โลโก้เว็บไซต์ 2021-10-19 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 วันที่ : 2021-10-19

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาเข้าร่วมการประกวด โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน ระดับชาติ ประจำปี 2564
อังคาร 19 ตุลาคม 2564 / ข่าวบริการ

           กองพัฒนานักศึกษา สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ขอประชาสัมพันธ์ นักศึกษาเข้าร่วมจัดประกวดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนระดับชาติ ประจําปี 2564 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารอเนกคุณาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้มีจิตสาธารณะและทํากิจกรรม จิตอาสาพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งนําเสนอโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนของนักศึกษาแต่ละสถาบัน และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันการศึกษา ยกย่องเชิดชูเกียรตินักศึกษ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 1 ทั้งหมด 1


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา