โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเรียนเสริมพัฒนาทักษะการจัดตกแต่งภูมิทัศน์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์ มทร.ล้านนา ลำปาง จัดอบรมเรียนเสริมพัฒนาทักษะการจัดตกแต่งภูมิทัศน์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 2 กรกฎาคม 2564 โดย จารุวรรณ สุยะ จำนวนผู้เข้าชม 478 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จัดอบรมเรียนเสริมพัฒนาทักษะการจัดตกแต่งภูมิทัศน์  45 ชั่วโมง เพื่อสร้างประสบการณ์ ฝึกทักษะวิชาชีพ และสร้างรายได้ระหว่างเรียน แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
          อาจารย์ณัฐอมร  จวงเจิม อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง มีนโยบายพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถด้านทักษะทางทักษะอาชีพและฝึกปฏิบัติให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ  ทางหลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถด้านทักษะด้านอาชีพการจัดภูมิทัศน์ในอาคาร เพื่อปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รวมถึงการเรียนรู้เพื่อต่อเติมด้านการอาชีพเพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างอาชีพในกลุ่มวิชาด้านการเกษตรให้แก่นักศึกษาและบุคลากร จึงได้จัดโครงการอบรมการจัดตกแต่งภูมิทัศน์ในอาคารสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปางขึ้น เพื่อให้บริการเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะด้านอาชีพนักภูมิทัศน์ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร
          สำหรับการจัดอบรมมีกำหนดจัด 45 ชั่วโมง โดยจัดอบรมแบบไม่มีค่าใช้จ่ายทุกวันพุธ เวลา 17.00-20.00 น. ณ อาคารเทคโนโลยีภูมิทัศน์  มีนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมจำนวน 20 คน ทั้งนี้การจัดอบรมเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ผู้รับผิดชอบโครงการรกล่าวในตอนท้าย
           ข่าว : จารุวรรณ  สุยะ
           ภาพ/ที่มาของข่าว : อาจารย์ณัฐอมร  จวงเจิมออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา