแนวปฏิบัติที่ดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (RMUTL Good Practice Award 2022) ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 - 8 กันยายน พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นเวทีคุณภาพในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการนําความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน ตามตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และได้จัดการประกวดบทความ/วิดีโอคล... >> อ่านต่อ


กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา มทร.ล้านนา น่าน จัดโครงการต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี
พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 21 กันยายน 2565 กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา มทร.ล้านนา น่าน ได้จัดโครงการ "ต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี" เพื่อให้นักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาได้ร่วมปลูกต้นไม้ยืนต้น และมีตัวแทนผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ฟาร์มทุ่งหญ้าอาหารสัตว์ อ่างน้ำฟ้า มทร.ล้านนา น่าน เพิ่มเติม :  >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา