โลโก้เว็บไซต์ ข่าวรับรางวัล | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 หมวดหมู่ข่าว : ข่าวรับรางวัล

โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์(คลินิกเทคโนโลยี) มทร.ล้านนา พิษณุโลก รับรางวัล จากกระทรวงวิทย์ฯ
จันทร์ 8 สิงหาคม 2559

วันที่ 8 สิงหาคม2559 รศ.ดร.สมชาติ หาญวงษา พร้อมด้วย ดร.ณิฐิมา เฉลิมแสน ดร.สิรินทร์ สิมารักษ์ นายดำรงศักดิ์ สุวรรณศรี หัวหน้าและทีมงาน โครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์(คลินิกเทคโนโลยี) มทร.ล้านนา พิษณุโลก นำทีมนางเลี้ยง นวลจีน , นางดอกรัก นวลจีน , นางธันยารัตน์ เจนไชย , นางพชรกมล เหลืองทอง , นายชาย ชาวสวน และนายสมชาย กุลทอง คณะทำงานโครงการหมู่บ้านนาโยน บ้านทุ่งใหญ่ ต.นิคมพัฒนา อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ขึ้... >> อ่านต่อ


คณะวิทยาศาสตร์ฯ บรรยาย งาน Thailand Tech Show 2016
อังคาร 12 กรกฎาคม 2559

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2559 อาจารย์จิรพัฒน์พงษ์  เสนาบ... >> อ่านต่อ


ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์วัชรี เทพโยธิน ที่ได้รับรางวัลจากการประชุมนานาชาติ ประเทศเกาหลีใต้
จันทร์ 20 มิถุนายน 2559

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์วัชรี  เทพโยธิน อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ที่ไดรับรางวัล "เหรียญทอง : Gold Award" และรางวัล " Special Award For The Most Stupendous Work of Innovative Invention Entitled"  ในการนำเสนอผลงานประดิษฐ์สร้างสรรค์จากสับปะรด เรื่อง "Pineapple Powder : Sweet and tasty food additive" ในการประชุม "Karea International Inventional Women's Invention Exposition (KIWIE) 2016" ระหว่างวันที่ 16 -19 มิถุนายน 2559 ณ ... >> อ่านต่อ


ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคอมพิวเตอร์ฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ
พุธ 1 มิถุนายน 2559

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ นายอนุพงศ์ ฐานิศติกุล นักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นปีที่ 4 สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา อ.ดร.นงนุช เกตุ้ย และ อ.ขนิษฐา หอมจันทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ และหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้า... >> อ่านต่อ


ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
อาทิตย์ 13 มีนาคม 2559

    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วันเพ็ญ จิตรเจริญ (ลำปาง) ผศ.อมรชัย ล้อทองคำ (น่าน) และ ผศ.พรรณพร กุลมา (น่าน) ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ จิตรเจริญ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ลำปางผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรชัย ล้อทองคำ สาขาวิชาประมง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร น่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณพร กุลมา สา... >> อ่านต่อ


ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ
อังคาร 26 มกราคม 2559

    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ในโครงการส่งเสริมการจัดทำผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จำนวน 2 ราย คือ รองศาสตราจารย์สุมิตรา สุปินราช สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช รสเครือ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 61 - 67 ทั้งหมด 67


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา