โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาคณะวิทย์ฯ คว้ารางวัลระดับดี ภาคบรรยาย การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 19 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

นักศึกษาคณะวิทย์ฯ คว้ารางวัลระดับดี ภาคบรรยาย การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 19

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 25 พฤศจิกายน 2565 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 120 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นางสาวปาริฉัตร กลีบเนตร นักศึกษาระดับปริญาโท สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับรางวัลระดับดี ภาคบรรยาย Session 5 เทคโนโลยีชีวภาพพืชสวน หัวข้อวิจัยเรื่อง ผลของ BA และ NAA ต่อการเจริญและพัฒนาเนื้อเยื่อมันเทศพันธุ์เหลืองสายน้ำผึ้งอินโดในสภาพปลอดเชื้อ พร้อมด้วยอาจารย์พี่เลี้ยง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพียงพิมพ์ ชิดบุรี  อาจารย์พิทักษ์ พุทธวรชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ชิดบุรี และอาจารย์ศิริพรรณ สารินทร์ ในการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 19 (The 19th National Horticultural Congress) จัดโดยคณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ ณ โรงแรมทวินโลตัส อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะฯ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและอาจารย์ในการครั้งนี้ด้วยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา