โลโก้เว็บไซต์ สาขาธุรกิจอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ พัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพนักศึกษา ประจำปี 2565 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาธุรกิจอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร จัดแข่งขันทักษะทางวิชาการ พัฒนาสมรรถนะทางวิชาชีพนักศึกษา ประจำปี 2565

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 174 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

         เมื่อเร็วๆนี้ สาขาธุรกิจอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตาก จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ดลวิทยาคุณ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ตาก เป็นประธานในพิธีเปิด โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงศักยภาพทางด้านวิชาชีพ กล้าแสดงออก สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ผ่านการนำเสนอผลงานของตนเอง ขณะเดียวกันยังส่งเสริมทางด้านวิชาการ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษา อาจารย์  ซึ่งโครงการดังกล่าว มีนักศึกษาหลักสูตรธุรกิจอาหารและโภชนาการชั้นปีที่สี่  และนักศึกษาหลักสูตรเทียบโอน เข้าร่วมกิจกรรมประกอบไปด้วย การแข่งขันนำเสนอผลงานนักศึกษาภายใต้ BCG Model การแข่งขันนำเสนอรายการอาหารท้องถิ่นสไตล์โมเดิร์น และการจัดตกแต่งดอกไม้ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา