โลโก้เว็บไซต์ สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Semi carbonic Maceration Process แก่นักโปรเสสกาแฟ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา ลำปาง จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Semi carbonic Maceration Process แก่นักโปรเสสกาแฟ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 กุมภาพันธ์ 2565 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 1376 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

       

          ที่อาคาร Coffee Go Green สาขาอุตสาหกรรมเกษตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง (มทร.ล้านนา ลำปาง) จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Semi carbonic Maceration Process ระหว่างวันที่ 3-6 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีนักโปรเสสกาแฟเข้าร่วมโครงการกว่า 25 คน
          รองศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ จิตรเจริญ หัวหน้าโครงการฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ว่า เพื่อให้ความรู้และเพิ่มทักษะการแปรรูปกาแฟด้วยเทคนิค Semi-carbonic Maceration แก่เกษตรกร นักโปรเสส นักวิชาการ นักศึกษา อันจะเป็นการถ่ายทอดความรู้และทักษะวิชาการ การบูรณาการจัดการเรียนการสอน และงานบริการวิชาการ ซึ่งผู้เข้าอบรมสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในอุตสาหกรรมกาแฟได้
          สำหรับการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ได้รับงบประมาณด้านการจัดการองค์ความรู้จากการวิจัยถ่ายทอดสู่ภาคประกอบการจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2565 เนื้อหาประกอบด้วย ชีวเคมีการหมัก การควบคุมคุณภาพการหมัก การออกแบบการหมัก และการทำแห้งด้วยเทคนิค LTLH
          ข่าว/ภาพ : จารุวรรณ  สุยะออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา