โลโก้เว็บไซต์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วุฒิกร สระแก้ว อาจารย์สาขาสัตวศาสตร์และประมง ได้รับรางวัลการนำเสนองานวิจัยระดับดีเด่น ในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 9 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วุฒิกร สระแก้ว อาจารย์สาขาสัตวศาสตร์และประมง ได้รับรางวัลการนำเสนองานวิจัยระดับดีเด่น ในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 9

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 5 กรกฎาคม 2564 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 783 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วุฒิกร สระแก้ว อาจารย์ประจำสาขาสัตวศาสตร์และประมง ที่ได้รับรางวัลในการนำเสนองานวิจัยระดับดีเด่น เรื่อง "ผลของการเสริมน้ำหนักจุลินทรีย์ผสมร่วมกับใบมะไฟจีนผงในอาหารต่อสมรรถนะการผลิตและคุณภาพไข่ของเป็ดไข่ในระยะเริ่มไข่" ในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 9  และการจัดประชุมภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 23 - 26 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรม เดอะ โบนันซ่า รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จัดโดย สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ร่วมกับภาคีเครือข่ายสัตวศาสตร์แห่งประเทศไทย สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช ราชกุมารี

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา