โลโก้เว็บไซต์ 2022-11-25 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 วันที่ : 2022-11-25

นักศึกษาคณะวิทย์ฯ คว้ารางวัลระดับดี ภาคบรรยาย การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 19
ศุกร์ 25 พฤศจิกายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

     วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นางสาวปาริฉัตร กลีบเนตร นักศึกษาระดับปริญาโท สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับรางวัลระดับดี ภาคบรรยาย Session 5 เทคโนโลยีชีวภาพพืชสวน หัวข้อวิจัยเรื่อง ผลของ BA และ NAA ต่อการเจริญและพัฒนาเนื้อเยื่อมันเทศพันธุ์เหลืองสายน้ำผึ้งอินโดในสภาพปลอดเชื้อ พร้อมด้วยอาจารย์พี่เลี้ยง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพียงพิมพ์ ชิดบุรี  อาจารย์พิทักษ์ พุทธวรชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ชิดบุรี และอาจารย์ศิริพรรณ... >> อ่านต่อรับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ ประจำหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน
ศุกร์ 25 พฤศจิกายน 2565 / ข่าวรับสมัครงาน

      ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเงินเดือน 17,500 บาท เพื่อปฏิบัติงานประจำหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดประกาศแนบท้าย       กำหนดการคัดเลือก รับสมัคร (ในวันเวลาราชการ) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 - 27 ธันวาคม 2565 ณ งานยุทธศาสตร์และบุคลากร ชั้น ... >> อ่านต่อ


รับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ ประจำหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มทร.ล้านนา น่าน
ศุกร์ 25 พฤศจิกายน 2565 / ข่าวรับสมัครงาน

      ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  อาจารย์  อัตราเงินเดือน เดือนละ 17,500 บาท  เพื่อปฏิบัติงานประจำหลักสูตรระบบสารสนเทศทางธุรกิจ สังกัดสาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  จำนวน  1  อัตรา       กำหนดการคัดเลือก รับสมัคร (ในวันเวลาราชการ) วันที่ 2... >> อ่านต่อ


ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ เพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจนวัตกรรม
ศุกร์ 25 พฤศจิกายน 2565 / ข่าวบริการ

     ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจนวัตกรรม จำนวน 2 อัตรา   >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา