โลโก้เว็บไซต์ เชิญประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ Asia Pacific Conference on Mosquito and Vector Control (AMV) | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

เชิญประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ Asia Pacific Conference on Mosquito and Vector Control (AMV)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 26 เมษายน 2566 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 117 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     ตามที่ภาควิชากีฎวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีกำหนดจัดประชุมวิชาการนานาชาติ Asia Pacific Conference on Mosquito and Vector Control (AMV) วันที่ 27 - 30 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ ร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และสมาคมผู้ประกอบกิจการกำจัดแมลง โดยมีเวทีในการนำเสนอผลงานวิชาการหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การแสดงสาธิต การนำเสนอแบบบรรยายปากเปล่า Oral Presentation และการนำเสนอแบบโปสเตอร์ Poster Presentation โดยมีรายละเอียดการจัดงานดังเอกสารแนบออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา