โลโก้เว็บไซต์ คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ตาก จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการนำเสนอผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษา รูปแบบภาคภาษาอังกฤษ SAT Exhibition 2022 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

คณะวิทย์ฯ มทร.ล้านนา ตาก จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการนำเสนอผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษา รูปแบบภาคภาษาอังกฤษ SAT Exhibition 2022

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 154 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการนำเสนอผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาในรูปแบบภาคภาษาอังกฤษ (SAT Exhibition 2022) ณ ห้องทองกวาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โดยมีรองศาสตราจารย์ดร.อัจฉรา ดลวิทยาคุณ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตาก เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี สุวรรณรอ หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เป็นวิทยากรในการบรรยายหัวข้อ “หลักการและทฤษฎี การนำเสนอผลงานทางวิชาการและนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ของนักศึกษาในรูปแบบภาคภาษาอังกฤษ” โดยผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยนักศึกษาจากหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ และธุรกิจอาหารและโภชนาการ ซึ่งการการอบรมมีทั้งรูปแบบการบรรยายและฝึกปฏิบัติ  โดยภายหลังจากการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการได้มีการจัดการแข่งขันนำเสนอผลงานในรูปแบบภาคภาษาอังกฤษ ขึ้นในวันที่ 19 กันยายน 2556 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 8 ทีม และมีการประกาศผลการแข่งขัน ดังนี้

  • รางวัลชนะเลิศได้แก่ นางสาวปานตะวัน แตงณรงค์ และนางสาวลลิตา สิทธา
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง นางสาวมุทิตา หละวัน นางสาวสิริวิมล สังข์คำ และนางสาวสุภัทรา จรรยา
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ นางสาวเพ็ญพิชชา สมอไทย นางสาวศิริวรรณ วงษ์ละมัย และนางสาวสุกันญา กองแก้ว


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา