โลโก้เว็บไซต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ขอเชิญร่วมสัมนาการขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2564 หัวข้อ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. ปี 2563 | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ ขอเชิญร่วมสัมนาการขอตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2564 หัวข้อ การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. ปี 2563

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 กันยายน 2564 โดย นคร คำกิติ จำนวนผู้เข้าชม 134 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

           ตามที่ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดํารง ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จะใช้บังคับเต็ม รูปแบบ คณาจารย์จะไม่สามารถเสนอขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. ปี 2560 ได้อีก ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ และแลกเปลี่ยน เรียนรู้แนวทางในการจัดทําผลงานทางวิชาการ และแนวทางการประเมินคุณภาพผลงานทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. ปี 2503 ซึ่งจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับคณาจารย์ของสถาบันและสถาบันอุดมศึกษาอื่น สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จึงกําหนดให้มีการสัมมนาหัวข้อ “การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการตามประกาศ ก.พ.อ. ปี 2523” ขึ้น ดังต่อไปนี้

1. การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การขอตําแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ให้ม: มุมมองจาก กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการ” โดยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์

2. การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การเตรียมผลงานและแนวทางในการประเมินคุณภาพผลงาน ทางวิชาการ: มุมมองจากผู้ประเมิน” โดยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการขอ กําหนดตําแหน่งทางวิชาการเข้าร่วมสัมมนา ในวันพุธที่ 22 กันยายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30-12.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Microsoft Teams โดยสามารถตอบรับเข้าร่วมสัมมนาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ทาง https://forms.office.com/r/55zhmLAUze ภายในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวรัตตรินทร์ รักคํา โทร. 0 86615 2658


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา