โลโก้เว็บไซต์ สำนักบริหารเครือข่ายทางธุรกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) เชิญชวนนักศึกษาร่วมโครงการ Leadership Development Program | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สำนักบริหารเครือข่ายทางธุรกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) เชิญชวนนักศึกษาร่วมโครงการ Leadership Development Program

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 22 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          สำนักบริหารเครือข่ายทางธุรกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) เชิญชวนนักศึกษาร่วมโครงการ "Leadership Development Program" รุ่นที่ 54 วันที่ 11-13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ The Pine Resort จ.ปทุมธานี

          คุณสมบัติผู้ที่สมัครฯ ต้องเป็นผู้ที่ทำกิจกรรมของ คณะชมรม/สโมสร/ชุมนุมต่ง ๆ และกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 2, 3 ของทุกสาขาวิชา ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะทำการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเข้าร่วมโครงการฯ และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้ที่ผ่านการ คัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ตลอด 3 วัน 2 คืนรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณพัชรีย์ ขำผัน หรือคุณรัฐพล แจ่มจันทร์ โทรศัพท์ 0-2071-2977, 0-2071-2978 โทรสาร 0-2071-2979


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา