โลโก้เว็บไซต์ 2022-06-13 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 วันที่ : 2022-06-13

มทร.ล้านนา น่าน จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
จันทร์ 13 มิถุนายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 10 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ มงคลเทพ ผู้ช่วยอธิการบดี น่าน ให้เกียรติเป็นประธานพิธี และให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร น่าน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ น่าน และคณะวิศวกรรมศาสตร์ น่าน ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยมี นางนลัทพร คูหา ... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
จันทร์ 13 มิถุนายน 2565 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 10 มิถุนายน  2565 นายบุญฤทธิ์  สโมสร  ผู้ช่วยอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานเปิด โครงการปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา  2565 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อให้นักศึกษาใหม่รับทราบและปรับตัวในระบบการเรียนระดับมหาวิทยาลัยฯ รับทราบถึงระเบียบการปฏิบัติที่ถูกต้อง และ เพื่อให้นักศึกษาใหม่เรียนรู้ทักษะชีวิตของการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ  มีความรับผิดชอบ ความเสียสละ  รักสถาบัน  มีความสามัคคี เพื่อส่งผลกับการเรีย... >> อ่านต่อเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 5 The 5th National Conference on Science, Technology and Innovation: Technology, Creative Innovation and Entrepreneurship)
จันทร์ 13 มิถุนายน 2565 / ข่าวบริการ

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการรระตับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ "เทคโนโลยี นวัตกรรมสร้างสรรค์ กับการเป็นผู้ประกอบการ" (The 5th National Conference on Science, Technology and Innovation: Technology, Creative Innovation and Entrepreneurship) ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 รูปแบบการประชุมแบบผสมผสาน ณ อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี... >> อ่านต่อ


ขอเชิญร่วมเข้าฟังงานสัมมนา เทคโนโลยีสำหรับใช้ในโรงเรือนปิดอัจฉริยะ National Workshop on Advanced Greenhouse Horticulture
จันทร์ 13 มิถุนายน 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรมและภาคีสมาชิกองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (Asian Productivity Organization - APO) ขอประชาสัมพันธ์ผู้สนใจ ตลอดจนเครือข่าย เช่น ผู้ประกอบการในภาคเกษตร และกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ National Workshop on Advanced Greenhouse Horticulture โดยจัดขึ้นภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง แห่งประเทศญี่ปุ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอ... >> อ่านต่อ


ขยายเวลารับบทคัดย่อ การประชุมวิชาการนานาชาติ ICAAI 2022
จันทร์ 13 มิถุนายน 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

          สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้มีการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Invitation for The 4th International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2022: Transforming Value Chains for Global Security ในระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2565 ในรูปแบบ Online และ Onsite ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยมีการขยายเวลารับบทคัดย่อ การประชุมวิชาการนานาชาติ ICAAI 2022 ดัง... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 6 ทั้งหมด 6


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา