โลโก้เว็บไซต์ 2023-04-26 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 วันที่ : 2023-04-26

ประกาศเรื่อง การทำประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา2566
พุธ 26 เมษายน 2566 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีความประสงค์จะพิจารณาคัดเลือกผู้รับประกันภัยเพื่อจัดสวัสดิการในการทำประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้นักศึกษาทุกคน ทุกชั้นปี จำนวนประมาณ 17,000 คน รายละเอียดและเงื่อนไขดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้                ผู้สนใจติดต่อขอยื่นเสนอราคาได้ตั้งแต่วันที่ 26  เมษายน - 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.... >> อ่านต่อ


สวส. ยกระดับมาตรฐานสากลด้าน ACP อาจารย์และบุคลากร มทร.ล้านนา ๖ พื้นที่ จัด“โครงการพัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ”
พุธ 26 เมษายน 2566 / ข่าวกิจกรรม

   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) จัด “โครงการพัฒนาคลังข้อสอบมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ Adobe Certified Professional (ACP) ” สำหรับอาจารย์และบุคลากร ระหว่างวันที่ ๒๖ ถึง ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Virtual Desktop ๑ อาคารหอสมุด มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ... >> อ่านต่อ


การสอบสัมภาษณ์ รอบ 2 : TCAS 2 ปีการศึกษา 2566
พุธ 26 เมษายน 2566 / ข่าวรับสมัครนักศึกษาใหม่

การสอบสัมภาษณ์ รอบ 2 : TCAS 2 ปีการศึกษา 2566 การสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ : วันที่ 26 เมษายน 2566 รายงานตัวเวลา 09.00 น.  มหาวิทยาลัยฯได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ และ/หรือ สอบปฏิบัติ หรือสอบวัดแววความเป็นครู(เฉพาะหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต) ซึ่งพิจารณาจาก  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร วุฒิการศึกษาเดิม ความรู้ความสามารถ การแต่งกาย บุคลิกภาพ โดยเกณฑ์คะแนนคัดเลือกให้เป็นไปตามประกาศฯของแต่ละคณะ และ มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า... >> อ่านต่อ


เปิดรับสมัครโครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden ประจำปี 2023
พุธ 26 เมษายน 2566 / ข่าวทุน/วิจัย

     สำนักเลขาธิการโครงการ ASEM-DUO Fellowship Programme แจ้งการเปิดรับสมัคร โครงการทุนการศึกษา DUO-Sweden ประจำปี 2023 ระหว่างวันที่ 11 เมษายน - 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566(ตามเวลาประเทศสวีเดน) เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันอุดมศึกษาสวีเดนและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศในภูมิภาคเอเขีย นักศึกษาที่สนใจสมัครรับทุน สามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://mhesi.e-office.cloud/d/e631ec6b ทั้งนี้ หากมีข้... >> อ่านต่อ


เชิญประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ Asia Pacific Conference on Mosquito and Vector Control (AMV)
พุธ 26 เมษายน 2566 / ข่าวบริการ ข่าวทุน/วิจัย

     ตามที่ภาควิชากีฎวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีกำหนดจัดประชุมวิชาการนานาชาติ Asia Pacific Conference on Mosquito and Vector Control (AMV) วันที่ 27 - 30 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง โดยมีเวทีในการนำเสนอผลงานวิชาการหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การแสดงสาธิต การนำเสนอแบบบรรยายปากเปล่า Oral Presentation และการนำเสนอแบบโปสเตอร์ Poster Presentation โดยมีรายละเอียดการจัดงานดังเอกสารแนบ >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา