โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญร่วมเข้าฟังงานสัมมนา เทคโนโลยีสำหรับใช้ในโรงเรือนปิดอัจฉริยะ National Workshop on Advanced Greenhouse Horticulture | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

ขอเชิญร่วมเข้าฟังงานสัมมนา เทคโนโลยีสำหรับใช้ในโรงเรือนปิดอัจฉริยะ National Workshop on Advanced Greenhouse Horticulture

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 13 มิถุนายน 2565 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 127 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

          สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรมและภาคีสมาชิกองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (Asian Productivity Organization - APO) ขอประชาสัมพันธ์ผู้สนใจ ตลอดจนเครือข่าย เช่น ผู้ประกอบการในภาคเกษตร และกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ National Workshop on Advanced Greenhouse Horticulture โดยจัดขึ้นภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง แห่งประเทศญี่ปุ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิค และเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ใช้ในการบริหารจัดการ โรงเรือนเพาะปลูกด้วยระบบปิดอัจฉริยะ (Plant Factory) อันป็นการส่งเสริมให้เกิดกรสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต และยกระดับคุณภาพสินค้าทางการเกษตร กำหนดจัดในวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 12.00-15.10 น. ผ่านระบบการประชุมทางไกล  โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https:/forms.cle/3tm 70VR5xeeUdsWRA หรือ QR Code ตามที่แนบด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้ ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมอบรม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ หมายเลข 0 2619 5500 ต่อ 123 หรือที่ liaison@ftpi.or.th 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา