โลโก้เว็บไซต์ 2021-09-08 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 วันที่ : 2021-09-08

สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ขอเชิญร่วมสัมนาการขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2564 หัวข้อ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. ปี 2563
พุธ 8 กันยายน 2564 / ข่าวบุคลากร ข่าวบริการ ข่าวอบรม/เสวนา

           ตามที่ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารง ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จะใช้บังคับเต็ม รูปแบบ คณาจารย์จะไม่สามารถเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. ปี 2560 ได้อีก ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ และแลกเปลี่ยน เรียนรู้แนวทางในการจัดทําผลงานทางวิชาการ และแนวทางการประเมินคุณภาพผลงา... >> อ่านต่อ


 ขอเชิญผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรม หรือผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วม ในกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ งานวิจัยสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย
พุธ 8 กันยายน 2564 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวทุน/วิจัย

ขอเชิญผู้ประกอบการสินค้าเกษตรนวัตกรรม หรือผู้ที่สนใจ สมัครเข้าร่วม ในกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ งานวิจัยสินค้าเกษตรนวัตกรรมไทย “Agri-Tech Innovation Connection 2021 : นวัตกรรมสินค้าเกษตรไทยแห่งอนาคต” เพื่อเป็นการเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการไทยกับนักวิจัย ในการยกระดับและพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและมีความก้าวล้ำทางด้านนวัตกรรม พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทยในการส่งออกสู่ตลาดสากลอย่างยั่งยืน โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ทางระบบ Zoom Application ในวันจันทร์ ที่ 20 กันยายน 2564 โดยสามารถสมัครได้ที่... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 2 ทั้งหมด 2


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา